drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Umorzenie postępowania, Dyrektor Izby Skarbowej, *Umorzono postępowanie, I SA/Wr 1085/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-12-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 1085/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2005-12-06 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-07-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Ireneusz Dukiel /sprawozdawca/
Katarzyna Radom
Marek Olejnik
Zbigniew Łoboda /przewodniczący/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Umorzono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Zbigniew Łoboda Sędziowie Sędzia WSA Ireneusz Dukiel (sprawozdawca) Asesor WSA Marek Olejnik Protokolant Kamila Paszowska- Wojnar po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 grudnia 2005 r. sprawy ze skargi "A" sp. z o. o. we W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu podatku od towarów i usług za wrzesień 2003 r. postanawia: I. umorzyć postępowanie; II. zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej we W. na rzecz skarżącej "A sp. z o. o. we W. kwotę 5.100,00 zł (pięć tysięcy sto) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Sygn. akt I SA / Wr 1085 / 04

UZASADNIENIE

Skarżąca- "A" sp. z o. o. we W. wniosła w terminie skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...]r., nr [...], w przedmiocie odmowy dokonania zwrotu podatku od towarów i usług za miesiąc wrzesień 2003 r. w kwocie [...]zł.

Dyrektor Izby Skarbowej we W. w piśmie procesowym z dnia [...]. wniósł o oddalenie przedmiotowej skargi.

Na rozprawie w dniu [...]r. pełnomocnik skarżącej- doradca podatkowy J. D. złożył do akt sprawy decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. dnia [...] nr [...]i nr [...], w której uwzględniono skargi "A" sp. z o. o. we W. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...]r., nr [...], w sprawie odmowy zwrotu podatku od towarów i usług za miesiąc sierpień 2003 r. w kwocie [...]zł oraz z dnia [...], nr [...] w sprawie odmowy zwrotu podatku od towarów i usług za miesiąc wrzesień 2003 r. w kwocie [...]zł, uchylono zaskarżone decyzje oraz decyzje naczelnika Urzędu Skarbowego W.- S. miasto z dnia [...]r., nr [...]i z dnia [...]r., nr [...] oraz orzeczono o prawie do zwrotu kwoty [...]zł wynikającej z deklaracji VAT- 7 za sierpień 2003 r. oraz kwoty [...]zł wynikającej z deklaracji VAT- 7 za wrzesień 2003 r. Pełnomocnik skarżącej podtrzymując zarzuty skargi wniósł jednocześnie o zasądzenie kosztów postępowania.

W myśl art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe z innych przyczyn niż cofnięcie skargi lub śmierć strony. Z innymi przyczynami skutkującymi bezprzedmiotowością postępowania sądowoadministracyjnego będziemy mieli do czynienia wówczas, gdy w toku tego postępowania, a przed wydaniem wyroku, przestanie istnieć przedmiot zaskarżenia.

Ponieważ w niniejszym postępowaniu zaskarżona decyzja Dyrektora Izby Skarbowej we W. została pozbawiona bytu prawnego na skutek uwzględnienia skargi w ramach uprawnień samokontrolnych przewidzianych w art. 54 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi to należało na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowić jak na wstępie.

Rozstrzygnięcie o kosztach oparto o przepisy art. 201 § 1 i art. 205 § 2 i 4 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz § 2 ust. 1 pkt 1f rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu (Dz. U. Nr 212, poz. 2075).Powered by SoftProdukt