drukuj    zapisz    Powrót do listy

6329 Inne o symbolu podstawowym 632, Pomoc społeczna, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono skargę, II SA/Go 82/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-05-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Go 82/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.

Data orzeczenia
2008-05-29 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-01-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Sędziowie
Grażyna Staniszewska
Michał Ruszyński
Mirosław Trzecki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Hasła tematyczne
Pomoc społeczna
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2003 nr 228 poz 2255 art.5, art. 3 pkt 1 lit.a, art. 4 ust. 1
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mirosław Trzecki (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Grażyna Staniszewska Asesor WSA Michał Ruszyński Protokolant sekr. sąd. Anna Lisowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 maja 2008 r. sprawy ze skargi [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczeń rodzinnych oddala skargę.

Uzasadnienie

Decyzją [...], działający z upoważnienia Wójta Gminy B. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. na podstawie art. 2 pkt 1, art. 4 , 5, art. 6 ust. 1, ust. 1 a, ust. 2, art. 8 pkt 6, art. 14 ust. 1-3, art. 20, art. 23, art. 24, art. 32 ust. 1 a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, póz. 992 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, póz. 881 ze zm.) w związku z § 1 pkt 2, § 4, § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 130 , póz. 903) oraz art. 140 Kodeksu postępowania administracyjnego odmówił B. J. świadczenia w formie zasiłku rodzinnego na dziecko - J. J. oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wnioskowanego na J. J..

W uzasadnieniu organ l instancji wskazał, iż powodem odmowy jest niespełnienie ustawowych przesłanek do przyznania zasiłku rodzinnego i tym samym do przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego którego przyznanie uwarunkowane jest prawem do zasiłku rodzinnego.

W tym zakresie organ powołał się na treść art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r, o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, póz. 992 ze zm.), dalej zwanej ustawą o świadczeniach, zgodnie z którym zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł. W sytuacji, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 583 zł. Jednocześnie organ podał, iż dochód rodziny w oparciu o art. 3 pkt 2 ustawy o pomocy oznacza dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, a za dochód przyjmuje się m.in. przychody

l

podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty jego uzyskania, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Organ podał, iż z materiału dowodowego zebranego w niniejszej sprawie wynika, iż rodzina wnioskodawcy jest trzyosobowa. Na podstawie zaświadczenia z dnia 12 lipca 2007 r. wystawionego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. w sprawie uzyskania dochodu w 2006 r. organ ustalił, iż łączny dochód brutto członków rodziny J. wyniósł 19.352,72 zł, stąd miesięczny dochód rodziny wyniósł 1.612,73 zł, co w przeliczeniu na osobę dało kwotę 537,58 zł. Tym samym B. J. przekroczyła dopuszczalną kwotę 504 zł uprawniającą do przyznania wnioskowanego świadczenia.

Organ l instancji dodatkowo wskazał w uzasadnieniu decyzji na treść art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach, który stanowi, iż w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalony, zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym.

Odnosząc to do niniejszej sprawy organ l instancji podał, iż uprawniający do zasiłku rodzinnego miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę nie mógłby przekroczyć 552 zł. (504 zł + 48 zł), więc dochód wnioskodawcy mieści się w granicach przekroczenia. Zgodnie jednak z treścią art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach w przedmiotowej sprawie wnioskodawca spełnia jedynie część powyższego wymogu, gdyż brak jest uprawnień do zasiłku rodzinnego w poprzednim okresie zasiłkowym. Organ powołał się w tym zakresie na decyzję Nr [...], na mocy której odmówiono B. J. prawa do zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wnioskowanego na syna J. J., z powodu przekroczenia kryterium dochodowego.

Od powyższej decyzji pismem z dnia 15 października 2007 r. B. J. wniosła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Z., nie zgadzając się z rozstrzygnięciem organu l instancji.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w . decyzją [...] działając na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1591 ze zm.), art. 1 i 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t/j/ Dz. ID. Z 200 1 r. Nr 79, póz. 856) w związku z art. 5 ust. 1 i art. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, póz. 2255 ze zm.) i art. 138 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu decyzji organ II instancji wskazał na prawidłowość zaskarżonego rozstrzygnięcia, zgadzając się w całości z argumentacją organu l instancji. Jednocześnie organ odwoławczy podkreśli, iż brzmienie przepisu art. 5 ustawy o pomocy nie pozwala organom administracji wydawać innych decyzji niż przedmiotowa, gdyż doprowadziłoby to do naruszenia prawa.

Pismem z dnia 13 grudnia 2007 r. B. J. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargę na w/w decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Z.. W uzasadnieniu skarżąca podała, iż wcześniej otrzymywała świadczenie w postaci zasiłku rodzinnego, w tym ostatni raz w roku 2005. Natomiast w roku 2006, świadczenia takiego jej odmówiono, z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego kryterium dochodowego. Skarżąca wskazała na swoją trudną sytuację materialne oraz na fakt, iż ma na utrzymaniu niepracującą jeszcze córkę oraz długotrwale chorującego syna. Skarżąca podkreśliła, iż nie zgadza się z rozstrzygnięciem organów l i II instancji i wniosła o zmianę rozstrzygnięcia na korzystne dla niej.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie, w całości podtrzymując stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, póz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem. Oznacza to, iż przedmiotem sprawy sądowoadministracyjnej jest ocena przez sąd prawidłowości prowadzenia

przez organ administracji publicznej postępowania administracyjnego oraz zapadłego w tym postępowaniu rozstrzygnięcia. Przy czym stosownie do przysługujących sądowi administracyjnemu kompetencji sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc związany zarzutami i wnioskami skargi (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, póz. 1270 z późn. zm.).

