drukuj    zapisz    Powrót do listy

6320 Zasiłki celowe i okresowe, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze,  , I SA/Wa 1303/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 1303/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-02-22  
Data wpływu
2007-08-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Dariusz Pirogowicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 258 par. 1 i 2 pkt 7, art. 246 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz Sądowy Dariusz Pirogowicz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. T. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi W.T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia przyznać prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w W.

Uzasadnienie

W. T. wnioskiem z dnia 13 lutego 2008 r. wystąpił o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata, w sprawie z jego skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego.

W sprawie tej prawomocnym wyrokiem z dnia 13 listopada 2007 r. Sąd oddalił skargę W. T.

Treść wniosku oraz uprzednio złożone w sprawie w dniu 7 lutego 2008 r. pismo strony wskazują na zamiar wniesienia przez W. T. zażalenia na postanowienie tegoż Sądu z dnia 16 stycznia 2008 r. wydane w przedmiocie wyłączenia sędziego.

Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątkowym i uzyskiwanych dochodach zawartego we wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz dokumentów sprawy wynika, że W. T. jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, prowadzącą samodzielne gospodarstwo domowe. Jedynym źródłem dochodu wnioskodawcy są świadczenia otrzymywane z Ośrodka Pomocy Społecznej [...] W. Zgodnie z oświadczeniem, wnioskodawca nie posiada środków pieniężnych, ani przedmiotów wartościowych, nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem lub radcą prawnym.

W tym stanie rzeczy stwierdzono co następuje.

Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

W rozpoznawanej sprawie mimo, prawomocnego wyroku Sądu z dnia 13 listopada 2007 r. oddalającego skargę W. T. postępowanie sądowe nadal jest w toku w związku ze zgłaszanymi przez skarżącego wnioskami o wyłączenie sędziów. Umożliwia to przyznanie skarżącemu na obecnym etapie postępowania sądowego prawa pomocy.

Stosowanie do art. 245 § 1 - 3 powołanej ustawy prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2).

Mając na uwadze ustalony stan faktyczny co do sytuacji materialnej skarżącego stwierdzić należy, że znajduje się on w sytuacji materialnej kwalifikującej do przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika. Nie ulega bowiem wątpliwości, że brak stałych dochodów skarżącego, za wyjątkiem świadczeń uzyskiwanych w ramach pomocy społecznej oraz sytuacja rodzinna wnioskodawcy wskazują jednoznacznie na to, że nie jest on w stanie samodzielnie ponieść kosztów ustanowienia w niniejszej sprawie adwokata z wyboru.

Oznacza to, że spełniona została, określona w art. 246 § 1 pkt 2 powołanej ustawy, przesłanka przyznania skarżącemu prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

W tej sytuacji w oparciu o powołane wyżej przepisy oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt