drukuj    zapisz    Powrót do listy

6050 Obowiązek meldunkowy, Prawo pomocy, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,  , IV SA/Wa 23/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 23/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-01-29  
Data wpływu
2008-01-03
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Joanna Dziedzic /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II OZ 1085/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-21
Skarżony organ
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 245 art. 246 par. 1 pkt 1 art. 258 par. 1 i par. 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: - Joanna Dziedzic po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. C. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi B. C. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) listopada 2007 r. Nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym, tj.: 1). zwolnić skarżącą od kosztów sądowych, 2). ustanowić adwokata z urzędu, o którego wyznaczenie zwrócić się do Okręgowej Rady Adwokackiej w W.

Uzasadnienie

Skarżąca w dniu 21 stycznia 2007 r. ( data nadania pisma w urzędzie pocztowym) złożyła na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na wskazane w sentencji postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) listopada 2007 r.

Z informacji podanych przez skarżącą w nadesłanym formularzu PPF wynika, że skarżąca jest właścicielką mieszkania o pow. 67,18 m2 oraz działki o pow. ok. 1306 m2. W rubryce dotyczącej stanu rodzinnego skarżąca wymieniła pełnoletniego syna wskazując, iż pozostaje na swoim utrzymaniu. Jedynymi dochodem skarżącej jest renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w wysokości 501, 05 zł netto miesięcznie oraz dochód z najmu pokoju w wysokości 450 zł netto. Uzasadniając swój wniosek skarżąca podniosła, że ponosi znaczne wydatki na utrzymanie mieszkania ( czynsz- 191,80 zł, bieżące rachunki za światło i telefon) jak również na leczenie. Po przebytej operacji korzysta z pomocy społecznej w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych, co potwierdza zdaniem skarżącej, że nie jest w stanie zdobyć dodatkowych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów sądowych. Z nadesłanych do wniosku o prawo pomocy dokumentów wynika ponadto, że skarżąca posiada zadłużenie w spółdzielni mieszkaniowej na kwotę 877, 66 zł tytułem należności głównej oraz kwotę 1518,11 zł tytułem odsetek.

Rozpoznając wniosek skarżącej należy stwierdzić, że zasługuje on na uwzględnienie.

Z regulacji prawnych dotyczących kosztów sądowych wynika, że zasadą jest, iż każdy kto wnosi do Sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, obowiązany jest do uiszczenia stosownych kosztów sądowych. Przysługujące Sądowi prawo do przyznania prawa pomocy nie ma charakteru pełnego, swobodnego uznania Sądu, lecz podlega określonym regułom, których należy bezwzględnie przestrzegać przy każdorazowym rozpatrywaniu takiego wniosku.

Na podstawie art. 243 § 1 oraz art. 245 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd może, na wniosek strony, przyznać jej prawo pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym.

W przypadku całkowitego przyznania prawa pomocy, prawo to obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Warunkiem przyznania osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie całkowitym jest zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wykazanie przez stronę, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Natomiast przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym zgodnie art. 246 § 1 pkt 2 powyższej ustawy uwarunkowane jest wykazaniem przez stronę, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Analiza powołanych powyżej przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wskazuje także, że skarżący powinien wykazać, przedstawiając odpowiednie argumenty i dowody ( m.in. dokumenty źródłowe świadczące o krytycznej sytuacji finansowej), iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego.

Należy zważyć, że złożone przez skarżącą oświadczenie co do jej stanu zdrowia, oraz wysokości stałych dochodów i wydatków wskazuje na to, że po stronie skarżącej istnieje sytuacja, w której nie jest ona w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego. Skarżąca uzyskuje wprawdzie stałe dochody z tytułu renty oraz najmu pokoju w mieszkaniu, jednak wysokość tych dochodów przy uwzględnieniu kwoty wydatków jakie ponosi skarżąca na lekarstwa i stałą opiekę medyczną daje podstawy by przypuszczać, iż w stosunku do skarżącej zachodzą przesłanki określone w przepisie art. 246 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uzasadniające przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

Z tych względów na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt