drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, II SA/Łd 548/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-08-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 548/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-08-29 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Arkadiusz Blewązka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 1999 nr 62 poz 697 par. 9 ust. 1 pkt 1, par. 9 ust. 3
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym.
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 65 par. 2, art. 220 par. 1, 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: , Przewodniczący Sędzia WSA Arkadiusz Blewązka, , , po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy p o s t a n a w i a : odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W dniu 16 lipca 2008 r. S. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na nieruchomości położonej w Ł. przy ul. A oznaczonej jako działka nr ewid. 128/29.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 22 lipca 2008 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł – w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe zarządzenie zostało uznane za doręczone skarżącemu przez awizo w dniu 11 sierpnia 2008 roku. Pomimo upływu zakreślonego terminu, nałożony zarządzeniem obowiązek nie został przez skarżącego wykonany.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje :

Stosownie do treści art. 220 par.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Dz. U. Nr 153 poz.1270 ze zm. /, sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, zastrzeżeniem par. 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. [...]. W myśl par. 3 tego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Powyższe oznacza, że warunkiem podjęcia przez sąd czynności na skutek wniesionego pisma jest uiszczenie należnej od tego pisma opłaty.

W niniejszej sprawie skarżący, pomimo wezwania, nie uiścił wpisu sądowego w wyznaczonym terminie, a tym samym nie uzupełnił braku fiskalnego skargi. Należy przy tym wskazać, iż przedmiotowe zarządzenie do uzupełnienia braków formalnych skargi zostało uznane za doręczone skarżącemu w dniu 11 sierpnia 2008 roku w sposób zastępczy, określony w art. 65 par. 2 p.p.s.a. Zgodnie z tym przepisem, do doręczeń pism przez pocztę stosuje się tryb doręczeń dla pism sądowych w postępowaniu cywilnym. Stosownie zaś do treści par. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 roku w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym / Dz. U. Nr 62, poz. .697 ze zm./ , niedoręczona przesyłka oczekuje na stronę w placówce pocztowej przez okres czternastu dni / w międzyczasie strona jest ponownie zawiadamiana o nadejściu przesyłki /. Po upływie powyższego terminu należy więc uznać, iż adresat miał możliwość zapoznania się z treścią przesyłki / por. T.Woś, H.Knysiak-Molczyk, M.Romańska; Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Komentarz, WP LexisNexis, Warszawa 2005, s.320 /

W tym stanie rzeczy, Sąd na podstawie art. 220 par.3 powołanej ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – orzekł jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt