drukuj    zapisz    Powrót do listy

6161 Lasy oraz zalesianie gruntów rolnych, Koszty sądowe, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Ściągnięto wpis sądowy, II SA/Gd 803/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-09-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gd 803/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-09-01  
Data wpływu
2007-12-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Zdzisław Kostka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6161 Lasy oraz zalesianie gruntów rolnych
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Sygn. powiązane
II OZ 634/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-19
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Ściągnięto wpis sądowy
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 224
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 1 września 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: sędzia NSA Zdzisław Kostka po rozpoznaniu w dniu 1 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 7 września 2007 r. nr [...] w przedmiocie wydania zaświadczenia dotyczącego braku sprzeczności zalesienia nieruchomości z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego postanawia nakazać ściągnąć od skarżącej D. G. 100 (sto) zł tytułem wpisu sądowego.

Uzasadnienie

Skarżąca D. G. wniosła zażalenie od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 16 kwietnia 2008 r. o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku. Zażalenie to podlegało, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 221, poz. 2193 ze z.), opłacie wpisem sądowym w wysokości 100 zł. O tym wpisie, stanowiącym element kosztów sądowych, nie orzeczono w toku postępowania zażaleniowego, zaś postanowieniem z 19 czerwca 2008 r. Naczelny Sąd Administracyjny zażalenie skarżącej oddalił.

W tej sytuacji, skoro w toku postępowania nie orzeczono o obowiązku ponoszenia kosztów sądowych związanych z zażaleniem skarżącej oraz skoro to zażalenie zostało oddalone, Sąd na mocy art. 224 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), który stanowi, że jeżeli w toku postępowania sąd nie orzekł o obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, to postanowienie w tym przedmiocie wyda na posiedzeniu niejawnym wojewódzki sąd administracyjny, orzekł o tym obowiązku, obciążając nim skarżącą, jako że jej zażalenie zostało oddalone.Powered by SoftProdukt