drukuj    zapisz    Powrót do listy

6320 Zasiłki celowe i okresowe, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, ustanowiono adwokata, II SA/Ke 208/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-06-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ke 208/08 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2008-06-23  
Data wpływu
2008-04-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Małgorzata Długońska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
ustanowiono adwokata
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 258 § 2 pkt 7, art. 245 § 3 , art. 246 § 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach Dnia 23 czerwca 2008 r. Referendarz sądowy Małgorzata Długońska po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. S. o ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: ustanowić dla J. S.. adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 20 czerwca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach oddalił skargę J. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] w przedmiocie zasiłku celowego. Tego samego dnia skarżąca złożyła urzędowy formularz PPF, w którym wniosła o ustanowienie adwokata w wyżej wymienionej sprawie.

Ze złożonego formularza wynika i załączonych dokumentów, że wnioskodawczyni prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe i utrzymuje się z renty wysokości [...]zł netto miesięcznie. Skarżąca nie posiada innego majątku poza lokalem mieszkalnym wielkości 51,77 m kw, zadłużonym na ponad 6000 zł, który na mocy wyroku Sądu Rejonowego z dnia [...], sygn. akt [...] został skierowany do sprzedaży w drodze licytacji. Wnioskodawczyni jest poważnie chora, często przebywa w szpitalu i wydaje zakup lekarstw 200-350 zł miesięcznie, co potwierdzają załączone do wniosku faktury.

Zgodnie z art. 245 § 3 i 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz.1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym, między innymi ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, przysługuje osobie, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Udowodnienie okoliczności uzasadniających przyznanie prawa pomocy należy do wnioskodawcy.

Biorąc pod uwagę trudną sytuację majątkową i życiową J. S., w tym niski dochód, brak majątku, którym mogłaby dysponować, duże wydatki na zakup lekarstw, uznano, że nie jest ona w stanie ponieść kosztów ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika prawnego z wyboru, a zatem jej wniosek o przyznanie adwokata z urzędu zasługuje na uwzględnienie.

Wobec powyższego na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w zw. art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt