drukuj    zapisz    Powrót do listy

6139 Inne o symbolu podstawowym 613, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Zwolniono od kosztów sądowych, II SA/Gl 53/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gl 53/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-03-06  
Data wpływu
2008-01-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Łukasz Strzępek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 199, art. 245 par. 1 i par. 2, art. 246 par. 1 pkt 1, art. 258 par. 1, par. 2 pkt 7 i par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach - Łukasz Strzępek po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. K. i B. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia w kwestii wniosku skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu postanawia: 1) zwolnić skarżących od kosztów sądowych 2) ustanowić dla skarżących adwokata z urzędu

Uzasadnienie

W odpowiedzi na wezwanie Sądu do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie [...] zł - § 2 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) skarżący K. K. i B. M. zwrócili się o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata z urzędu. Następnie nadesłali urzędowe druki formularza PPF. Z treści formularzy wynika, że wnioskodawcy (będący rodzeństwem) zamieszkują razem w budynku mieszkalnym o pow. [...] m2. W skład ich majątku wchodzi również nieruchomość rolna o pow. [...] ha, wedle oświadczenia skarżących – wydzierżawiona nieodpłatnie osobom trzecim. Źródłem utrzymania się wnioskodawczyni i jej brata są świadczenia emerytalne i rentowe uzyskiwane w łącznej wysokości [...] zł brutto miesięcznie.

Rozpoznając przedmiotowy wniosek zważono co następuje:

Na wstępie należy przypomnieć, że art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm. – zwana dalej P.p.s.a.) konstytuuje zasadę odpłatności postępowania sądowoadministracyjnego. Wyjątkiem od niej jest możliwość przyznania prawa pomocy, które stosownie do treści art. 245 §1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi może zostać przyznane stronie w zakresie całkowitym lub częściowym.

Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 §2 ustawy P.p.s.a.). Z przepisu art. 246 §1 pkt. 1 P.p.s.a. wynika z kolei, że przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym może nastąpić wówczas, gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Odnosząc treść przywołanych wyżej przepisów do sytuacji majątkowej wskazanej przez wnioskodawców stwierdzić należy, że zaistniały okoliczności opisane w hipotezie art. 246 § 1 pkt 1 P.p.s.a., a wobec tego ich wniosek zasługiwał na uwzględnienie w całości.

Zasadniczym powodem, który przesądził o uwzględnieniu złożonego wniosku była sytuacja materialna skarżących oraz ich wiek. Trzeba bowiem zauważyć, że wnioskodawcy uzyskują miesięcznie łączny dochód w wysokości [...] zł netto miesięcznie, lecz jego zasadnicza część jest przeznaczana na wykup niezbędnych lekarstw. W tym zakresie oparto się na ustaleniach poczynionych przez Sąd w postanowieniu wydanym w dniu 25 października 2007 r. (sygn. akt II SA/Gl 499/07). Wedle oświadczenia zawartego w druku formularza PPF uzyskiwany dochód pozwala na zaspokojenie jedynie podstawowych potrzeb skarżących. W tej sytuacji niepodobna oczekiwać, że będą oni w stanie ponieść inne wydatki, w tym związane z postępowaniem sądowym. Zauważyć również trzeba, że posiadany majątek nie pozwala im na wygospodarowanie środków na pokrycie kosztów sądowych oraz wydatków na pełnomocnika.

Mając na uwadze wszystkie podniesione wyżej okoliczności postanowiono jak w sentencji w oparciu o art. 245 § 1 i § 2 P.p.s.a. w zw. z art. 246 § 1 pkt 1 tej ustawy, działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 P.p.s.a. w związku z § 3 tego przepisu.Powered by SoftProdukt