drukuj    zapisz    Powrót do listy

6030 Dopuszczenie pojazdu do ruchu, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, IV SA/Po 47/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-03-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Po 47/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2007-03-02 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-01-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Danuta Rzyminiak-Owczarczak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6030 Dopuszczenie pojazdu do ruchu
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak po rozpoznaniu w dniu 02 marca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. i D. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego; p o s t a n a w i a odrzucić skargę /-/ D. Rzyminiak-Owczarczak

Uzasadnienie

Skarga w niniejszej sprawie podlega wpisowi stałemu o jakim mowa w §2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 221 poz. 2193). Zgodnie z art. 219 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm.) opłatę sądową należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie, przy czym stronę działającą osobiście Sąd wzywa do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez uiszczenie należnego wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi. W niniejszej sprawie wezwanie takie skarżącym doręczone zostało w dniu 22 stycznia 2007 r., co dokumentuje załączone do akt sprawy zwrotne potwierdzenie odbioru wezwania (karta akt 14). Do dnia 19 lutego 2007 r. do akt sprawy nie wpłynął dowód, aby wpis od skargi został uiszczony (dowód-zaświadczenie Oddziału Finansowego-Budżetowego tut. Sądu – karta akt 15), a akta sprawy nie zawierają dowodu, aby żądany wpis został uiszczony.

W tych okolicznościach skarga podlega odrzuceniu, na podstawie art. 58 §1 pkt 3 i §3 w zw. z art. 220 §3 wyżej powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

/-/ D. Rzyminiak-Owczarczak

jfPowered by SoftProdukt