drukuj    zapisz    Powrót do listy

6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych, Wstrzymanie wykonania aktu, Dyrektor Izby Skarbowej, Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia, I SA/Po 804/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Po 804/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-07-24  
Data wpływu
2008-06-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Sylwia Zapalska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3, par. 5
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Sylwia Zapalska po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2008r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Burmistrza Miasta i Gminy o wstrzymanie wykonania postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie obciążenia wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego postanawia: odmówić wstrzymania wykonania postanowienia. /-/ Sylwia Zapalska

Uzasadnienie

Dyrektor Izby Skarbowej zaskarżonym postanowieniem utrzymał w mocy postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w sprawie obciążenia wierzyciela - Burmistrza Miasta i Gminy kosztami postępowania egzekucyjnego w wysokości (...) zł.

W skardze wierzyciel zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia.

Podał, iż zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody ze względu na zagrożenie realizacji niektórych obligatoryjnych zadań przez Miasto i Gminę oraz wysokie koszty postępowania egzekucyjnego ustalone na mocy zaskarżonego postanowienia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002, Nr 153, poz. 1270, z późn. zm., dalej jako p.p.s.a.) stanowi, iż wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności (w niniejszej sprawie postanowienia). Jednakże, po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania (...), jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (§ 3).

Z powyższego wynika, że warunkiem wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania postanowienia jest wykazanie przez zainteresowaną stronę okoliczności uzasadniających możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Nie jest więc wystarczające samo powtórzenie treści przepisu. Uzasadnienie wniosku winno odnosić się do konkretnych zdarzeń (okoliczności) świadczących o tym, że w stosunku do wnioskodawcy wstrzymanie wykonania jest zasadne.

Ponadto zgodnie z poglądem utrwalonym w orzecznictwie pod pojęciem znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków należy rozumieć szkodę (majątkową, a także niemajątkową), która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego. Będzie to miało miejsce w takich wypadkach, gdy grozi utrata przedmiotu świadczenia, a który wskutek swych właściwości nie może być zastąpiony jakimś innym przedmiotem, a jego wartość pieniężna nie przedstawiałaby znaczenia dla skarżącego lub gdyby zachodziło niebezpieczeństwo poniesienia straty na życiu i zdrowiu (por. postanowienie NSA z dnia 20 grudnia 2004r., GZ 138/04).

Zdaniem Sądu skarżący nie uzasadnił wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia. Ograniczył się jedynie do ogólnikowego stwierdzenia, że "zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody ze względu na zagrożenie realizacji niektórych obligatoryjnych zadań przez Miasto i Gminę oraz wysokie koszty postępowania egzekucyjnego", z którego nie wynika, że ewentualna szkoda nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego. Nie wskazał jednocześnie skarżący, realizacji jakich konkretnie zadań miałaby dotyczyć ta znaczna szkoda, podając jedynie, iż chodzi o "realizację niektórych zadań".

Ponadto stwierdzić należy, iż fakt obciążenia kosztami egzekucyjnymi w wysokości (...) zł nie przesądza jeszcze o wystąpieniu przesłanki niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody. Tym bardziej, iż skarżący nie podał, jaki wpływ na jej wystąpienie ma wysokość wskazanych w zaskarżonym postanowieniu kosztów egzekucyjnych.

Z uwagi na powyższe postanowiono, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a., jak w sentencji.

/-/ Sylwia ZapalskaPowered by SoftProdukt