drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, , Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odmówiono przyznania prawa pomocy, VII SA/Wa 283/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 283/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-12-10  
Data wpływu
2007-02-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Katarzyna Pakuła-Getka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Sygn. powiązane
II OZ 187/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-06
II OZ 1371/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-12
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odmówiono przyznania prawa pomocy
Sentencja

Referendarz sądowy - Katarzyna Pakuła- Getka Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 grudnia 2007r. po rozpoznaniu wniosku R. i E. Ł. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi M. i M. W. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlane z dnia [...] grudnia 2006r znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji udzielającej pozwolenia na budowę postanawia: odmówić R. i E.Ł. przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym dotyczącym zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata.

Uzasadnienie

W dniu 5 października 2007r. wpłynął do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy R. i E. Ł., w którym wnoszą o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Pismem z dnia 19 października 2007r. wezwano wnioskodawców do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących nadesłanego wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez podanie: czy wnioskodawczyni jest osobą bezrobotną nie uzyskującą żadnego zasiłku, czy też pracuje i uzyskuje dochody, jeśli tak należało podać ich wysokość, jakie wnioskodawcy ponoszą stałe miesięczne wydatki związane z utrzymaniem domu, należało podać ich wysokość, czy uzyskują pomoc ze strony rodziny lub innych osób bądź instytucji, jeśli tak należało podać w jakiej wysokości lub formie, czy podejmują prace dodatkowe, dorywcze, sezonowe, umowy zlecenia, jeśli tak to jakie uzyskują z tego dochody, czy uzyskują dochody z tytułu wynajmu lokali bądź dzierżawy nieruchomości, wyjaśnienie czy prowadzą pensjonat lub kawiarnię, jeśli tak, jakie uzyskują z tego tytułu dochody oraz do nadesłania wyciągów bądź wykazów

z konta bankowego z trzech ostatnich miesięcy oraz kserokopii ostatniego PIT-a składanego w urzędzie skarbowym.

Wnioskodawcy nadesłali wyjaśnienia przy piśmie z dnia 2 listopada 2007r., które do Sądu wpłynęło w dniu 6 listopada 2007r. Wnioskodawcy nadesłali również zaświadczenie z Urzędu Pracy w A., zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, historię rachunku bankowego, kserokopię zeznania podatkowego za rok 2005r.

W związku z nadesłanymi wyjaśnieniami ponownie wezwano wnioskodawców do złożenia dodatkowych oświadczeń poprzez podanie: czy wnioskodawcy uzyskują dochody z tytułu wynajmu lokalu bądź dzierżawy nieruchomości, jeśli tak należało wskazać ich wysokość, czy zaciągnęli kredyty, jeśli tak należało podać w jakiej wysokości oraz ile wynoszą miesięczne spłat rat i wskazanie jaka kwota pozostała do spłaty, z jakich środków finansowych zamierzają dokończyć rozpoczętą budowę kawiarni, czy nie składali zeznania podatkowego za rok 2006r, jeśli zaś składali to nadesłać jego kserokopię, wyjaśnienie czy prowadzą pensjonat, jeśli tak, to jakie uzyskują z tego tytułu dochody, gdyż ze stron internetowych wynika, że pod adresem w którym zamieszkują znajduje się pensjonat.

Na powyższe pytania w dniu 6 grudnia 2007r. wpłynęły do Sądu odpowiedzi wnioskodawców.

W niniejszej sprawie zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz.1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym – gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (pkt 1), a w zakresie częściowym – gdy wykaże , że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (pkt 2). Żądanie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata jest wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym (art. 245 § 2 ww. ustawy.)

Powołany wyżej przepis wskazuje, że inicjatywa dowodowa zmierzająca do wykazania, iż zachodzą przesłanki pozytywne dla uwzględnienia wniosku spoczywa na wnioskodawcy, zaś rozstrzygnięcie w tej kwestii zależy od tego, co zostanie przez stronę udowodnione.

Do Sądu zaś należy przy tym ocena, czy informacje podane przez skarżących we wniosku są wystarczające do rozstrzygnięcia tego wniosku i sąd może zażądać od strony przedstawienia dodatkowych danych obrazujących jej rzeczywistą sytuację materialną (art. 255 ww. ustawy). W niniejszej sprawie powzięto wątpliwości co do rzeczywistych dochodów skarżących, dlatego też pismami z dnia 19 października 2007r i dnia 16 listopada 2007r wezwano wnioskodawców do udzielenia dodatkowych informacji dotyczących ich sytuacji finansowej oraz przedłożenia stosownych dokumentów.

W niniejszej sprawie wnioskodawcy wskazali następujące fakty.

W formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżący podali, że wspólnie z córką utrzymują się z dochodów w wysokości 338,70 złotych miesięcznie. Na kwotę tę składa się zasiłek stały przyznany wnioskodawcy z Miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 274,70 złotych oraz zasiłek rodzinny w wysokości 64,00 złotych. Na potwierdzenie powyższego wnioskodawca załączył zaświadczenie

z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wnioskodawcy podali, że R.Ł. jest osobą bezrobotną od dnia 13 grudnia 2004r. bez prawa do zasiłku. (zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy). Skarżący wskazali, że posiadają działkę o pow. 207 m ² oraz, że są współwłaścicielami 1/3 domu mieszkalnego o pow. 110 m².

W piśmie wyjaśniającym z dnia 2 listopada 2007r wnioskodawcy podali, że oprócz ww. zasiłku sporadycznie pobierają zasiłek celowy na zakup żywności

w wysokości 200-250 złotych. Ponadto wnioskodawcy oświadczyli, że żadnych dodatkowych prac nie wykonują, a ich "życie obecnie polega na walce o byt". Skarżący wskazali, że ostatnim źródłem utrzymania był pawilon handlowy, który sprzedali w listopadzie w 2001r., by dokończyć budowę kawiarni. Wnioskodawcy podali, że kawiarnię będą prowadzić dopiero po zakończeniu budowy, którą zamierzają dokończyć ze środków przyznanych przez Sąd Powszechny w toczącym się procesie

o odszkodowanie od Skarbu Państwa. Skarżący poinformowali, że żadnych dochodów z tytułu wynajmu bądź dzierżawy nieruchomości nie uzyskują, nie prowadzą również pensjonatu oraz że nie zaciągnęli kredytu.

W piśmie wyjaśniającym wnioskodawcy podali, że wydatki związane z utrzymaniem domu w skali miesiąca wynoszą: podatek od nieruchomości 35,00 złotych, gaz 60,00 złotych, energia 138,00 złotych, telefon ok. 90-100 złotych, opał ok. 250 złotych, woda i ścieki 80,00 złotych, wywóz śmieci 40,00 złotych. Po podsumowaniu kwota stałych wydatków ponoszonych przez wnioskodawców wynosi ok. 693,00 złotych miesięcznie.

Oceniając dane przedstawione zarówno w formularzu oraz nadesłane przy pismach wyjaśniających z dnia 6 listopada 2007r. i z dnia 6 grudnia 2007r uznano, że wnioskodawcy nie wykazali w sposób nie budzący wątpliwości, że kwalifikują się do przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu.

Biorąc pod uwagę wysokość wykazanych w formularzu dochodów tj. kwotę 338,70 złotych oraz kwotę ponoszonych wydatków tj. kwota 693,00 złotych stwierdzić należy, że suma dochodów wnioskodawców przewyższa sumę ponoszonych przez nich stałych wydatków związanych z utrzymaniem domu. Podkreślić należy, iż sami wnioskodawcy oświadczyli, że są to opłaty stałe, bez udziału w bieżących remontach domu i innych oraz wydatkach związanych z utrzymaniem trzyosobowej rodziny.

Wnioskodawcy zaś nie wskazali w formularzu oraz w nadesłanych pismach wyjaśniającym, aby posiadali jakiekolwiek oszczędności lub uzyskiwali od kogokolwiek pomoc finansową bądź też byli zadłużeni. Wprawdzie zaznaczyli, że otrzymują sporadycznie zasiłek celowy na zakup żywności w wysokości 200-250,00 złotych jednakże nawet przy jej uwzględnieniu w miesięcznych dochodach nie zmienia to faktu, iż wykazane stałe wydatki przewyższają uzyskiwany przez wnioskodawców dochód.

Oceniając sytuację finansową wnioskodawców w świetle powyższych danych, uznano, że mało realnym jest, że trzyosobowa rodzina utrzymuje się wyłącznie

z wykazanych formularzu dochodów w wysokości 338,70 złotych miesięcznie. Przedstawiony wyżej fakt, może zatem sugerować, iż skarżący posiadają inne źródła dochodów nie ujawnione w złożonych przez nich oświadczeniach bądź też posiadają oszczędności pieniężne.

W świetle powyższych faktów podkreślić należy, że wnioskodawcy wprawdzie podali niemało informacji o swojej sytuacji materialnej, jednak nie są one wystarczające do obiektywnej oceny niniejszego wniosku.

Zważyć należy, że Sąd nie jest zobowiązany do prowadzenia dochodzeń

w sytuacji, gdy dokładne dane uniemożliwiają pełną ocenę stanu majątkowego

i możliwości płatniczych wnioskodawców oraz podjąć rozstrzygnięcie wniosku w oparciu o dane, które są niezupełne. Jak już bowiem wskazano wyżej, sprawą zainteresowanego jest wykazanie zasadności złożonego wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Wskutek powyższego stwierdzono, że wnioskodawcy nie wykazali w sposób rzetelny i nie budzący wątpliwości, że spełniają przesłanki do przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym.

Z powyżej wskazanych przyczyn, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w zw. art. 258 § 2 pkt 7 ww. ustawy orzeczono, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt