drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Wstrzymanie wykonania aktu, Dyrektor Izby Skarbowej, _Wstrzymano wykonanie zaskarżonego orzeczenia, I SA/Wr 1228/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 1228/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2007-10-22  
Data wpływu
2007-07-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Alojzy Wyszkowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Sygn. powiązane
II FSK 1572/08 - Wyrok NSA z 2010-02-18
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
_Wstrzymano wykonanie zaskarżonego orzeczenia
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 1 i 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w następującym w składzie: Przewodniczący : Asesor WSA Alojzy Wyszkowski po rozpoznaniu w dniu 22 października 2007 r. przy udziale na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J. G. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie orzeczenie o odpowiedzialności podatkowej skarżącego jako osoby trzeciej członka zarządu "L." Sp. z o.o. w K. G. za zaległość podatkową tej Spółki z tytułu podatku od towarów i usług za czerwiec 2001 r. postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie

R. K. zarówno w skardze jak i w dniu 21.08.2007 r. (pismo z 16.08.2007 r.) wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J. G. z dnia [...], Nr [...]

W uzasadnieniu wskazał, że nie jest w stanie wpłacić kwoty nią określonej, gdyż utrzymuje się z żoną wyłącznie z emerytur, a ciążą na nim zobowiązania podatkowe z tytułu odpowiedzialności za zaległości spółki, której był prezesem tj. "L." dot. podatku VAT za okres luty-wrzesień 2001 r. o łącznej wielkości 64.103,30 zł, wykonanie zatem zaskarżonej decyzji spowodować mogłoby jemu i jego rodzinie niepowetowaną szkodę. Ponadto podkreślił, że w skardze podniesiono zarzuty świadczące o istotnych uchybieniach organów podatkowych. Aby stwierdzić, czy zachodzi zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skrót (p.p.s.a.) niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków przez zaskarżony akt,

W odpowiedzi na powyższy wniosek Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o jego oddalenie wskazując, że skarżący nie przytoczył w nim argumentów świadczących o zaistnieniu wyjątkowej sytuacji strony, która groziłaby niepowetowaną stratą dla strony i jej rodziny. Nie stanowi jej w ocenie organu podatkowego brak środków finansowych na spłatę ciążących na podatniku zobowiązań podatkowych, gdyż skutek zmniejszonych możliwości spłaty innych zobowiązań jest normalny w razie wykonywania decyzji nakładających obowiązek zapłaty podatku. W świetle zaś domniemania legalności decyzji do czasu jej uchylenia przekonanie skarżącego o uchybieniach zaskarżonej decyzji nie może stanowić przesłanki wstrzymania decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Rozstrzygając w oparciu o art. 61 § 3 p.p.s.a. sąd jest związany zamkniętym katalogiem przesłanek pozytywnych. Ustawa wymienia w tym przepisie dwie przesłanki: niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody oraz niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Przesłanki z art. 61 § 3 p.p.s.a. odnoszą się do stanów przyszłych, będących spodziewanym skutkiem wykonania decyzji. Przy dokonywaniu zasadności wniosku o wstrzymanie należy mieć na uwadze, że konsekwencje jako przewidywane mają znaczenie niejako potencjalne, nie chodzi o to, żeby w jakimś zakresie, mniejszym lub większym, rzeczywiście wystąpiły lub już się ujawniały. Przepis art. 61 § 1 p.p.s.a. zd. 1 wymaga jedynie zagrożenia - "zachodzi niebezpieczeństwo", jak określa tj. można się ich spodziewać na podstawie racjonalnej oceny zakresu, zasad i trybu wykonania aktu lub czynności podczas zawisłości sprawy ze skargi w sądzie administracyjnym.

Próbę zdefiniowania przesłanki wyrządzenia znacznej szkody podjął NSA w postanowieniu z dnia 20 grudnia 2004 r., GZ 138/04 (niepubl.), uznając, że chodzi o taką szkodę (majątkową a także niemajątkową), która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub jego wyegzekwowania ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego

Będzie to miało miejsce również w takich wypadkach, gdy zachodzi niebezpieczeństwo poniesienia straty na życiu i zdrowiu.

Sąd, rozpoznający wniosek o wstrzymanie wykonania aktu, powinien mieć na uwadze interes nie tylko wnioskodawcy, ale i innych uczestników postępowania oraz uwzględniać wszystkie okoliczności, nawet te niepodniesione we wniosku, o ile są możliwe do wyinterpretowania na podstawie akt sprawy.

Trudne do odwrócenia skutki to takie prawne lub faktyczne skutki, które raz zaistniałe powodują istotną lub trwałą zmianę rzeczywistości, przy czym powrót do stanu poprzedniego może nastąpić tylko po dłuższym czasie lub przy stosunkowo dużym nakładzie sił i środków (patrz 2006.08.03 post. wsa II SA/Bk 352/06 LEX nr 192964 w Białymstoku)

Kierując się powyższymi wskazaniami w odniesieniu do rozpatrywanego wniosku należy stwierdzić, że jest on zasadny. Wynika to z przedstawionego stanu materialnego wnioskodawcy, który szczegółowo został przedstawiony i zbadany przez tut. Sąd przy wydawaniu postanowienia z 17 września 2007 r. w przedmiocie zwolnienia z kosztów sądowych. Należy w tej mierze zwłaszcza wyeksponować fakt obciążenia hipotecznego domu z tytułu kredytu bankowego oraz inne zobowiązania finansowe, które w razie niemożności zapłaty w konsekwencji wykonania decyzji mogłyby w sposób oczywisty zagrozić bytowi skarżącego i jego rodziny.

Zakres podstaw orzekania o wstrzymaniu w sposób oczywisty nie pozwala uznać, że dopuszczalne jest rozszerzenie zakresu uprawnień polegające na przyznaniu sądowi prawa badania poza ramami art. 61 p.p.s.a. meritum kontrolowanej przez ten sąd sprawy administracyjnej, stąd Sąd nie odniósł się do kwestii dotyczącej istnienia uchybień zaskarżonej decyzji podzielając stanowisko organów podatkowych, że nie może ona stanowić przesłanki wstrzymania wykonania decyzji.

Z powyższych względów i w oparciu o art. 61 § 1 i 3 p.p.s.a. postanowiono jak na wstępie.Powered by SoftProdukt