drukuj    zapisz    Powrót do listy

6211 Przydział i opróżnienie lokalu mieszkalnego oraz kwatery tymczasowej w służbach mundurowych, Odrzucenie skargi, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Odrzucono skargę, II SA/Wa 710/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 710/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-24 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Andrzej Kołodziej /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6211 Przydział i opróżnienie lokalu mieszkalnego oraz kwatery tymczasowej w służbach mundurowych
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
I OSK 1146/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
Skarżony organ
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 221
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym : Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Kołodziej po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. C. i D. C. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o opróżnieniu lokalu mieszkalnego postanawia: - odrzucić skargę -

Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej. Zatem skarga sporządzona i złożona przez radcę prawnego, od której nie został uiszczony należny wpis stały, podlega odrzuceniu bez wezwania o uiszczenie wpisu.

W niniejszej sprawie w dniu 24 kwietnia 2008 r. pełnomocnik strony skarżącej - radca prawny wniósł skargę na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o opróżnieniu lokalu mieszkalnego. Z uwagi na fakt, iż wniesienie skargi w tym przedmiocie podlega wpisowi stałemu w wysokości 200 zł (§ 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. Nr 221, poz. 2193) Sąd stwierdził, iż stosowna opłata nie została uiszczona.

Wyjaśnienia wymaga, iż uiszczenie opłaty w kwocie odpowiadającej wysokości wpisu na rachunek Dzielnicy Ś. [...] W. nie stanowi w żaden sposób wykonania obowiązku z art. 219 cytowanej ustawy, ponieważ § 2 tego przepisu wyraźnie wskazuje, gdzie należy opłatę sądową uiścić, tzn.: do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na rachunek bankowy właściwego sądu.

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w oparciu o art. 221 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt