drukuj    zapisz    Powrót do listy

6321 Zasiłki stałe, Inne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono zażalenie, I OZ 613/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 613/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-08-28 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-28
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Tomasz Zbrojewski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6321 Zasiłki stałe
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II SA/Ke 163/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-04-30
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 6, art. 141, art. 184 i art. 197 § 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 28 sierpnia 2008 roku Naczelny Sąd Administracyjny w osobie: Sędziego NSA Tomasza Zbrojewskiego po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2008 roku na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia S. M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 26 maja 2008 roku o sygn. akt II SA/Ke 163/08 o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi S. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...]. Nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego p o s t a n a w i a: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

I OZ 613/08

U Z A S A D N I E N I E

Postanowieniem z dnia 26 maja 2008 roku o sygn. akt II SA/Ke 163/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, po rozpoznaniu wniosku S. M., odmówił sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Jak wynika z uzasadnienia, wyrokiem z dnia 30 kwietnia 2008 roku o sygn. akt II SA/Ke 163/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach oddalił skargę S. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] w przedmiocie zasiłku stałego.

Pismem z dnia 19 maja 2008 roku skarżący zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z wnioskiem o przesłanie uzasadnienia orzeczenia stosownie do pouczenia zawartego w pkt 4 zawiadomienia o terminie rozprawy. Skarżący wskazał, iż z powodu choroby nie mógł stawić się osobiście na rozprawie w dniu 16 kwietnia 2008 roku i nie posiada informacji o rozstrzygnięciu sprawy.

Odmawiając sporządzenia uzasadnienia wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wskazał, iż wyrok oddalający skargę ogłoszony został w dniu 30 kwietnia 2008 roku, zatem ustawowy termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia upłynął z dniem 7 maja 2008 roku. Faktu tego nie zmienia okoliczność, że S. M. nie był obecny na rozprawie poprzedzającej wydanie orzeczenia, która odbyła się w dniu 16 kwietnia 2008 roku, gdyż strona została powiadomiona o terminie rozprawy oraz pouczona, iż uzasadnienie wyroku oddalającego skargę zostanie doręczone na wniosek złożony w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku. Jednocześnie Sąd stwierdził, iż mimo choroby, która uniemożliwiła mu stawienie się na rozprawie, skarżący mógł dowiedzieć się telefonicznie o terminie odroczonego ogłoszenia oraz treści rozstrzygnięcia, a wniosek o sporządzenie uzasadnienia nadać na poczcie w ustawowym terminie.

W zażaleniu na powyższe postanowienie S. M. podniósł, że jego obecność na rozprawie w dniu 16 kwietnia 2008 roku była nieobowiązkowa i z tego prawa strona skorzystała. Skarżący zarzucił jednak, iż nie został poinformowany o zakończeniu sprawy i o tym, że orzeczenie będzie ogłoszone 30 kwietnia 2008 roku, gdyż "może byłby obecny na odczytaniu wyroku". Skarżący wskazał, iż oczekiwał na otrzymanie pisma z Sądu, którego jednak nie dostał. Odnośnie twierdzenia Sądu, iż mógł dowiedzieć się o treści rozstrzygnięcia drogą telefoniczną, skarżący podał, że nie wiedział, iż uzyskanie takiej informacji przez telefon jest możliwe.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie podlega oddaleniu.

W niniejszej sprawie przedmiotem rozpoznania jest postanowienie o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku z uwagi na uchybienie terminu do złożenia odpowiedniego wniosku.

Stosownie do przepisów art. 141 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) – dalej p.p.s.a., uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym. Jednakże w sprawach, w których skargę oddalono uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku.

W sprawie ze skargi S. M. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach skargę wyrokiem z dnia 30 kwietnia 2008 roku oddalił, a zatem zastosowanie znajdował przepis art. 141 § 2 p.p.s.a., który uzależnia sporządzenie i doręczenie uzasadnienia orzeczenia od wniosku strony, złożonego w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku. Siedmiodniowy termin do złożenia wniosku należy do terminów ustawowych, które charakteryzują się tym, że nie mogą być przedłużane ani skracane, a jedynie przywracane na wniosek strony.

W rozpoznawanej sprawie termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku biegł od dnia ogłoszenia wyroku, tj. od dnia 30 kwietnia 2008 roku i upłynął w dniu 7 maja 2008 roku. Natomiast strona skarżąca wniosek w tym przedmiocie złożyła w dniu 19 maja 2008 roku (data nadania w placówce pocztowej), a zatem z bezspornym uchybieniem terminu. W konsekwencji żądanie strony nie mogło wywołać zamierzonego skutku i Sąd zobligowany był do wydania postanowienia o odmowie sporządzenia uzasadnienia.

W tym miejscu należy zauważyć, iż skarżący – z poszanowaniem zasady wyrażonej w art. 6 p.p.s.a. – został poinformowany o treści art. 141 p.p.s.a. w pkt 3 i 4 pouczenia, zawartego w zawiadomieniu o terminie rozprawy (pismo z dnia 1 kwietnia 2008 roku, k. 11), zatem nie znajduje usprawiedliwienia oczekiwanie skarżącego na doręczenie mu wyroku wraz z uzasadnieniem. Sąd nie był również zobligowany do doręczenia skarżącemu, w rozpoznawanych okolicznościach faktycznych, odpisu sentencji zapadłego orzeczenia ani informowania go w inny sposób o wyniku sprawy.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 orzekł jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt