drukuj    zapisz    Powrót do listy

6070 Uwłaszczenie    państwowych   osób     prawnych   oraz   komunalnych    osób prawnych, Inne, Minister Infrastruktury,  , I SA/Wa 624/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 624/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-29  
Data wpływu
2008-04-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Lucyna Picho /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6070 Uwłaszczenie    państwowych   osób     prawnych   oraz   komunalnych    osób prawnych
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Minister Infrastruktury
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 258 par. 1 i 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Lucyna Picho Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. T. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A. T. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] marca 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej postanawia: odmówić przyznania A. T. prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Uzasadnienie

W związku z prowadzonym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie postępowaniem skarżąca A. T. wystąpiła z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

W oświadczeniu złożonym na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy A. T. wskazała, że jej miesięczna emerytura wynosi netto [...] zł (brutto [...] zł), po uiszczeniu stałych kosztów związanych z mieszkaniem – około [...] zł, kosztów związanych z utrzymaniem budynków – około [...] zł – i kosztów leczenia – około [...] zł – pozostaje jej kwota około [...] zł na środki czystości i wyżywienie. Skarżąca ujawniła, że posiada mieszkanie o powierzchni [...] m2, oraz inne nieruchomości – to jest budynek dwukondygnacyjny o powierzchni [...] m2, budynek o powierzchni [...] m2 i garaż o powierzchni [...] m2.

Na wstępie wskazać należy, że zgodnie z art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje:

1) w zakresie całkowitym – gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania,

2) w zakresie częściowym – gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym – wówczas obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego, lub częściowym – wówczas obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków, albo od opłat sądowych i wydatków, lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 1, § 2 i § 3 powołanej ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należało, że przedstawiona przez stronę sytuacja majątkowa nie daje podstaw do uwzględnienia złożonego przez nią wniosku. Zauważyć należy, że prawo pomocy ma służyć osobom, które z uwagi na szczególnie trudną sytuację nie są w stanie w sposób oczywisty zarówno opłacić kosztów sądowych jak i kosztów związanych z ustanowieniem w sprawie pełnomocnika z wyboru. Powody takiego stanu rzeczy mogą być różnorodne – brak zatrudnienia lub stałego zatrudnienia, uzyskiwane bardzo niskie dochody, trudna sytuacja osobista wpływająca na sytuację majątkową ubiegającego się o taką pomoc.

Tymczasem A. T. co miesiąc regularnie uzyskuje stały dochód w wysokości [...] zł brutto, ponadto jak ujawniła posiada nieruchomości o znacznej powierzchni, mimo więc konieczności opłacenia wydatków związanych z codziennym utrzymaniem, jest w stanie opłacić koszty postępowania sądowego – dodać należy, że potwierdzeniem powyższego stwierdzenia jest choćby to, że strona już wcześniej uiściła wpis od skargi w wysokości 200 zł.

Wobec powyższego, na podstawie art. 258 § 1 i 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, odmówiono przyznania prawa pomocy.Powered by SoftProdukt