drukuj    zapisz    Powrót do listy

6139 Inne o symbolu podstawowym 613, Ochrona środowiska, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, IV SA/Wa 786/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 786/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-15  
Data wpływu
2008-05-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Agnieszka Wójcik. /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Hasła tematyczne
Ochrona środowiska
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 63
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: asesor WSA Agnieszka Wójcik po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Stowarzyszenia "N." z siedzibą w W. o wstrzymanie wykonania decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] marca 2008r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, postanawia: -odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji-

Uzasadnienie

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] marca 2008r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. utrzymało w mocy decyzję Prezydenta W. Nr [...] z dnia [...] czerwca 2007r. ustalającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na modernizacji i rozbudowie Oczyszczalni Ścieków [...] (część ściekowa i przygotowanie osadów do utylizacji oraz termiczna utylizacja osadów ściekowych) wraz z kolektorem zrzutów ścieków oczyszczonych na działkach wymienionych w decyzji.

Wniosek o wstrzymanie wykonania przedmiotowej decyzji wniosło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Stowarzyszenie N. W uzasadnieniu wniosku, przysłanym przez skarżącego na żądanie Sądu w piśmie z dnia 1 lipca 2008r. wnioskodawca wskazał, iż konieczność wstrzymania zaskarżonej decyzji wynika z doniosłości jej uchybień i wad. Podejmowanie zaś w oparciu o zaskarżoną decyzję, jak również utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji dalszych czynności w procesie inwestycyjnym, w szczególności rozpoczęcie robót budowlanych w obrębie oczyszczalni wywoła trudne do odwrócenia skutki oraz wiązać się będzie z wysokim niebezpieczeństwem wyrządzenia niepowetowanych szkód dla wszystkich mieszkańców [...], których interesy reprezentuje strona skarżącą. Decyzja ta stanowi bowiem bezpośrednią podstawę do skutecznego ubiegania się o wydanie na rzecz inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę, na podstawie której nastąpi rozpoczęcie robót z naruszeniem norm środowiskowych, bowiem w ocenie skarżącego zostały niewłaściwie zweryfikowane i ocenione w zaskarżonej decyzji. Skarżący podkreśla także, iż w obecnym stanie prawnym nie ma możliwości skutecznie uczestniczyć w postępowaniu zmierzającym do wydania pozwolenia na budowę.

Rozpoznając wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) zwana dalej p.p.s.a. wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (art. 61 § 3 p.p.s.a) ,

W świetle powyższego przepisu, wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji na wniosek skarżącego po przekazaniu skargi sądowi może nastąpić w ściśle określonych sytuacjach tj., jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych wskazuje, że warunkiem wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności jest wykazanie, uprawdopodobnienie przez stronę we wniosku okoliczności przemawiających za wstrzymaniem wykonania zaskarżonej decyzji. Nie wystarczy przy tym samo przywołanie przesłanek określonych w art. 61 § 3 p.p.s.a. Uzasadnienie wniosku winno bowiem odnosić się do konkretnych zdarzeń (okoliczności) świadczących o tym, że w stosunku do wnioskodawcy wstrzymywanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności jest uzasadnione.

Tymczasem w niniejszej sprawie strona skarżąca w ocenie Sądu nie przedstawiła okoliczności, które przekonywałyby, że w sprawie zachodzą przesłanki z art. 61 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Innych bowiem brać pod uwagę nie można. Z przedstawionego przez stronę skarżąca uzasadnienia wniosku wynika, iż wniosek o ochronę tymczasową miałby się opierać na tych samych przesłankach co i skarga na decyzję ostateczną, czyli sprzeczności zaskarżonego orzeczenia z przepisami prawa. Wskazać jednak należy, iż przedstawiona w skardze niezgodność decyzji z prawem, która będzie przedmiotem oceny Sądu I instancji w toku rozprawy, i ochrona tymczasowa wynikająca z art. 61 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, to dwie różne kwestie. O ile pierwsza z nich (kontrola legalności aktu) jest celem postępowania sądowoadministracyjnego, to druga znacznie może poprzedzać merytoryczną decyzję sądu, i jak stwierdzono, ma odmienną osnowę. Oparcie wniosku o ochronę tymczasową na niezgodności decyzji z prawem, a zwłaszcza rozstrzygnięcia Sądu w tym zakresie, niweczyłoby kontrolę sądową legalności decyzji administracyjnej. Tym samym argumenty podniesione przez stronę skarżącą, wskazujące, iż zaskarżona decyzja jako niezgodna z prawem winna być wstrzymana, bowiem w oparciu o nią zostanie wydane pozwolenie na budowę, a w konsekwencji rozpocznie się budowa inwestycji, nie mogą stanowić postawy do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Podkreślić przy tym należy, iż instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu w trybie art. 61 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, nie może służyć tamowaniu biegu postępowań w innych sprawach i opóźnianiu wydania rozstrzygnięć merytorycznych w tych sprawach, nie taki jest cel tego przepisu.

Poza tym należy wskazać, że celem zaskarżonej decyzji z dnia [...] marca 2008r. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta W. Nr [...] z dnia [...] czerwca 2007r. ustalającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na modernizacji i rozbudowie Oczyszczalni Ścieków [...] (część ściekowa i przygotowanie osadów do utylizacji oraz termiczna utylizacja osadów ściekowych) wraz z kolektorem zrzutów ścieków oczyszczonych, jest jedynie ustalenie warunków środowiskowych, jakie winna spełniać planowana inwestycja. W ocenie Sądu nie rodzi ona zatem żadnych praw, ani uprawnień po stronie skarżącego skutkujących możliwością wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. W świetle powyższego Sąd mając na uwadze interes nie tylko wnioskodawcy, ale i innych uczestników postępowania uznał, iż w sprawie brak jest podstaw do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

W tym stanie rzeczy działając na podstawie art. Art. 61 § 3 i 4 p.p.s.a orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt