drukuj    zapisz    Powrót do listy

6075 Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, Prawo pomocy, Minister Budownictwa,  , I SA/Wa 774/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 774/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-01-03  
Data wpływu
2007-05-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Aneta Wirkowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6075 Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Minister Budownictwa
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 i art. 258 par. 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz Sądowy Aneta Wirkowska Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 3 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku K.C. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi K.C. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] marca 2007 r., nr [...] w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami postanawia przyznać prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w W.

Uzasadnienie

K.C. wnioskiem z dnia 26 listopada 2007 r., uzupełnionym w dniu 14 grudnia 2007 r., wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi K.C. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] marca 2007 r., nr [...] w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątkowym i uzyskiwanych dochodach zawartego we wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że wnioskodawca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z żoną B. W uzasadnieniu wniosku skarżący zaznaczył, że wraz z żoną są inwalidami, nie prowadzą działalności gospodarczej, a jedyne źródło ich dochodu stanowią renty inwalidzkie w łącznej wysokości [...] zł miesięcznie. Posiadany majątek to dom o powierzchni [...] m², działka o powierzchni [...] m² oraz samochód marki Fiat 126p z 1999 r. Wnioskodawca podniósł, że z uzyskiwanych dochodów ponosi koszty utrzymania domu (energia – [...] zł, gaz – [...] zł, szambo – [...] zł, wywóz śmieci – [...] zł, woda – [...] zł, środki czystości – [...] zł), zakupu lekarstw ([...] zł), opłaca alimenty na byłą żonę ([...] zł), płaci podatek od nieruchomości ([...] zł) oraz spłaca kredyt hipoteczny, którego miesięczna rata wynosi [...] zł. W tej sytuacji nie jest on w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść kosztów postępowania sądowego.

Wskazać trzeba, że w myśl art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

Zgodnie zaś z art. 245 § 1 - 3 powołanej ustawy prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym – gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 1 i 2).

Mając na uwadze okoliczności niniejszej sprawy uznać należy, że K.C. wykazał, iż znajduje się w sytuacji materialnej kwalifikującej go do przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata. Sytuacja majątkowa skarżącego jest trudna i z posiadanych środków pieniężnych nie jest on w stanie - bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny - ponieść kosztów ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika.

Jednocześnie wskazać trzeba, że w sprawie nie orzekano w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych. Z akt sprawy wynika bowiem, że postanowieniem z dnia 19 listopada 2007 r. uwzględniono wniosek skarżącego w przedmiotowym zakresie i zwolniono go z kosztów sądowych.

W tej sytuacji w oparciu o powołane wyżej przepisy oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt