drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu, Inne, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odmówiono uzupełnienia wyroku, VII SA/Wa 273/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 273/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-20  
Data wpływu
2008-02-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Tadeusz Nowak /przewodniczący/
Bożena Więch-Baranowska
Paweł Groński /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II OSK 1704/08 - Wyrok NSA z 2009-07-17
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odmówiono uzupełnienia wyroku
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 156
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tadeusz Nowak, , Sędzia WSA Bożena Więch - Baranowska, Asesor WSA Paweł Groński (spr.), Protokolant Agnieszka Wasik, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 sierpnia 2008r. wniosku o uzupełnienie wyroku z dnia 23 kwietnia 2008r. sygn. akt. VII SA/Wa 273/08 wydanego w sprawie ze skargi J.S. na niewykonanie wyroku przez [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1040/06 z dnia 5 października 2006r postanawia odmówić uzupełnienia wyroku z dnia 23 kwietnia 2008r. sygn. akt VII SA/Wa 273/08.

Uzasadnienie

W piśmie z dnia 10 czerwca 2008 r. J.S. wniósł o sprostowanie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 kwietnia 2008 r. sygn. akt VII SA/Wa 273/08 r. wskazując na pominięcie w uzasadnieniu stanu prawnego odnoszącego się do obiektu budowlanego zlokalizowanego przy ul. W. w O.

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd może z urzędu prostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki.

Należy uznać, że ewentualny brak w uzasadnieniu wyroku określonych treści nie stanowi niedokładności, błędu pisarskiego albo rachunkowego oraz innej oczywistej omyłki. Kwestie, które podnosi skarżący mogą być poddane ocenie jedynie w drodze instancyjnej kontroli przez Naczelny Sąd Administracyjny, do którego strona niezadowolona z orzeczenia może wnieść skargę kasacyjną.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 156 ww. ustawy- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt