drukuj    zapisz    Powrót do listy

6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celnych 6111 Podatek akcyzowy, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Celnej, Odrzucono skargę, I SA/Go 809/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-05-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Go 809/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.

Data orzeczenia
2008-05-08 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-08-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Sędziowie
Jacek Jaśkiewicz
Jan Grzęda /przewodniczący sprawozdawca/
Krystyna Skowrońska-Pastuszko
Symbol z opisem
6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celnych
6111 Podatek akcyzowy
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 1 i 3, art. 221
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jan Grzęda (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz Sędzia WSA Krystyna Skowrońska - Pastuszko Protokolant Referent Danuta Chorabik po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2008 r. na rozprawie sprawy ze skargi W.K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wartości celnej towaru postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie

Pełnomocnik skarżącej będący adwokatem wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] maja 2007 r. doręczoną mu

5 czerwca 2007 r. Zaskarżoną decyzją utrzymano w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego, którą uchylono po wznowieniu postępowania wcześniejszą decyzję tego samego organu.

W terminie otwartym do uiszczenia skargi nie uiszczono wpisu od skargi.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 28 sierpnia 2007 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi ustalonego na 630 zł.

Na skutek wniosku o przyznanie prawa pomocy, skarżąca została zwolniona od kosztów sądowych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

W myśl przepisu art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, póz. 1270 z późn. zm. -dalej: "p.p.s.a.") sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, a skarga od której, pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu. Natomiast zgodnie z treścią art. 221 p.p.s.a. pisma wniesione przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.

W niniejszej sprawie zaskarżona decyzja została wydana w trybie wznowienia postępowania celnego i podatkowego, w związku z czym skarga na nią podlegała wpisowi stałemu, nie zaś stosunkowemu. Należny od niej wpis, zgodnie z treścią § 2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, póz. 2193), wynosi 200 zł i w sprawie, w której skarżącego reprezentuje adwokat wpis ten winien zostać uiszczony przy wniesieniu do sądu skargi (art. 219 § 1 p.p.s.a.), ale nie później niż w terminie do jej wniesienia. W razie nieuczynienia zadość temu wymogowi, obowiązkiem sądu jest odrzucenie skargi zgodnie z przywołanym wcześniej art. 221 p.p.s.a.

Obowiązku tego nie uchyla omyłkowe wezwanie pełnomocnika będącego adwokatem do uiszczenia wpisu (patrz: post. SN z 17 sierpnia 2000 r. sygn. akt II CZ 57/00, Biul. SN 2000 nr 10, póz. 14).

W konsekwencji należy przyjąć również, iż złożony po upływie terminu do zaskarżenia decyzji Dyrektora Izby Celnego wniosek o przyznanie prawa pomocy nie przerwał skutecznie terminu do uiszczenia wpisu od skargi.

W tym stanie rzeczy, Sąd na podstawie powołanych wyżej przepisów odrzucił skargę.Powered by SoftProdukt