drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Wstrzymanie wykonania aktu, Dyrektor Izby Celnej, oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji, I SA/Po 195/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Po 195/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-08-07  
Data wpływu
2008-02-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Roman Wiatrowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Sygn. powiązane
I FZ 401/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-05
I SA/Po 194/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-06-22
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3 i par. 5
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

I SA/Po 195/08 POSTANOWIENIE Dnia 07 sierpnia 2008r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący : asesor WSA Roman Wiatrowski po rozpoznaniu w 07 sierpnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ze skargi TK na decyzje Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: oddalić wniosek /-/R. Wiatrowski

Uzasadnienie

I SA/Po 195/08

UZASADNIENIE

W skardze na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...]. nr:[...], skarżący TK, zastępowany przez pełnomocnika, wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Skarżący podniósł, że ze względu na fiskalny charakter zaskarżonej decyzji i z uwagi na bardzo trudną sytuację finansową Strony, wniosek o wstrzymanie przedmiotowych decyzji jest uzasadniony.

Swoją trudną sytuację finansową Skarżący w szczególności argumentował faktem, iż ma na utrzymaniu niepracującą żonę i dwoje niepełnoletnich, uczęszczających do szkoły dzieci, a ponadto przez długi okres przebywał w areszcie i w tym czasie nie osiągał żadnego dochodu. Zdaniem Skarżącego, wykonanie decyzji może spowodować znaczny uszczerbek dla jego rodziny, tj. pozbawić ją środków do życia, w konsekwencji czego może zaistnieć konieczność korzystania z pomocy opieki społecznej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 61§3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu aktu, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Należy podkreślić, że to na Skarżącym spoczywa obowiązek uprawdopodobnienia, że w jego sytuacji zachodzą okoliczności wskazane w powołanym powyżej przepisie.

Niemniej Sąd rozpoznający wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji powinien uwzględniać wszystkie okoliczności, nawet te niepodniesione we wniosku, o ile są możliwe do wyinterpretowania na podstawie akt sprawy(vide: orzeczenie NSA w sprawie sygn. akt II OZ 750/05, niepubl.).

Będące podstawą wstrzymania wykonania przesłanki niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków są pojęciami nieostrymi, co wiąże się z koniecznością konkretyzacji zawartej w nich ogólnej normy i nadania im treści z uwzględnieniem okoliczności faktycznych każdej indywidualnej sprawy. Użycie spójnika "lub" oznacza, iż przesłanki te mogą zachodzić alternatywnie. Szkoda, o jakiej mowa w przepisie art. 61 § 3 p.p.s.a, nie musi mieć charakteru materialnego. Chodzi bowiem o taką szkodę, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub jego wyegzekwowanie ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego (vide: post. NSA z 20.12.2004 r. w sprawie sygn. akt GZ 138/04, niepubl.).

Trudne do odwrócenia skutki to takie prawne lub faktyczne skutki, które raz zaistniałe powodują istotną lub trwałą zmianę rzeczywistości, przy czym powrót do stanu poprzedniego może nastąpić tylko po dłuższym czasie lub przy stosunkowo dużym nakładzie sił i środków.

W kontekście powyższych uwag zauważyć należy, że zarówno ze złożonego przez Skarżącego wniosku, jak też z akt sprawy nie sposób wyinterpretować jaką konkretną znaczną szkodę miałby ponieść Skarżący, czy też jakie trudne do odwrócenia skutki spowodowałoby wykonanie zaskarżonej decyzji.

W uzasadnieniu wniosku Skarżący wskazał jedynie ogólnie, że znajduje się obecnie w bardzo trudnej sytuacji finansowej, a wykonanie decyzji spowoduje bardzo ogólnie określone ujemne konsekwencje, w postaci pozbawienia Skarżącego i jego rodziny środków do życia.

Uzasadnienie jest ogólnikowe i nie wyjaśnia precyzyjnie, w jaki sposób wykonanie zaskarżonego aktu wpłynęłoby na sytuację osobistą i rodzinną Skarżącego. Skarżący nie wytłumaczył w szczególności, dlaczego uważa, że wspomniany brak wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu będzie skutkował pozbawieniem jego rodziny środków do życia. Natomiast ze znajdującego się w aktach sprawy wniosku o przyznanie prawa pomocy i pism uzupełniających ten wniosek wynika, iż Skarżący nie posiada żadnego majątku do którego mogłaby zostać skierowana egzekucja administracyjna. W szczególności podał on, że nie posiada żadnego majątku nieruchomego, oszczędności i wartościowych przedmiotów oraz, że zarówno on jak i jego żona nie uzyskują żadnego dochodu, a środki przeznaczone na utrzymanie, w kwocie ok. [...] miesięcznie, otrzymują od ojca i teściów. Jednocześnie Skarżący nie wskazał jakie konkretnie kwoty otrzymuje od ww. osób, co więcej, nie uprawdopodobnił, że w ogóle taką pomoc otrzymuje.

Należy podkreślić, że wstrzymanie wykonania aktu administracyjnego stanowi wyjątek od zasady wykonania decyzji i tylko w wyjątkowych, uzasadnionych przez stronę sytuacjach może znaleźć zastosowanie. Na podstawie, zawartych we wniosku ogólnikowych stwierdzeń dotyczących sytuacji Skarżącego, a także na podstawie akt niniejszej sprawy, nie sposób uznać, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Z powyższych względów na podstawie art. 61§3 i §5 powołanej powyżej ustawy Sąd wniosek oddalił.

/-/R. WiatrowskiPowered by SoftProdukt