drukuj    zapisz    Powrót do listy

6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Zwolniono od kosztów sądowych
Ustanowiono adwokata, II SA/Sz 24/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-02-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Sz 24/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2008-02-12  
Data wpływu
2008-01-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Bożena Gonzalez Perea /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Ustanowiono adwokata
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 1 w zw. z art. 258 par. 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 12 lutego 2008 roku referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie Bożena Gonzalez Perea po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. B. i W. B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z Ich skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności p o s t a n a w i a: I. zwolnić M. B. i W. B. od ponoszenia kosztów sądowych w sprawie, II. ustanowić adwokata ,

Uzasadnienie

M. B. i W. B. wnieśli skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji odmawiającą nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.

Skarżący, wezwani do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł, złożyli wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata. W uzasadnieniu wniosku oświadczyli, że utrzymują się z rent w łącznej miesięcznej kwocie netto 1238 zł, oboje chorują i znaczną część ich dochodów pochłaniają wydatki na leki, nie mają żadnych oszczędności ani przedmiotów wartościowych, a jedynym ich majątkiem jest mieszkanie o pow. 45 m2.

W myśl art. 245 § 1 ustawy dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1271 ze zm.), prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 2). Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 3). Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (art. 246 § 1 pkt 1), w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2).

Wskazane przez skarżących okoliczności świadczą, iż nie są oni w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Dlatego też, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 254 § 1 i art. 258 § 2 pkt. 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt