drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Prawo pomocy, Dyrektor Izby Skarbowej,  , III SA/Wa 1323/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 1323/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-24  
Data wpływu
2008-05-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Lucyna Kaligowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II FSK 200/09 - Wyrok NSA z 2010-05-27
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 243 par. 1, art. 245, art. 246 par. 1 pkt 2, art. 258 par. 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Lucyna Kaligowska Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku E. T. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] marca 2008 r. Nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. postanawia odmówić przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie

Uzasadnienie

1. Skarżący E. T. wniósł na urzędowym formularzu PPF o zwolnienie od kosztów sądowych, argumentując że wszelkie posiadane zasoby finansowe wpłacił na konto urzędu skarbowego tytułem spornego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r. We wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje żona i studiujący syn. Łączny ich dochód wynosi [...] zł. Do majątku Skarżący zaliczył dom, nieruchomość rolną (współwłasność) budynek "C.", a także samochody ([...]).

2. Pismem z dnia 26 maja 2008 r. – doręczonym Skarżącemu w dniu 29 maja 2008 r. – referendarz sądowy zobowiązał go do nadesłania wskazanych w piśmie dokumentów i oświadczeń dotyczących jego stanu majątkowego, których jednakże Skarżący nie przesłał.

3. W dniu 4 czerwca 2008 r. Skarżący uiścił należny w sprawie wpis w kwocie 1.500 zł.

Mając powyższe na uwadze zważono, co następuje:

4. Celem instytucji "prawa pomocy" jest zapewnienie realizacji prawa do sądu stronie, która ze względu na dochody, stan majątkowy i rodzinny nie może ponieść kosztów związanych ze swym udziałem w sprawie.

5. Przyznanie prawa pomocy uzależnione jest od spełnienia przesłanek określonych w art. 246 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), dalej powoływanej jako p.p.s.a. Zgodnie z § 1 pkt 2 tego artykułu Sąd przyznaje prawo pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym – gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Stosownie do art. 245 § 3 p.p.s.a. prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

6. Użyte we wskazanym wyżej art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. pojęcie nieostre, tj. niemożność poniesienia pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny wymaga skonkretyzowania w postaci dokładnej i wyczerpującej argumentacji wnioskodawcy, względnie w sytuacji, gdy okaże się to niewystarczające, zobrazowania - w oparciu o art. 255 p.p.s.a., jego kondycji finansowej za pomocą dokumentów źródłowych (por. postanowienie NSA z dnia 6 kwietnia 2007 r., II FZ 121/07, niepubl.).

7. Tymczasem Skarżący wezwany – na podstawie wspomnianego wyżej art. 255 p.p.s.a. - do udzielenia dodatkowych informacji dotyczących stanu majątkowego i dochodów z nałożonego nań obowiązku nie wywiązał się. Nie nadesłał mianowicie zeznań podatkowych, dokumentu potwierdzającego wysokość otrzymywanego wynagrodzenia, informacji o pomocy finansowej (lub jej braku) udzielanej ze środków pochodzących z europejskich funduszy strukturalnych, zaświadczenia urzędu gminy o dochodowości rocznej gospodarstwa rolnego. Skarżący nie wyjaśnił ponadto czy jego syn osiąga dochody oraz czy dochody takie osiągają oni z tytułu działalności prowadzonej pod nazwą "s.c. M.". Nie wskazał również wysokości wydatków (w tym związanych z finansowaniem studiów syna) składających się na bieżące utrzymanie, a także tytułów prawnych do nieruchomości położonych w Z. G. przy ul. [...] oraz w U. przy ul. [...]. Nie nadesłał wyciągów z rachunków bankowych, dokumentu potwierdzającego fakt wpłaty na konto US w P. spornej kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r.

8. W świetle powyższego stwierdzić należy, iż niemożliwa jest rzetelna analiza zdolności płatniczych Skarżącego, a w konsekwencji ustalenie czy sytuacja, w której się znalazł wypełnia przesłanki z art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. Dopiero bowiem po otrzymaniu i zapoznaniu się z treścią dokumentów i oświadczeń złożonych w trybie art. 255 p.p.s.a., Sąd może wydać prawidłowe orzeczenie co do przyznania bądź też odmowy przyznania prawa pomocy (por. postanowienie NSA z dnia 19 stycznia 2005 r., OZ 1115/04, niepubl.).

9. W tym stanie rzeczy uznać należy, że Skarżący nie wykazał, iż nie jest w stanie uiścić należnego w sprawie wpisu od skargi – jedynego wymaganego na tym etapie postępowania kosztu sądowego. Przeciwnie fakt uiszczenia w dniu 4 czerwca 2008 r. kwoty 1.500 zł tytułem wpisu sądowego świadczy o czymś zgoła odmiennym.

Z tej przyczyny na podstawie art. 243 § 1 p.p.s.a., art. 245 p.p.s.a., art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. oraz art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt