drukuj    zapisz    Powrót do listy

6537 Egzekucja należności pieniężnych, do których  nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 ust. 3  ustawy o f, Odrzucenie zażalenia, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Odrzucono zażalenie, III SA/Wa 2420/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 2420/06 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-05  
Data wpływu
2006-07-31
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Małgorzata Jarecka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6537 Egzekucja należności pieniężnych, do których  nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 ust. 3  ustawy o f
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
II GZ 60/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-12
II GZ 106/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-11
II GZ 257/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-10
Skarżony organ
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.220 par. 1, art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: , Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Jarecka (spr.), , po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia Z. W. z dnia [...] grudnia 2007 r. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2007 r. sygn. akt III SA/Wa 2420/06 w sprawie ze skargi Z. W. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] czerwca 2006 r. r. nr [...] w przedmiocie: odmowy uznania zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego obejmującego należność pieniężną wynikającą z grzywny postanawia: - odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 16 listopada 2007 r. sygn. akt III SA/Wa 2420/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił zażalenie Z. W. (dalej – "skarżący") na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z [...] października 2007 r., ponieważ zażalenie skarżący wniósł z uchybieniem terminu do dokonania tej czynności. W dniu 17 grudnia 2007 r. (data stempla pocztowego) skarżący wniósł zażalenie na postanowienie z dnia 16 listopada 2007 r.

Stosownie do zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z 21 grudnia 2007 r. Sąd wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w wysokości 100 złotych. Skarżącego pouczono, że wpis należy uiścić w terminie siedmiu dni od doręczenia zarządzenia pod rygorem odrzucenia zażalenia oraz pouczono o prawie i trybie zaskarżenia zarządzenia.

W dniu 25 stycznia 2008 r. skarżący złożył zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z 21 grudnia 2007 r.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 12 marca 2008 r., sygn. akt II GZ 60/08 oddalił zażalenie wskazując, iż rozpoznanie zażalenia od postanowienia Sądu jest uzależnione od uprzedniego uiszczenia wpisu, a nie od rozpatrywania sprawy.

Na podstawie zarządzenia z 26 czerwca 2008 r., w związku z postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 marca 2008 r., sygn. akt II GZ 60/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wezwał skarżącego do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z 21 grudnia 2007 r. w sprawie uiszczenia wpisu od zażalenia z 17 grudnia 2007 r. na postanowienie WSA w Warszawie z 16 listopada 2007 r. poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 100 zł. Skarżącego pouczono, że nieuiszczenie należności w terminie 7 dni spowoduje odrzucenie zażalenia.

Wezwanie do zapłaty wpisu doręczono skarżącemu w poniedziałek - 7 lipca 2008 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach, karta - 308). Odbiór przesyłki pokwitował skarżący osobiście. W dniu 14 lipca 2007 r. (poniedziałek) upłynął termin do zapłaty wpisu od wniesionego zażalenia.

Z akt sprawy wynika, iż do dnia 14 lipca 2007 r. skarżący nie uiścił należnego wpisu sądowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił, co następuje.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.) – dalej "p.p.s.a." skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez Sąd.

Obowiązek uiszczenia wpisu od zażalenia wynika z art. 230 § 1 p.p.s.a., w myśl którego od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Stosownie do art. 230 § 2 p.p.s.a. pismami, o których mowa w § 1, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Zgodnie natomiast z § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności w sprawach zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych wynosi 100 zł.

Wobec złożenia przez skarżącego zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 16 listopada 2007 r. odrzucającego zażalenie z powodu jego wniesienia po upływie terminu oraz wobec oddalenia przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 12 marca 2008 r., sygn. akt II GZ 60/08 zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z 21 grudnia 2007 r. w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego, na skarżącym ciążył obowiązek uiszczenia wpisu stałego od zażalenia w wysokości 100 zł.

W rozpoznawanej sprawie Sąd doręczając skarżącemu w dniu 7 lipca 2008 r. prawomocne zarządzenie z 21 grudnia 2007 r. wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w wysokości 100 zł. Termin do uiszczenia wpisu upłynął 14 lipca 2007 r. Z kontroli rejestru dochodów budżetowych Sądu wynika, że w przedmiotowej sprawie, nie uiszczono wpisu sądowego we wskazanym przez Sąd terminie.

W konsekwencji, nieuzupełnienie braków formalnych zażalenia w wyznaczonym terminie - jak to ma miejsce w niniejszej sprawie - w świetle art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a. stanowi podstawę do odrzucenia zażalenia.Powered by SoftProdukt