drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Wstrzymanie wykonania aktu, Dyrektor Izby Skarbowej, *Odmówiono wstrzymania wykonania decyzji w całości, I SA/Wr 1548/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-11-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 1548/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2007-11-19  
Data wpływu
2007-10-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Halina Betta /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Odmówiono wstrzymania wykonania decyzji w całości
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Halina Betta po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku"A" sp. z o.o. we W. o wstrzymanie wykonania decyzji Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...]. Nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji organu podatkowego I instancji i umorzenia postępowania w sprawie odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie

W skardze na oznaczoną w komparycji decyzję skarżąca spółka wniosła

o wstrzymanie jej wykonania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek nie jest zasadny. Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –zwanej dalej p.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd może wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Postępowanie w sprawie wstrzymania wykonania całości aktu lub czynności w trybie art. 61 § 3 p.p.s.a. wszczynane jest wyłącznie na wniosek strony, co oznacza, iż to wnioskodawca winien wskazać na okoliczności uzasadniające jego żądanie. Dla wykazania, że zachodzą przesłanki o których mowa w § 3 art. 61 p.p.s.a , nie jest wystarczający sam wywód strony. Uzasadnienie takiego wniosku powinno się odnosić do konkretnych okoliczności pozwalających wywieść, że wstrzymanie skarżonego aktu lub czynności jest zasadne w stosunku do wnioskodawcy. Jego stwierdzenia powinny zostać poparte dokumentami, zwłaszcza dotyczącymi jego sytuacji finansowej i majątkowej ( post. NSA z dnia 30 listopada 2004 r. GZ 120/04 nie publ. ).

Bez względu jednak na to, czy skarżąca poparła swój wniosek stosowną argumentacją, decydującą kwestią w zaistniałej sprawie jaką należało wykazać jest charakter objętej wnioskiem decyzji. Decyzją zaskarżoną jest decyzja uchylająca decyzję organu podatkowego I instancji i umarzająca postępowanie w sprawie prowadzonej w wyniku uchylenia przez Dyrektora Izby Skarbowej we W. decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego we W. i skierowania sprawy do ponownego rozpoznania czyli decyzja, która nie nadaje się do wykonania i nie podlega wykonaniu w ramach egzekucji administracyjnej, a więc nie może spowodować wystąpienia po stronie skarżącej znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków.

Z tych też względów stwierdzić należy, że udzielenie ochrony tymczasowej –przedmiotem której jest zaskarżona decyzja – nie jest zasadne, wskutek czego należało orzec jak w sentencjiPowered by SoftProdukt