Postępowanie administracyjne w niniejszej sprawie zostało wszczęte wskutek wniosku Bogumiły J. z dnia 31 lipca 2007r. o ustalenie - w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, póz. 2255 ze zm.) - prawa do zasiłku rodzinnego na syna J. J.a oraz dodatków do tego zasiłku.

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, póz. 2255 z późn. zm.), zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy, zasiłek rodzinny przysługuje osobom uprawnionym, do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (...), stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o dochodzie - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób, przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W postępowaniu o przyznanie świadczeń rodzinnych organy administracji publicznej obowiązane są w pierwszej kolejności do ustalenia, czy ubiegający się o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz określonych dodatków do tego zasiłku spełnia kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Z przepisu tego wynika, że w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie (uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - art. 3 pkt 2 tej ustawy) przekracza

kwotę 504 zł (o kwotę większą niż 48 zł - art. 5 ust. 3 tej ustawy), właściwy organ obowiązany jest odmówić przyznania świadczenia. Podstawę do wyliczenia dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie, w przypadku, gdy wnioskodawca uzyskuje przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych (art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych), stanowi dołączone do wniosku o zasiłek rodzinny zaświadczenie wydane przez właściwy urząd skarbowy (art. 23 ust. 4 pkt 1 tej ustawy).

W ocenie Sądu organy orzekające w sprawie dokonały prawidłowych ustaleń w zakresie wysokości dochodu rodziny skarżącej w 2006r. z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz sporządzonych we właściwej formie dokumentów złożonych wraz wnioskiem.

Z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wynika, że Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. działający z upoważnienia Wójta Gminy B. w oparciu o powyższe przepisy prawidłowo ustalił, iż dochód rodziny skarżącej uzyskany w 2006 r. wyniósł 19.352,72 zł, co w przeliczeniu na miesiąc daje kwotę 1.612,73zł. Miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie (3 osoby) opiewa zatem na kwotę 537,58zł. Kwota ta mieści się w granicach progu dochodowego, obliczonego z uwzględnieniem art. 5 ust. 1 i 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (504 + 48 zł = 552 zł) uprawniającego do przyznania świadczenia.

Skoro w przedmiotowej sprawie dochód rodziny przekroczył kwotę 504 zł o 33,58 zł, a więc o mniej niż wynosi najniższy zasiłek, to tym samym obowiązkiem organów była ocena wniosku skarżącej przez pryzmat art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych. W świetle tego przepisu zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym.

W poprzednim okresie zasiłkowym zasiłek rodzinny skarżącej nie przysługiwał, gdyż decyzją z dnia 25 września 2006r. Wójt Gminy B. odmówił jej przyznania go, uzasadniając to przekroczeniem dochodu, uprawniającego do otrzymania zasiłku.

W niniejszej sprawie doszło zatem do kolejnego, dwukrotnego już przekroczenia dochodu, co w myśl zdania ostatniego ust. 3 art. 5 ustawy, dodatkowo przemawia przeciwko przyznaniu skarżącej prawa do zasiłku rodzinnego.

Przyjąć zatem należy, iż organy administracji publicznej zasadnie przyjęły, że skarżącej nie przysługuje w rozważanym okresie zasiłek rodzinny nie tylko z powodu

nie przysługiwania zasiłku w poprzednim okresie na który jest on ustalany, ale również z powodu przekroczenia w kolejnym roku kalendarzowym ( po raz drugi z rzędu ) dochodu rodziny uprawniającego do jego przyznania w przeliczeniu na osobę.

Sąd nie neguje trudnej sytuacji finansowej rodziny skarżącej jednak należy mieć na uwadze to, że przepisy dotyczące przyznawania zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku są przepisami bezwzględnie obowiązującymi, co sprawia, iż wykluczone są jakiekolwiek aspekty uznaniowości.

Skarżąca w skardze podnosi, iż jej syn często choruje. Skarżąca nie przedłożyła jednak żadnego orzeczenia dotyczącego jego niepełnosprawności, nie powołała się też że takim orzeczenie dysponuje, co wskazuje że brak jest podstaw do tego, aby w niniejszej sprawie przyjąć, iż ma zastosowanie przepis art. 5 ust. 2 uprawniający do podwyższenia dochodu uprawniającego do przyznania zasiłku rodzinnego do kwoty 583 zł.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 152 p.p.s.a orzekł jak w sentencji.

Sąd nie orzekł o kosztach pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu, gdyż pełnomocnik nie złożył stosownego wniosku.Powered by SoftProdukt