drukuj    zapisz    Powrót do listy

611 Podatki  i  inne świadczenia pieniężne, do  których   mają zastosowanie przepisy Ordynacji  podatkowej, oraz egzekucja t, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, SA/Sz 1106/03 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2004-12-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

SA/Sz 1106/03 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2004-12-01 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2003-05-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Maria Dożynkiewicz /przewodniczący/
Marzena Kowalewska /sprawozdawca/
Zofia Przegalińska
Symbol z opisem
611 Podatki  i  inne świadczenia pieniężne, do  których   mają zastosowanie przepisy Ordynacji  podatkowej, oraz egzekucja t
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art 52 par. 1 i 2, art 58 par. 1, pkt 6
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Dożynkiewicz Sędziowie: Sędzia NSA Zofia Przegalińska Sędzia WSA Marzena Kowalewska (spr.) Protokolant Krzysztof Kapelczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1grudnia 2004 r. sprawy ze skargi R.A. i S. A. Ośrodek w Z na decyzję Samorządowego Kolegium z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie umorzenia zaległości podatkowej p o s t a n a w i a o d r z u c i ć skargę

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia [...] nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze na podstawie art. 240 § 1 pkt 5, art. 241 § 1 i art. 244 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wznowiło z urzędu postępowanie w sprawie odwołania R. i S. A. z dnia [...] od decyzji Wójta Gminy w sprawie odmowy umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości za lata 1997 i 1998 r.

Decyzją z dnia [...] nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję własną z dnia [...] i utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję Wójta Gminy. Organ pouczył stronę, że na decyzję wydaną w wyniku wznowienia postępowania służy skarga bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Pismem z dnia[...] . (data nadania na poczcie), R. A. i S. A. wnieśli skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje

Zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę -Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1271) sprawy w których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004 r. i postępowanie nie zostało zakończone, podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm).

W myśl art. 52 § 1 i 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Przez wyczerpanie środków odwoławczych należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek odwoławczy przewidziany w ustawie.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podaktowa

(Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) od decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji, § 2 właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ podatkowy wyższego stopnia. Od decyzji wydanej w wyniku wznowienia jako wydanej w I instancji przysługuje odwołanie.

W przypadku wydania decyzji w pierwszej instancji przez (...) samorządowe kolegium odwoławcze odwołanie od decyzji rozpatruje ten sam organ podatkowy, stosując odpowiednio przepisy o postępowaniu odwoławczym (art. 221 Ordynacji podatkowej).

W rozpoznawanej sprawie zaskarżoną decyzję z dnia [...] wydał w wyniku wznowienia postępowania organ I instancji –Samorządowe Kolegium Odwoławcze a zatem organem właściwym do rozpoznania odwołania jest ten sam organ.

W tej sytuacji należy uznać, iż skarga wniesiona bez wyczerpania środka odwoławczego, podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt