drukuj    zapisz    Powrót do listy

6050 Obowiązek meldunkowy, Odrzucenie skargi, Wojewoda, Odrzucono skargę, III SA/Gd 178/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-04-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Gd 178/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-04-24 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-04-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Alina Dominiak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II OZ 1339/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-28
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.220 par.3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Alina Dominiak po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. W. na decyzję Wojewody [...] z dnia 11 stycznia 2007 r. Nr [...] w przedmiocie zameldowania na pobyt czasowy postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Zgodnie z zarządzeniem z dnia 19 kwietnia 2007 r., w dniu 27 kwietnia 2007 r. doręczono skarżącemu J. W. wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. W piśmie z dnia 4 maja 2007 r. skarżący zawarł wniosek o przyznanie prawa pomocy. Postępowanie wywołane tym wnioskiem zostało zakończone postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 grudnia 2007 r. sygn. akt II OZ 1339/07, oddalającym zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 17 października 2007 r. o odmowie przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych.

W związku z powyższym, zgodnie z zarządzeniem z dnia 19 lutego 2008 r., doręczono skarżącemu w dniu 8 marca 2008 r. wezwanie do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 19 kwietnia 2007 r. w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi w przypadku nie uiszczenia wpisu w wymienionym terminie.

Skarżący pomimo upływu zakreślonego mu terminu nie uiścił wpisu sądowego.

Ponowny wniosek skarżącego z dnia 14 marca 2008 r. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych nie ma wpływu na dokonanie oceny, że skarżący nie uiścił w terminie żądanego wpisu, co skutkuje odrzuceniem skargi.

Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem po kolejnym bezskutecznym wezwaniu skarżącego do uiszczenia wpisu w sytuacji, gdy wcześniejszy wniosek, również przedłożony w trakcie biegu terminu do uiszczenia wpisu, został oddalony, a postanowienie w tym przedmiocie stało się prawomocne, skarga ulega odrzuceniu, gdyż takiej konsekwencji nieuiszczenia wpisu nie mogą już zniweczyć dalsze wnioski o przyznanie prawa pomocy. Kolejny wniosek o przyznanie prawa pomocy powinien być rozpoznany dopiero po odrzuceniu skargi (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 1999 r., sygn. I CKN 1064/97, OSNC 1999, nr 9, poz. 153; postanowienie NSA z 10 stycznia 2007 r., sygn. I FZ 653/06, niepubl.).

W tej sytuacji na mocy art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz.1270 ze zm.), który stanowi, że sąd odrzuci skargę, od której mimo wezwania nie został uiszczony wpis, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt