drukuj    zapisz    Powrót do listy

6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.), Podatki inne Ulgi podatkowe, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, uchylono zaskarżoną decyzję, I SA/Bd 109/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-09-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Bd 109/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy

Data orzeczenia
2008-09-02 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-03-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Sędziowie
Dariusz Dudra /przewodniczący/
Ewa Kruppik-Świetlicka /sprawozdawca/
Teresa Liwacz
Symbol z opisem
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne
Podatki inne
Ulgi podatkowe
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy
Dz.U. 2005 nr 8 poz 60 art.67a par.1,,art.121 par.1 i par.2,art.122,art.187
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - tekst jedn.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Dudra Sędziowie: Sędzia WSA Teresa Liwacz Asesor WSA Ewa Kruppik – Świetlicka ( spr.) Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Winiecka po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 2 września 2008r. sprawy ze skargi E. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia ulgi w postaci umorzenia zaległego zobowiązania z tytułu II raty podatku od środków transportowych za 2005r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości, 3. orzeka zwrócić z Kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na rzecz pełnomocnika skarżącego kwotę [...] zł ( [...] ) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Uzasadnienie

I SA/Bd 109 /08

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w T. utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta T. z dnia [...] znak [...] odmawiającą udzielenia E.G. ulgi, w postaci umorzenia zaległego zobowiązania z tytułu II raty podatku od środków transportowych za 2005 rok w kwocie 510,80 zł. Organ przywołał stan faktyczny sprawy i wskazał, że skarżący zwrócił się do organu o udzielenie ulgi z uwagi na brak zasadności obciążania go obowiązkiem podatkowym, argumentując, iż legitymuje się licencją na prowadzenie usług transportowych.

Decyzją z dnia 10 listopada 2005 r. Prezydent Miasta T. stwierdził zasadność rozłożenia na raty spornego zobowiązania.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w T., w wyniku odwołania uchyliło w dniu 4 stycznia 2007 r. niniejszą decyzję, przekazując sprawę do ponownego rozpoznania.

Organ I instancji pismem z dnia 5 lutego 2007r. wezwał skarżącego do złożenia oświadczenia w przedmiocie możliwości płatniczych, który pismem z dnia 20 lutego 2008r. wyjaśnił , iż właściwe dokumenty złożył w dniu 30 września 2005 r.

Organ wobec niemożności dokonania oceny sytuacji materialnej wnioskodawcy, prowadzącego w sposób profesjonalny działalność gospodarczą, jak i z uwagi możliwość czasowego wyrejestrowania pojazdu z ruchu - odmówił umorzenia zaległego zobowiązania

W odwołaniu strona zarzuciła organowi bezczynność wskazując, iż wniosek o umorzenie zaległości składała w roku 2005, co oznacza, że sprawa ta leżała dwa lata w Urzędzie Miasta. Jednocześnie skarżący podniósł sprawę nieuczciwej konkurencji przewoźników, z jaką się spotyka przy prowadzonej działalności.

Kolegium Odwoławcze w T., po rozpoznaniu odwołania, utrzymało w mocy kwestionowane rozstrzygnięcie. Negatywnie odniosło się do przewlekłego rozpatrywania wniosku strony. W uzasadnieniu przywołano art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) – dalej Op. stanowiący podstawę, przy zastosowaniu instytucji uznania administracyjnego, do umorzenia zaległości w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Zdaniem Kolegium odwołujący nie wykonał wezwania z dnia 5 lutego 2007 r., a złożone wyjaśnienie z dnia 20 lutego 2008 r. nie stanowi dowodu przemawiającego za zastosowaniem wnioskowanej ulgi. Organ wskazał, że z informacji Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w T. z marca 2007 r. wynika, iż podatnik za 2006 r. osiągnął dochód za 2006 r. także z innych źródeł w wysokości 3793,38 zł, wykazując przychód w kwocie 54.975 zł. Żona osiągnęła dochody : ze stosunku pracy 18495 zł, z umowy o dzieło 1076 zł. Nadto oboje są współwłaścicielami domu o pow. 224,5 m² oraz samochodu ciężarowego rok produkcji 1977. Organ odwoławczy zwrócił uwagę, iż kwestia braku reakcji Prezydenta Miasta T. na działania nieuczciwych przewoźników pozostaje bez znaczenia dla rozpoznawanej sprawy.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy strona wskazała na rażące naruszenie prawa, w tym art.2, art.32 Konstytucji RP. Skarżący twierdzi, iż w konsekwencji złożenia odwołania został poddany kontroli przez Inspekcję Transportu Samochodowego w zakresie instalowania tachografu. W opinii strony informacja przekazana przez organ skarbowy nie zawiera kosztów przychodu jako przychód brutto wraz z dochodem chorobowym. Skarżący wskazał, że ordynacja podatkowa, jak i brak wiążącej interpretacji podatkowej stanowią o bezzasadności uwzględniania dochodu współmałżonka. Dodatkowo wskazał na okoliczność poniesienia strat z inwestycji giełdowych. Posiadanie domu to efekt pracy i wyrzeczeń rodziny. Podniósł, że zawodowo pracuje od 32 lat, dziennie od 12 do 16 godzin. Jego żona pracuje w szpitalu, na 12 godzinne zmiany. Dlatego protestuje i stanowczo się nie zgadza z uzasadnieniem zaskarżonego aktu. W końcowej części skargi wyraził swój pogląd na temat szarej strefy w usługach przewozowych i wydarzeń z przeszłości.

Organ w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, utrzymując argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Skarżący, wezwany do uiszczenia wpisu od skargi wniósł o zwolnienie go z kosztów i o ustanowienie pełnomocnika. Sąd przyznał prawo pomocy w całości mając, na uwadze sytuację finansowo – rodzinną i stan zdrowia skarżącego, na podstawie przedłożonych przez stronę oświadczeń, potwierdzonych załączonymi dokumentami.

Pełnomocnik skarżącego w piśmie z dnia 31 lipca 2007r. nazwanym " pismo przygotowawcze skarżącego" w uzupełnieniu skargi wskazał na naruszenie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, w szczególności art. 107 § 3, art. 75 § 1 poprzez nie dopuszczenie do przeprowadzenia dowodu z protokołu z roku 2002 , znajdującego się w urzędzie miejskim , który sporządzono ze spotkania pomiędzy strajkującymi transportowcami a Urzędem Miejskim w T., gdzie według wiedzy skarżącego znalazło się przyrzeczenie władz miejskich o obniżeniu od roku 2003 podatku od środków transportowych. Zdaniem strony żądanie przeprowadzenia ww. dowodu ma decydujące znaczenie dla sprawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje :

Stosownie do treści art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych /Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm./ sąd administracyjny kontroluje zaskarżone decyzje administracyjne w zakresie ich legalności, rozumianej jako zgodność tych aktów z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zaś na podstawie art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm./ nie jest związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. W oparciu zaś o treść art. 133 § 1 powołanej wyżej ustawy sąd administracyjny orzeka na podstawie akt sprawy tzn. na podstawie stanu faktycznego i prawnego istniejącego w dniu wydania zaskarżonego aktu.

W zakresie tak określonej kognicji Sąd stwierdza, że skarga jest zasadna, bowiem skarżona decyzja organu II instancji tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego narusza prawo w stopniu nie dającym się zaakceptować.

Przedmiotem sprawy jest odmowa udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego z tytułu II raty podatku od środków transportowych za 2005r. w kwocie 510,80 zł.

Kwestię ulg w spłacie zobowiązań podatkowych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm./, dalej Op. Z treści przepisu art. 67a § 1 ww. ustawy powołanego jako podstawa materialnoprawna zaskarżonego rozstrzygnięcia wynika, że organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych :

• ważnym interesem podatnika

• lub interesem publicznym, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Takie sformułowanie przepisu przesądza o jego uznaniowości, co oznacza, że organ może a nie musi umorzyć zaległości podatnika.

Nie można zatem z umorzenia zaległości czynić powszechnie stosowanego środka prowadzącego do zwolnienia od zapłaty podatku. Podkreślenia wymaga, iż nawet w wypadku zaistnienia przypadków uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy może, lecz nie musi umorzyć należnych kwot.

Skoro bowiem umorzenie zaległości podatkowej jest instytucją nadzwyczajną a zasadą jest płacenie podatków, to przypadki, wskazane w art. 67a Ordynacji podatkowej, powinny posiadać tę samą cechę.

W związku z powyższym obowiązkiem organu, w takich sprawach jest zebranie pełnego materiału dowodowego w zakresie ustalenia sytuacji materialnej podatnika,

Jak wynika z treści cyt. przepisu ocenę, czy w konkretnym przypadku zachodzą wyjątkowe okoliczności, wymienione w tym przepisie pozostawiono organowi podatkowemu. Tak rozumiany przepis prawa skutkuje ograniczeniem kontroli sprawowanej przez Sąd Administracyjny.

Kontrola legalności decyzji w ramach tzw. uznania administracyjnego sprowadza się do badania, czy w procesie dowodowym do tej decyzji organ podatkowy :

1. uwzględnił całokształt okoliczności faktycznych, mających wskazywać na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny uzasadniający udzielenie ulgi podatkowej;

2. czy w ramach swego uznania nie naruszył zasady swobodnej oceny dowodów.

Rolą Sądu w tej sprawie było zatem zbadanie, czy wydanie decyzji zostało poprzedzone prawidłowo przeprowadzonym postępowaniem wyjaśniającym, tzn. czy organy prawidłowo zebrały materiał dowodowy i rozważyły wszystkie okoliczności , mogące mieć wpływ na wybór możliwości rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia bądź odmowy udzielenia wnioskowanej ulgi.

Sąd co należy zaznaczyć, nie ocenia wydanej decyzji z punktu widzenia jej słuszności, stwierdzenie zatem, że w sprawie występują okoliczności odpowiadające takiej lub innej kierunkowej dyrektywie wyboru, może, lecz nie musi prowadzić do rozstrzygnięcia pozytywnego dla strony skarżącej. (por. wyrok NSA z 31.01.2003r. Biul. Skarb. 2004/6/30), gdzie zawarto tezę:

"Sąd Administracyjny nie jest więc kolejnym organem w postępowaniu administracyjnym i nie może poddawać ocenie, czy dokonany przez organ administracji państwowej wybór jest słuszny, co oznacza, że Sąd nie jest uprawniony do badania merytorycznej zasadności (celowości) decyzji administracyjnej. "

Reasumując należy podkreślić, że organ orzekający w takiej sprawie ma obowiązek działać według zasad wynikających z obowiązywania przepisów cyt. ustawy Ordynacja podatkowa i ocenić wyniki postępowania wyjaśniającego w granicach swobodnej oceny dowodów na podstawie wiedzy i zasad doświadczenia życiowego, wysnuwając z zebranego materiału dowodowego wnioski, logicznie uzasadnione.

Ustalenia dotyczące spełnienia przesłanek umorzenia, odnosić się przy tym winny do okoliczności istniejących w czasie podejmowania decyzji. Co oznacza, że ocenie winna zostać poddana sytuacja skarżącego w okresie podejmowania decyzji przez organ I instancji, w tym wypadku jest to koniec roku 2007.

Wnioskowanie organu winno być poparte zebraniem pełnego, wyczerpującego materiału dowodowego. Jak wynika z akt sprawy, organ nie zebrał wystarczających dowodów, pozwalających na ocenę, czy w sprawie zachodzą ustawowe przesłanki uzasadniające udzielenie wnioskowanej ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowej. Organ :

• nie wezwał strony do udziału w sporządzeniu protokołu o stanie majątkowym - istotnego dla ustalenia zdolności płatniczych strony i posiadanych przez niego zaległościach pieniężnych wobec innych wierzycieli.

• poprzestał na wypowiedzi strony, że oświadczenie takie składał w 2005r. pomimo, że decyzję w sprawie wydał w październiku 2007 r. a sytuacja majątkowa i rodzinna skarżącego mogła ulec zmianie.

• nie ustalił wysokości ponoszonych wydatków i osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

Organ I instancji wnioskował jedynie w oparciu o ograniczone informacje, pochodzące z organów, do których się zwrócił i o wycinkowe i niepełne informacje pochodzące od skarżącego. Pomimo, ze sytuacja skarżącego mogła ulec zmianie i zaszły okoliczności uzasadniające umorzenie . (Por. wyrok NSA z 4 lutego 1998 r. III SA 1854/96 doktryna Guzek. L., Umorzenie zaległości podatkowej a kognicja NSA, MP 2002 Nr 2 str. 28). Podkreślenia wymaga fakt, że wniosek o umorzenie zaległości podatnik może składać nawet po uzyskaniu decyzji odmownej( która stała się prawomocna) , gdy w międzyczasie zaszły okoliczności uzasadniające umorzenie (III SA 398/99 wyrok NSA w warszawie z dnia 18 lutego 2000 r. Lex nr 40399 z tezą : "Odmowa umorzenia zaległości podatkowych (art. 31 ustawy o zobowiązaniach podatkowych, czy art. 67 ordynacji podatkowej) nie stwarza stanu res iudicata i na podstawie powołanych przepisów można żądać umorzenia zaległości podatkowej tak długo, jak długo zaległość ta istnieje"

Ponadto podkreślenia wymaga fakt, że skarżący na etapie postępowania wniósł o przeprowadzenie dowodu z dokumentu znajdującego się w urzędzie miasta .

Organ pominął ten wniosek nie ustosunkowując się do niego, pomimo, że miał taki obowiązek, wynikający z przepisów art. 180 cyt. ustawy Op. , gdzie w § 1 Ustawodawca postanowił :

"Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. "

Organ zgodnie z przepisem art. 188 cyt. ustawy Op. winien : " żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu należy uwzględnić, jeżeli przedmiotem dowodu są okoliczności mające znaczenie dla sprawy, chyba, ze okoliczności te stwierdzone są wystarczająco innym dowodem " .

Ponadto organ zgodnie z obowiązkiem do udzielania informacji, winien wyjaśnić skarżącemu z jakiej przyczyny żąda informacji o jego aktualnym stanie majątkowym a nie poprzestawać na informacjach niekompletnych. (Por. teza z wyroku WSA w Warszawie z dnia 9 sierpnia 2006r. sygn. akt III SA/Wa 1423/06 LEX nr 276573. "Ustalenia dotyczące spełnienia przesłanek umorzenia zaległości podatkowych, odnosić się winny do okoliczności istniejących w czasie podejmowania decyzji).

Dlatego Sąd stwierdza, że organ I instancji nie podjął wszystkich czynności wyjaśniających sytuację materialną, gospodarczą i życiową podatnika w odniesieniu do

przesłanek tj. " ważnego interesu podatnika i interesu publicznego".

Takie działanie organu I instancji naruszyło zasady ogólne postępowania podatkowego, w szczególności zasady wynikające z obowiązywania cyt. ustawy Ordynacja podatkowa : art. 120 ( podstawa działania ), art. 121 § 1 i § 2 (zasada zaufania do organów podatkowych),art. 122 ( zasada prawdy obiektywnej), art. 125 ( zasada szybkości postępowania ) i wreszcie art. 187 ( obowiązek zebrania i w sposób wyczerpujący rozpatrzenia całego materiału dowodowego).

Tych wszystkich nieprawidłowości, wyżej wskazanych, a popełnionych przez organ I instancji nie dostrzegł organ II instancji w prowadzonym postępowaniu odwoławczym.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy organy winny powyższe zalecenia wziąć pod uwagę i wyjaśnić prawidłowo sytuację podatnika , ustosunkowując się do przedstawionych przez niego dowodów ( art. 180 cyt. powyżej ustawy Ordynacja podatkowa) - aby zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzeć cały materiał dowodowy w odniesieniu do przesłanek, o których mowa w art. 67 a ustawy Op. Argumentacja organu winna się koncentrować się na wnikliwej ocenie sytuacji materialnej, gospodarczej i życiowej podatnika w odniesieniu do ważnego interesu podatnika i interesu publicznego - jako ustawowych przesłanek umorzenia zaległości z art. 67 a § 1 pkt 3 ordynacji podatkowej.

Mając powyższe na względzie, na podstawie art. 145 § 1 ust. 1 lit. a i c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. ) orzeczono, jak w sentencji orzeczenia. O wykonalności orzeczono w oparciu o art. 152 , o kosztach na postawie art. 205 § 2 i § 3 cyt. ustawy.Powered by SoftProdukt