drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, *Odrzucono skargę, I SA/Wr 509/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 509/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-06-16 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Alojzy Wyszkowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w następującym w składzie: Przewodniczący : Asesor WSA Alojzy Wyszkowski po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2008 r. przy udziale na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec 2003 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu pismem z dnia [...] wezwał J. M. do usunięcia braków skargi przez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie [...], w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie uważa się za doręczone skarżącej w dniu [...] w trybie awizowania, w związku z upływem w tym dniu terminu odebrania przesyłki z placówki pocztowej po pozostawieniu drugiego zawiadomienia w miejscu zamieszkania.

Skarżący nie uiścił wpisu sądowego w wyznaczonym terminie.

Z tych względów Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzekł jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt