drukuj    zapisz    Powrót do listy

6313 Cofnięcie zezwolenia na broń, Prawo pomocy, Komendant Policji,  , VI SA/Wa 823/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 823/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-01-21  
Data wpływu
2007-05-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Tomasz Sałek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6313 Cofnięcie zezwolenia na broń
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Komendant Policji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.246 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tomasz Sałek po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. C. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi K. C. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania postanawia: ustanowić dla K. C. adwokata

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 18 września 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę K. C. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania. W tym samym dniu skarżący nadał w urzędzie pocztowym wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku. W związku z powyższym pismem z dnia 24 września 2007 r. Sąd wezwał skarżącego do uiszczenia opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem w wysokości 100 zł w terminie 7 dni pod rygorem ściągnięcia w/w opłaty od strony. W dniu 27 września 2007 r. skarżący złożył na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy (PPF), w którym wnosił o zwolnienie od kosztów sądowych. Po rozpoznaniu przedmiotowego wniosku skarżącego postanowieniem referendarza sądowego z dnia 19 listopada 2007 r. zwolniono skarżącego od kosztów sądowych. Następnie postanowieniem Sądu z dnia 30 listopada 2007 r. odrzucono skargę kasacyjną od wyroku z dnia 18 września 2007 r.

W dniu 6 grudnia 2007 r. wpłynął do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kolejny wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy, tym razem w zakresie całkowitym obejmującym zarówno zwolnienie od kosztów sądowych, jak też ustanowienie adwokata. Z informacji podanych przez skarżącego w formularzu oraz udzielonych w odpowiedzi na wezwanie Sądu, jak również dokumentów załączonych do poprzedniego wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, iż skarżący i jego

żona są osobami niepełnosprawnymi. Z powodu niemożności spłaty zadłużenia zmuszeni byli sprzedać dom [...]. Skarżący pozostaje we wspólnym gospodarstwie z żoną. Posiada dom [...], działkę [...] kw oraz samochód [...]. Skarżący otrzymuje rentę w wysokości 1330 zł., natomiast małżonka skarżącego pobiera rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy w kwocie 519 zł netto. Skarżący obciążony jest spłatą kredytu hipotecznego w kwocie 93 159 zł [...], którego miesięczna rata wynosi 640 zł. Ponadto na skarżącym ciąży obowiązek alimentacyjny wobec jego byłej żony [...]. Obecnie, według oświadczenia skarżącego, wysokość alimentów na rzecz jego byłej żony wynosi 270 zł miesięcznie. Łączne niezbędne miesięczne wydatki, w tym koszty związane z utrzymaniem domu, skarżący oszacował na kwotę 1270 zł.

W myśl art. 245 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Na gruncie niniejszej sprawy należy zauważyć, iż skarżący wnosi o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym tj. zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata, zważywszy jednak na fakt, iż postanowieniem referendarza sądowego z dnia 19 listopada 2007 r. zwolniono skarżącego od

kosztów sądowych, w tym zakresie wniosek nie będzie podlegał rozpoznaniu, jako bezprzedmiotowy. Należy jednocześnie podkreślić, iż z uwagi na uprzednie zwolnienie skarżącego od kosztów sądowych, wniosek o ustanowienie adwokata, jako skutkujący żądaniem przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym rozpatrywany będzie w konsekwencji w oparciu o przesłanki przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym.

Zgodnie natomiast z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje, gdy osoba ta wykaże że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Jak podnosi w swoim orzecznictwie Sąd Najwyższy (II CZ 104/84) ubiegający się o pomoc w postępowaniu przed sądem winien w każdym wypadku poczynić oszczędności we własnych wydatkach, do

granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania siebie i rodziny. Dopiero gdyby poczynione w ten sposób oszczędności okazały się niewystarczające - może zwrócić się o pomoc państwa. W niniejszej sprawie zauważyć należy, iż przy wysokości dochodów otrzymywanych przez skarżącego i jego małżonkę wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez ustanowienia adwokata w sytuacji, w której skarżący został uprzednio zwolniony od kosztów sądowych, zasługuje na uwzględnienie. Biorąc bowiem pod uwagę z jednej strony łączny

miesięczny dochód, jaki uzyskują skarżący i jego małżonka w wysokości 1836,52 zł,

a z drugiej skalę ich miesięcznych wydatków przekraczających kwotę 1270 zł., nie jest możliwe poczynienie przez ubiegającego się o przyznanie prawa pomocy oszczędności w bieżących wydatkach celem pokrycia kosztów postępowania sądowego.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt