drukuj    zapisz    Powrót do listy

6329 Inne o symbolu podstawowym 632, Umorzenie postępowania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, *Umorzono postępowanie, IV SA/Wr 355/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wr 355/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-08-21 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Mirosława Rozbicka-Ostrowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
*Umorzono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wrocław 21 sierpnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2008 na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. B. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego z tytułu niepełnosprawności, na okres od 1 lutego 2008 r. do 30 września 2008 r. w wysokości 153 zł miesięcznie postanawia: umorzyć postępowanie sądowo - administracyjne.

Uzasadnienie

D. B. w dniu 17 czerwca 2008 r. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na wyżej oznaczoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. z dnia [...] r. Nr [...], którą przyznano skarżącemu zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności na okres od 1 lutego 2008 r. do 30 września 2008 r. w wysokości 153 zł miesięcznie. W skardze domagał się uchylenia zaskarżonej decyzji oraz zmiany decyzji pierwszo instancyjnej poprzez przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego za okres od dnia 30 września 2006 r. do dnia 30 września 2008 r., ewentualnie uwzględnienie skargi przez organ odwoławczy w trybie przepisu art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) (zwanej p.p.s.a.). Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 16 lipca 2008 r. Nr [...] wydaną na podstawie art. 54 § 3 p.p.s.a. uwzględniło skargę w całości i uchyliło zaskarżoną decyzję oraz decyzję ją poprzedzającą, przyznając jednocześnie skarżącemu zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności w wysokości 153 zł miesięcznie za okres od 1 października 2006 r. do 30 września 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje :

W postępowaniu sądowo administracyjnym skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, o czym stanowi art. 54 § 1 p.p.s.a. Organ, o którym mowa w powołanym wyżej przepisie, przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od daty jej wniesienia, co wynika z § 2 art. 54 p.p.s.a. Natomiast w myśl przepisu art. 54 § 3 p.p.s.a. organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Jak wynika z akt rozpatrywanej sprawy skarżący wniósł skargę do tutejszego Sądu na wyżej oznaczoną decyzję za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. przekazało skargę do Sądu wraz z decyzją z dnia16 lipca 2008 r. Nr [...] wydaną na podstawie art. 54 § 3 p.p.s.a, którą uchyliło w całości decyzję własną z dnia [...] r. Nr [..] oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. z dnia [...] r. Nr [...] oraz przyznało mu zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności w wysokości 153 zł miesięcznie od 1 października 2006 r. do 30 września 2008 r. A zatem, z obrotu prawnego zostały wyeliminowane obie decyzje wydane w niniejszej sprawie. Stwierdzenie powyższego oznacza, że wobec nie funkcjonowania w obrocie prawnym decyzji będących przedmiotem zaskarżenia, postępowanie w sprawie stało się bezprzedmiotowe, co w konsekwencji skutkować powinno umorzeniem postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a

Z tych względów orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt