drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu, Dostęp do informacji publicznej, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA, II SA/Wa 309/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 309/08 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-25 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2008-03-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Bronisław Szydło
Iwona Dąbrowska /przewodniczący sprawozdawca/
Janusz Walawski
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Sygn. powiązane
I OSK 1150/08 - Wyrok NSA z 2009-03-04
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 154 par. 1 i 6
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Iwona Dąbrowska (spr.), Sędziowie WSA Bronisław Szydło, Janusz Walawski, Protokolant Anna Siwonia, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 czerwca 2008 r. sprawy ze skargi J. R. na niewykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 października 2007 r. o sygnaturze akt II SAB/Wa 78/07 w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. wymierza Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego [...] grzywnę w wysokości 3000 (trzy tysiące) zł 2. zasądza od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] na rzecz skarżącego J. R. kwotę 200 (dwieście) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania

Uzasadnienie

Pismem z dnia 18 grudnia 2006 r. J. R. zwrócił się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] z wnioskiem o "wydanie decyzji w przedmiocie legalności budowlanej obiektów położonych przy ul. A. [...]", polegającej na:

1. zmianie geometrii ulicy A. spowodowanej przesunięciem jej krawędzi o około 2 mb. i wykorzystanie pozyskanej w ten sposób powierzchni przewidzianej w planie zagospodarowania na parking osiedlowy do posadzenia drzew oraz krzewów,

2. wybudowaniu podjazdu oraz bramy do dodatkowego miejsca postojowego - położonego na własnej działce przydomowej w sposób uniemożliwiający wykorzystywanie tej części drogi zgodnie z przeznaczeniem, tzn. jako parking osiedlowy,

3. posadzeniu drzew w "strefie kontrolowanej" gazociągu średniego ciśnienia, co jest naruszeniem warunków technicznych i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

Kierownik Oddziału Terenowego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] w dniu [...] stycznia 2007 r. udzielił wnioskodawcy odpowiedzi na powyższe pismo, informując, że postępowanie w sprawie osiedlowych miejsc parkingowych i przesunięcia istniejącego krawężnika ulicy na terenie działki nr ew. [...] z obrębu [...], położonej przy ul. A. [...], zostało umorzone decyzją Burmistrza [...] nr [...] z dnia [...] sierpnia 2005 r. Wskazał ponadto, że wydział Infrastruktury [...] nie zamierza podejmować żadnych działań w celu urządzenia miejsc parkingowych. Odnośnie zaś wybudowania podjazdu oraz bramy do dodatkowego miejsca postojowego - położonego na działce przydomowej w sposób uniemożliwiający wykorzystywanie tej części drogi zgodnie z przeznaczeniem, organ wyjaśnił, że podjazd oraz brama od strony poszerzonej części ulicy A. przy posesji nr [...], nie ograniczają ruchu drogowego i brak jest podstaw do stwierdzenia, że uniemożliwia to wykorzystanie tej części drogi zgodnie z przeznaczeniem, to znaczy jako parking osiedlowy. W kwestii zaś posadzenia drzew w "strefie kontrolowanej" gazociągu średniego ciśnienia (20-30 cm) od gazociągu, organ wskazał, iż Zastępca Burmistrza [...] negatywnie zaopiniował realizację inwestycji polegającą na usunięciu drzew i krzewów rosnących przy budynku ul. A. [...] (w związku z planowaną budową miejsc postojowych). Dodatkowo organ podkreślił, że Wydział Ochrony Środowiska [...] nie stwierdził zagrożenia dla przewodu ze strony drzew oraz podniósł, że w przypadku awarii przewodu gazowego i konieczności przeprowadzenia prac wymagających usunięcia któregoś z drzew zostanie wydana stosowna decyzja, co potwierdza pismo Urzędu [...] Wydziału Ochrony Środowiska [...], skierowane do [...] Spółki Gazownictwa z dnia 25 września 2006 r. Jednocześnie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego [...] zasygnalizował, że sprawa dotycząca legalności wybudowanej bramy oraz wiaty będzie przedmiotem postępowania administracyjnego, w którym wnioskodawca nie ma przymiotu strony, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Pismem z dnia 12 lutego 2007 r. J. R. zwrócił się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] o wskazanie numeru sprawy, dotyczącej legalności wybudowania dodatkowej bramy i podjazdu do posesji położonej przy ulicy A. [...] oraz o dopuszczenie go do udziału w tym postępowaniu w charakterze strony.

W odpowiedzi na powyższe pismo, organ w dniu [...] marca 2007 r. poinformował wnioskodawcę, że pismem z dnia [...] stycznia 2007 r. udzielił mu odpowiedzi w przedmiocie zlikwidowania samowoli budowlanej właściciela posesji przy ulicy A. [...].

W dniu 30 kwietnia 2007 r. J. R. skierował do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] wniosek o udostępnienie - w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej - dokumentów urzędowych zgromadzonych przez podległy Urząd i wykorzystanych we wszczętym procesie administracyjnym, zainicjowanym jego wnioskiem z dnia 18 grudnia 2006 r., w którym zwrócił się o wydanie decyzji w przedmiocie legalności budowlanej obiektów położonych przy ulicy A. [...] w celu odtworzenia warunków do jej użytkowania, zgodnie z planem zagospodarowania osiedla, z pozwoleniem na budowę oraz obowiązującym prawem. W szczególności, wnioskodawca zażądał informacji na temat stadium zaawansowania postępowania administracyjnego w tej sprawie, przekazania kopii dokumentów urzędowych, których treść oraz ocena Inspektora przesądziły o jego wszczęciu, kopii decyzji, która została podjęta po zakończeniu tego postępowania oraz kopii wszystkich dokumentów, wykorzystanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - w zakończonym decyzją - procesie administracyjnym.

Wobec nieuzyskania żądanych informacji, w dniu 22 czerwca 2007 r. J. R. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] w zakresie wniosku z dnia 30 kwietnia 2007 r. o udostępnienie informacji publicznej, wnosząc o zobowiązanie organu do udzielenia żądanej informacji publicznej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał skargę za zasadną i wyrokiem z dnia 17 października 2007 r. zobowiązał Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] do rozpatrzenia wniosku J. R. z dnia 30 kwietnia 2007 r. o udzielenie informacji publicznej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi oraz zasądził od organu na rzecz skarżącego kwotę 100 zł tytułem zwrotu wpisu sądowego oraz kwotę 257 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu orzeczenia wskazano, że w rozpoznawanej sprawie ma zastosowanie ustawa o dostępie do informacji publicznej, zarówno ze względu na jej zakres podmiotowy jak też przedmiotowy. Sąd przyjął, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego [...], kwestionując zasadność stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej w niniejszej sprawie, nie udzielił informacji zgodnie z wnioskiem ani też nie wydał decyzji odmownej, co oznacza, iż pozostawał w zwłoce. Z tych względów Sąd zobowiązał Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] do rozpatrzenia wniosku J. R. z dnia 30 kwietnia 2007 r., bądź poprzez udzielenie stosownej informacji, bądź wydanie decyzji o odmowie, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, co umożliwi stronie wykorzystanie środków prawnych, łącznie z prawem wniesienia skargi lub powództwa do sądu właściwego ze względu na przyczynę odmowy.

Prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 października 2007 r. sygn. akt II SAB/Wa 78/07 organ otrzymał wraz z aktami sprawy w dniu 21 stycznia 2008 r.

Pismem z dnia [...] stycznia 2008 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, powołując się na wyrok Sądu, poinformował J. R., iż decyzją nr [...] z dnia [...] listopada 2007 r. zostało umorzone postępowanie administracyjne w ramach nadzoru budowlanego w sprawie dotyczącej wybudowanej wiaty na nieruchomości przy ul. A. [...]. Do pisma załączono kopie niżej wymienionych dokumentów:

1. kopię planu sytuacyjnego bramy wjazdowej i wiaty,

2. kopię pisma Urzędu [...] skierowanego do Państwa W. z dnia 15 grudnia 2006 r.,

3. kopię pisma Urzędu [...] do Zastępcy Burmistrza [...],

4. kopię pisma Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzędu [...] do Państwa W. z dnia 17 sierpnia 2005 r. ,

5. kopię pisma Zastępcy Burmistrza [...] do Państwa W. z dnia 24 sierpnia 2005 r.,

6. kopię pisma Urzędu [...] Wydziału Ochrony Środowiska [...] do [...]Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. [...] z dnia [...] września 2006 r.,

7. Protokół PINB nr [...] z dnia [...] stycznia 2007 r.,

8. Protokół PINB nr [...] z dnia [...] stycznia 2007 r.,

9. kopię pisma Urzędu [...] do PINB,

10. zawiadomienie PINB z dnia 31 lipca 2007 r.,

11. Ocenę techniczną ogrodzenia i zadaszenia sporządzoną przez [...] M. W. oraz kopię uprawnień i przynależność do MOIB,

12. decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] nr I [...] z dnia [...] listopada 2007 r.

Pismem z dnia 11 lutego 2008 r. J. R. wezwał Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] do wykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 października 2007 r. Wskazał, iż dokumenty przesłane przy piśmie z dnia [...] stycznia 2008 r., nie dotyczą sprawy, która była kanwą sporu o udostępnienie informacji publicznej. Podał, iż wniosek z dnia 30 kwietnia 2007 r. dotyczył procedury legalizacyjnej innego obiektu budowlanego, jakim jest nie wiata lecz dodatkowa brama wjazdowa do prywatnego miejsca postojowego na posesji A. [...]. Ponadto wskazał, iż zgodnie z otrzymanymi informacjami procedurę administracyjną w tej sprawie wszczęto nie na jego wniosek tylko właściciela posesji (sprawcy samowoli budowlanej) - już w dniu 13 listopada 2006 r. Ponadto wskazał, iż nie otrzymał kwoty zasądzonych od organu kosztów procesu.

W dniu [...] lutego 2008 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego [...], odpowiadając na pismo z dnia 11 lutego 2008 r., poinformował J. R., że w sprawie zainicjowanej wnioskiem z dnia 13 listopada 2006 r. było prowadzone postępowanie dotyczące wybudowanej wiaty oraz bramy stanowiącej jedną integralną całość na nieruchomości położonej przy ul. A. [...]. Ponadto organ wskazał, iż przy piśmie z dnia [...] stycznia 2008 r. przekazał J. R. dokumenty dotyczące postępowania, które było prowadzone na wniosek T. W. (data wpływu 13 listopada 2006 r.). Wyjaśnił też, iż wniosek J. R. wpłynął do organu po wniosku T. W. i dotyczył obiektów ujętych we wniosku, który wpłynął jako pierwszy. Ponadto organ wskazał, że wybudowany dodatkowy wjazd na ww. posesję znajduje się na drodze wewnętrznej, bowiem ulica A. jest drogą wewnętrzną w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, które nie należą do kompetencji organów nadzoru budowlanego.

W dniu 14 lutego 2008 r. J. R. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na niewykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 października 2007 r. sygn. akt II SAB/Wa 78/07, wnosząc o ukaranie organu grzywną.

W odpowiedzi na skargę, organ wniósł o umorzenie postępowania i wskazał, że pismem z dnia [...] stycznia 2008 r. wykonano wyrok Sądu, tj. rozpatrzono wniosek J. R. z dnia 30 kwietnia 2007 r.

Na rozprawie w dniu 25 czerwca 2008 r. skarżący oświadczył, że w dokumentach nadesłanych mu przez organ brak jest wniosku właścicieli posesji przy ul. A. [...], którym zwrócili się do organu o legalizację samowoli budowlanej.

Odnosząc się do oświadczenia skarżącego, pełnomocnik organu wyjaśnił, że najprawdopodobniej źle odczytano intencje skarżącego uznając, iż wnosi on o dostarczenie dokumentów związanych z żądaniem wszczęcia przez organ postępowania z jego wniosku, nie zaś z wniosku właścicieli posesji przy ul. A. [...].

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność oraz w razie bezczynności organu po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie żądając wymierzenia temu organowi grzywny. Z treści art. 154 § 1 ppsa wynika, że środki wskazane w tej normie prawnej znajdują zastosowanie, gdy organ nie wykona wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność, bądź gdy organ pozostaje bezczynny po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności, a więc nie załatwi sprawy w sposób przewidziany prawem w przewidzianym terminie. Skarga o wymierzenie organowi grzywny ma na celu ukaranie organów za niewykonanie wyroków sądowych, a także dyscyplinowanie tych organów. Skuteczność skargi o wymierzenie organowi grzywny zależy od ustaleń dotyczących niezałatwienia w ustawowym terminie sprawy po wydaniu wyroku. Ustalenie więc, że po wydaniu wyroku zobowiązującego organ do rozpatrzenia wniosku w zakresie udzielenia informacji publicznej organ nie załatwia sprawy, przy jednoczesnym żądaniu ukarania organu grzywną winno skutkować zastosowaniem tego środka prawnego. Zgodnie zaś z art. 154 § 3 ppsa, wykonanie wyroku lub załatwienie sprawy po wniesieniu skargi nie stanowi podstawy do umorzenia postępowania lub oddalenia skargi. Tak więc, Sąd Administracyjny oceniając zasadność skargi na niewykonanie wyroku, bierze pod uwagę stan istniejący w czasie jej wnoszenia. Późniejsze dopełnienie tych obowiązków - wynikających z wyroku zobowiązującego, a więc już po wniesieniu skargi, choć przed wydaniem orzeczenia w sprawie, nie stanowi podstawy do umorzenia postępowania lub oddalenia skargi. Fakt ten może jedynie mieć wpływ na ustalenie wysokości grzywny, w ramach określonych przez art. 154 § 6 ppsa (por. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, str. 227).

W świetle powyższego, dopuszczalność skargi na niewykonanie wyroku uzależniona jest od uprzedniego wystąpienia z pisemnym wezwaniem do jego wykonania.

J. R. skierował do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] stosowne wezwanie pismem z dnia 11 lutego 2008 r., zatem spełnił wymóg formalny, zawarty w art. 154 § 1 cyt. ustawy.

Rozpatrując niniejszą sprawę, w pierwszej kolejności należy zbadać zakres żądania skarżącego, dotyczący udostępnienia informacji publicznej, wyrażony w piśmie z dnia 30 kwietnia 2007 r. oraz ustalić w jakim zakresie wniosek ten został rozpatrzony przez organ.

Z treści wniosku J. R. z dnia 30 kwietnia 2007 r. niewątpliwie wynika, że żądanie skarżącego nie ograniczało się jedynie do udostępnienia mu informacji, dotyczących postępowania administracyjnego, zainicjowanego jego wnioskiem z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie legalności wybudowania dodatkowej bramy wjazdowej do prywatnego miejsca postojowego, położonego na posesji przy ul. A. [...]. W piśmie tym bowiem, skarżący zwrócił się także o wydanie kopii dokumentów urzędowych, których treść oraz ocena Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] przesądziły o wszczęciu postępowania w sprawie legalności budowlanej wymienionego obiektu. A zatem, zakres żądanej przez skarżącego informacji publicznej obejmował nie tylko kopie dokumentów związanych z przeprowadzonym z jego wniosku postępowaniem administracyjnym, ale także kopię dokumentu, na podstawie którego wszczęto postępowanie administracyjne.

Z nadesłanych akt niewątpliwie wynika, iż postępowanie administracyjne w tej sprawie zostało zainicjowane wnioskiem T. W., dotyczącym wybudowania bramy wjazdowej na posesji, będącej jego własnością od strony ulicy A. [...] oraz wybudowania wiaty o powierzchni 16 m2 na stanowisko jednego samochodu. Powyższe, znajduje potwierdzenie w treści decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...], którą umorzono postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej wybudowanej wiaty na nieruchomości przy ul. A. [...].

Badając treść przesłanych skarżącemu dokumentów, Sąd stwierdził, że z zakresu, którego domagał się on w piśmie z dnia 30 kwietnia 2007 r., nie udostępniono mu informacji w postaci kopii dokumentu, którego treść przesądziła o wszczęciu postępowania administracyjnego, tj. wyżej wskazanego wniosku T. W.

W ocenie Sądu, została natomiast udostępniona informacja w pozostałym zakresie, mimo że skarżący twierdzi, iż przesłane dokumenty dotyczą procedury legalizacyjnej innego obiektu budowlanego, tj. wiaty, podczas gdy jego wniosek dotyczył dodatkowej bramy wjazdowej do prywatnego miejsca postojowego na posesji A. [...]. Z analizy udostępnionych dokumentów wynika bowiem, że czynności przeprowadzone przez organ w postępowaniu zakończonym decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] z dnia [...] listopada 2007 r. dotyczyły zarówno wiaty jak i ogrodzenia, w tym bramy wjazdowej do miejsca postojowego przy ul. A. [...], czego dowodem są m. in. protokoły oględzin i ocena stanu technicznego tych obiektów oraz treść wymienionej decyzji, w uzasadnieniu której, organ wypowiedział się w kwestii zarówno wiaty jak i bramy znajdującej się w linii ogrodzenia. Kopie tych dokumentów zostały przesłane skarżącemu przy piśmie organu z dnia [...] stycznia 2008 r. (załączniki nr 7, 8, 11, 12). Ponadto, kwestię przedmiotu postępowania organ wyjaśnił skarżącemu w piśmie z dnia [...] lutego 2008 r. wskazując, iż wiata oraz brama stanowią jedną integralną całość na nieruchomości położonej przy ul. A. [...].

Także w odniesieniu do żądania udostępnienia informacji w sprawie osiedlowych miejsc postojowych, organ udzielił odpowiedzi przesyłając skarżącemu kopie stosownych dokumentów, wymienionych jako załączniki nr 2-4 do pisma z dnia [...] stycznia 2008 r.

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego [...] pozostaje nadal bezczynny po wydaniu wyroku zobowiązującego go do rozpatrzenia wniosku z dnia 30 kwietnia 2008 r. Nie udzielił on bowiem skarżącemu pełnej informacji publicznej, zgodnej z jego wnioskiem, mimo upływu zakreślonego przez Sąd terminu. Organ nie przesłał żądanych kserokopii dokumentów, na podstawie których wszczęto postępowanie administracyjne, zakończone decyzją nr [...], nie wydał też decyzji, którą, w tym zakresie, odmówiłby udostępnienia informacji publicznej albo umorzył postępowanie.

Z tego względu Sąd uznał, że skarga J. R. o ukaranie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] grzywną jest, w myśl art. 154 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zasadna.

Wysokość grzywny, zgodnie z art. 154 § 6 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd ustalił uwzględniając kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2007 r. i w drugim półroczu 2007 r., ogłoszonego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2008 r. (M. P. z 2008 r. Nr 16, poz.181). Wymierzając grzywnę, Sąd uwzględnił ponadto fakt, że żądana przez skarżącego informacja została mu udostępniona w części i dlatego uznał, że grzywna w wysokości 3.000 zł stanowić będzie adekwatny i dostateczny środek dyscyplinujący.

Wobec uwzględnienia skargi i złożonego przez skarżącego wniosku, Sąd na mocy art. 200 powołanej ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zasądził od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] na rzecz skarżącego koszty postępowania, na które składa się uiszczony przez skarżącego wpis sądowy.Powered by SoftProdukt