drukuj    zapisz    Powrót do listy

6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.), Przywrócenie terminu, Dyrektor Izby Skarbowej, Przywrócono termin, III SA/Wa 3128/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 3128/06 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-04-25  
Data wpływu
2006-09-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Krystyna Kleiber /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Sygn. powiązane
II FZ 262/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-21
II FZ 293/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-12
II FZ 292/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-12
II FZ 165/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-18
II FZ 617/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-11
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Przywrócono termin
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 86 par. 1, art. 87 par. 1, par. 2, par. 4
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Krystyna Kleiber, , po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia w sprawie ze skargi K. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] lipca 2006 r. r., nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej w podatku od spadków i darowizn postanawia: przywrócić termin do wniesienia zażalenia

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 10 marca 2008r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił wniosek Skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika. W dniu 13 marca 2008 r. Skarżącemu doręczono odpis powyższego postanowienia wraz z uzasadnieniem, pouczając o przysługującym prawie do wniesienia zażalenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpisu postanowienia. W dniu 20 marca 2008r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęło pismo Skarżącego zawierające wniosek o prolongatę terminu do wniesienia zażalenia na powyższe postanowienie. W uzasadnieniu Skarżący oświadczył, że jego zły stan zdrowia uniemożliwia mu dotrzymanie wyznaczonego terminu. Na dowód przesłał zaświadczenie, że od dnia 22 października 2007r. jest pacjentem w Instytucie [...] w W. oraz, że rozpoznano u niego zaburzenia [...]. W odpowiedzi na powyższe pismo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyjaśnił Skarżącemu, że wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia może być rozpoznany przez Sąd jedynie w przypadku złożenia go łącznie z zażaleniem. Skarżący pismem z dnia 16 kwietnia 2008 r. przesłał zażalenie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia. W uzasadnieniu nawiązał do podawanych w trakcie postępowania argumentów dotyczących dolegliwości zdrowotnych tj. bólu stawów, [...], nawracającym uczuciu zmęczenia oraz trudności z koncentracją uwagi, co w sposób istotny wpływa na jego funkcjonowanie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej "ppsa", jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie o przywrócenia terminu albo odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o przywrócenie terminu albo odmowie jego przywrócenia przysługuje zażalenie - art. 86 § 3 ppsa. Warunkiem przywrócenia terminu jest także, stosownie do treści art. 87 § 1, 2 i 4 ppsa, złożenie wniosku w terminie 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu, uprawdopodobnienie braku winy w uchybieniu terminu oraz równocześnie z wnioskiem dokonanie czynności, której nie dokonano w terminie. Przywrócenie terminu nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie powoduje negatywnych skutków dla strony i upłynął rok od uchybionego terminu (wtedy przywrócenie dopuszczalne jest tylko wyjątkowo) - art. 86 § 2 i art. 87 § 5 ppsa.

Zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego ugruntowany jest pogląd, że przywrócenie terminu ma charakter wyjątkowy i może jedynie nastąpić w przypadku, gdy strona w sposób przekonujący zaprezentowaną argumentacją uprawdopodobni brak swojej winy, a przy tym wskaże, że niezależnie od niej przyczyna istniała przez cały czas, aż do wniesienia prośby o przywrócenie terminu (B. Dauter [w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, Małgorzata Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Zakamycze 2005, Warszawa 2005, s. 219 wraz ze wskazanym orzecznictwem).

Sąd uznał, że wniesiony w rozpatrywanej sprawie wniosek Skarżącego zasługuje na uwzględnienie. Koniecznym warunkiem do przywrócenia terminu w świetle art. 86 § 1 ppsa jest uprawdopodobnienie przez zainteresowanego, że uchybienie terminu dla dokonania określonej czynności procesowej nastąpiło bez jego winy. W trakcie prowadzonego postępowania sądowego Skarżący przesyłał zaświadczenia, że od dłuższego czasu leczy się z powodu [...]. Problemy z jakimi się boryka to przede wszystkim [...], nawracające uczucia zmęczenia, problemy z koncentracją mogły w istotny sposób ograniczać jego funkcjonowanie.

Uznając, że niedochowanie terminu przez Skarżącego do wniesienia zażalenia jest następstwem okoliczności, których nie mógł przezwyciężyć i od niego niezależnych, Sąd na podstawie art. 86 § 1 w zw. z art. 87 § 1, § 2 i § 4 ppsa, orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt