drukuj    zapisz    Powrót do listy

6117 Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich, ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.), Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Przyznano prawo pomocy w części obejmującej zwolnienie od kosztów sądowych, I SA/Sz 150/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-04-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Sz 150/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2008-04-16  
Data wpływu
2008-03-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Aleksandra Jawoszek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6117 Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich, ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w części obejmującej zwolnienie od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie - Aleksandra Jawoszek po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 kwietnia 2008 r. wniosku D.S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie z jego skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...]w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku od środków transportowych p o s t a n a w i a: przyznać D.S. prawo pomocy w zakresie częściowym w postaci zwolnienia od kosztów sądowych

Uzasadnienie

Skarżący, D. S., w odpowiedzi na wezwanie Sądu do uiszczenia opłaty sądowej od wniesionej skargi w kwocie 500 zł złożył na urzędowym formularzu wniosek

o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Z uzasadnienia wniosku oraz dokumentów nadesłanych wraz z wnioskiem, a także

w związku z wezwaniem Sądu z dnia 31 marca 2008 r., wynika co następuje.

D. S. jest wdowcem, gospodarstwo domowe prowadzi z 17-letnią wnuczką D. P., której jest prawnym opiekunem po tragicznej śmierci jej matki - córki wnioskodawcy. Wnuczka otrzymuje rentę rodzinną w wysokości ok. 520 zł oraz alimenty w kwocie 200 zł miesięcznie, a skarżący pobiera emeryturę w wysokości ok. 700 zł miesięcznie, po potrąceniu zajęcia komorniczego (dowód: kserokopie odcinków przekazów pocztowych).

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą (handel wykładzinami i dywanami), która przynosi w ostatnim okresie straty (w 2007 r. strata wyniosła 1.520,88 zł,

a w miesiącach styczeń i luty 2008 r. – 2.469,44 zł; dowód: wydruki z księgi przychodów), pogłębiające jego złą sytuację finansową. Wskazał także na swój zły stan zdrowia - leczenie cukrzycy, miażdżycy i nadciśnienia.

D. S. wykazał, że ponosi następujące wydatki na konieczne utrzymanie rodziny:

- z tytułu opłat czynszowych i eksploatacyjnych na lokal mieszkalny w kwocie ok. 450 zł miesięcznie (dowód: zestawienie Spółdzielni Mieszkaniowej należnych opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego obowiązujące od dnia 1.04.2007 r., z którego wynika czynsz miesięczny w kwocie 281,15 zł, oraz rozliczenie zużycia wody w okresie od 1.01.2007 r. do 1.04.2007 r.- opłata miesięczna w kwocie 44 zł i 55,57 zł ),

- leczenie ok. 350 zł. (dowód: faktury z miesiąca IX 2007 r. i VII 2007 r.).

Wnioskodawca podniósł, że pozostała kwota dochodów, po potrąceniu ww. wydatków wystarcza na zaspokojenie jedynie podstawowych potrzeb rodziny, w związku z tym nie jest on w stanie zaoszczędzić nawet najmniejszych kwot, oczekując na poprawę koniunktury

w działalności gospodarczej.

W oświadczeniu majątkowym wnioskodawca podał, że nie posiada majątku w postaci nieruchomości, wartościowych rzeczy ruchomych, a jedynie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 37,60 m kw. (co zostało udokumentowane kserokopią przydziału lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej [...] z 23.12.1991 r. oraz umową - aneksem do przydziału lokalu mieszkalnego z 19.05.2005 r.), nie zgromadził też zasobów pieniężnych (oszczędności, papierów wartościowych, itp.).

Przedłożono także wyciąg z posiadanego przez skarżącego rachunku w Banku A. z okresu od 29.02.2008 r. do 28.03.2008 r. z saldem końcowym

w kwocie 36,08 zł oraz odpis zawiadomienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w G. z 20.11.2004 r. o zajęciu rachunku bankowego i zakazie wypłat z rachunku D. S. prowadzonego w Banku B w związku z egzekucją prowadzoną na rzecz wierzyciela Spółki "F" w celu zaspokojenia należności w łącznej kwocie 118.274,51 zł (należność główna + odsetki + koszty egzekucyjne).

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DZ.U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym jest zależne od wykazania przez stronę będącą osobą fizyczną, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Przez uszczerbek utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, o którym mowa

w przywołanym przepisie, należy rozumieć zachwianie sytuacji materialnej i bytowej strony skarżącej w taki sposób, iż nie jest ona w stanie zapewnić sobie minimum warunków socjalnych.

Ciężar dowodu powyższych okoliczności spoczywa na stronie, która ubiega się

o przyznanie prawa pomocy. Świadczy o tym użycie w przepisie art. 246 p.p.s.a. zwrotu "gdy wykaże". Do Sądu kierującego się wskazaniami logicznego rozumowania, doświadczenia życiowego i dostępnej wiedzy należy natomiast ocena, czy takie okoliczności zachodzą. Należy przy tym podkreślić, że cytowany przepis stanowi odstępstwo od zasady ustanowionej w art. 199 p.p.s.a., zgodnie z którą strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. Przytoczone we wniosku okoliczności, jak również przedstawione dokumenty, powinny zatem uzasadniać wyjątkowe traktowanie, o jakim mowa w powołanym wyżej przepisie.

Zdaniem Sądu okoliczności, które powołał skarżący we wniosku, znajdujące swoje potwierdzenie w złożonych przez niego dokumentach, uzasadniają jego uwzględnienie, bowiem wykazał on, iż nie będzie w stanie ponieść ciężaru kosztów sądowych, bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania swojego i swojej wnuczki.

D. S. jest emerytem, prowadzi gospodarstwo domowe z 17-letnią wnuczką, której jest prawnym opiekunem, nie posiada żadnego majątku ani oszczędności. Dwuosobowa rodzina utrzymuje się ze stałych dochodów w kwocie ok. 1400 zł miesięcznie, z których po potrąceniu koniecznych wydatków na opłaty "mieszkaniowe" i leczenie wnioskodawcy w kwocie ok. 800 zł, na pozostałe potrzeby życiowe rodziny pozostaje kwota ok. 600 zł. Wprawdzie jak wynika z oświadczenia strony, dodatkowym źródłem utrzymania jest prowadzona przez wnioskodawcę działalność gospodarcza w zakresie handlu dywanami, jednak z przedstawionej dokumentacji księgowej, jak również z akt sprawy wynika, że od kilku lat nie przynosi ona większych zysków, poprawiających w sposób znaczący sytuację materialną wnioskodawcy.

Należy wskazać, że tut. Sąd oceniał już sytuację finansową i majątkową skarżącego

i przyznawał skarżącemu prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych (m.in. postanowieniem z dnia 12.10.2004 r., sygn. akt I SA/Sz 602/04). Analiza obecnie wykazanej, wyżej opisanej sytuacji prowadzi do wniosku, że sytuacja ta w okresie ostatnich lat nie uległa widocznej poprawie, co dodatkowo przemawia za uwzględnieniem wniosku.

Z tych względów, z uwagi na powyższe, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 Prawa

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało orzec jak w sentencji.Powered by SoftProdukt