drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Prawo pomocy, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odmówiono przywrócenia terminu, II SA/Po 586/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 586/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-08-28  
Data wpływu
2007-12-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Edyta Podrazik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II OZ 1116/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-29
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odmówiono przywrócenia terminu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 260, art. 246 par. 1 pkt. 1 i 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Edyta Podrazik po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki budowli; p o s t a n a w i a odmówić skarżącemu przyznania prawa pomocy /-/ E.Podrazik

Uzasadnienie

Skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Skarżący podał, iż posiada dom z 8 mieszkaniami w P. przy ul. (...) o powierzchni (...) m2, który obciążony jest hipoteką na sumę (...) i hipoteką kaucyjną na sumę (...) zł na rzecz banku PKO BP, w którym zaciągnął kredyt na remont domu i "upadłą działalność gospodarczą". Oprócz tego jest właścicielem mieszkania o powierzchni (...) m2, gruntu rolnego klasy VI i V o powierzchni (...) ha położonej w R. koło W. oraz 8-letniego samochodu osobowego marki (...). Wskazał, że jego dochód stanowi wynagrodzenie z umowy o pracę w wysokości (...) zł brutto miesięcznie oraz kwota (...) zł brutto miesięcznie z tytułu czynszu najmu. Skarżący prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z żoną, ale w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej.

Pismem z dnia 30.01.2008 r. skarżący został zobowiązany do uzupełnienia wniosku o prawo pomocy poprzez przedłożenie m.in. odpisu rocznego zeznania podatkowego za rok 2006, wyciągów z rachunków bankowych za okres ostatnich 6 miesięcy, podanie w jaki sposób zagospodarowuje należące do niego grunty rolne, jakie z tego tytułu osiąga dochody, czy otrzymał i w jakiej wysokości dopłaty za rok 2006, podanie spisu miesięcznych kosztów bieżącego utrzymania. W odpowiedzi skarżący wskazał, że w zakreślonym terminie nie ma możliwości zgromadzenia stosowanych dokumentów i zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu uzupełnienia wniosku o 14 dni. W związku z tym wnioskodawca został ponownie wezwany o uzupełnienie wniosku o prawo pomocy pismem z dnia 03.03.2008 r. Skarżący nie odpowiedział na wymienione wezwanie Sądu.

Postanowieniem z dnia (...) referendarz sądowy odmówił przyznania skarżącemu prawa pomocy.

Pismem z dnia 16.05.2008 r. skarżący wniósł sprzeciw od opisanego postanowienia. Podniósł, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku dla siebie i rodziny. Utrzymywanie kamienicy wymaga dużo wydatków, sprzedaż kamienicy jest niemożliwa z uwagi na sprzeciw jego żony, w kwietniu 2008 r. musiał wziąć kredyt na pokrycie deficytu wydatków. Wyjaśnił, iż nie przedłożył zeznania podatkowego za rok 2006, bowiem pracował wówczas jako prezes zarządu spółki i jego ówczesne zarobki były nieporównywalne wyższe niż uzyskiwane obecnie. Pracę na stanowisku prezesa utracił z dniem 31.03.2007 r. Do sprzeciwu dołączył zeznanie podatkowe za rok 2007. Z zeznania wynika, iż w 2007 r. skarżący uzyskał łączny przychód w kwocie (...) zł, w tym z pozarolniczej działalności gospodarczej w kwocie (...) zł i z tytułu praw autorskich i innych praw w kwocie (...) zł. Osiągnięty w tym okresie dochód wyniósł kwotę (...) zł, w tym z pozarolniczej działalności gospodarczej kwotę (...) zł. Skarżący przedłożył korespondencję z PGNiG, z której wynika, iż w marcu 2008 r. skarżący otrzymał fakturę za gaz na kwotę (...) zł, płatność została rozłożona na dwie raty, w tym w kwietniu 2008 r. skarżący zapłacił ratę w kwocie (...) zł. Przedłożona także przesądowe wezwania do zapłaty skierowane do skarżącego od firmy R. S. P. z dnia 31.01.2008 r. na kwotę (...) zł i z dnia 14.04.2008 r. na kwotę (...) zł.

Wojewódzki Sąd Administracyjnyzważył, co następuje:

Zgodnie z art. 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), postanowienie, przeciwko któremu wniesiono sprzeciw, traci moc, a sprawa będąca przedmiotem sprzeciwu podlega rozpoznaniu przez sąd, na posiedzeniu niejawnym. Sąd rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy, nie jest związany ustaleniami dokonanymi przez referendarza sądowego.

W przedmiotowej sprawie skarżący zobowiązany jest uiścić wpis od skargi w wysokości 500 zł.

Na podstawie zgromadzonego w aktach materiału ustalono, iż skarżący utrzymuje się z wynagrodzenie za pracę i dochodu związanego z pozarolniczą działalnością gospodarczą, co łącznie dało w 2007 r. kwotę (...) zł. Równocześnie skarżący posiada znaczny majątek nieruchomy w postaci kamienicy czynszowej w P., mieszkania o pow. (...) m2 i gruntów rolnych w okolicy W., a do 31.03.2007 r. posiadał dobrze płatną posadę, z której wynagrodzenie było wielokrotnie wyższe niż uzyskiwane obecnie – co sam przyznaje. Skarżący uchylił się od przedłożenia dokumentów, z których wynikałyby uzyskiwane wówczas zarobki (zeznanie podatkowe za 2006 r.), a także dokumentów, które umożliwiałyby określenie wielkości posiadanych przez niego wolnych środków pieniężnych, w tym oszczędności (wyciągów z rachunków bankowych). Skarżący nie wyjaśnił w jak sposób użytkowane są jego grunty rolne, czy uzyskuje z nich jakieś dochody i czy korzysta z dopłat. Pomimo twierdzenia o zaciągnięciu w kwietniu 2008 r. kredytu w banku skarżący nie przedłożył żadnych dokumentów potwierdzających ten fakt oraz wysokość kredytu. Jednocześnie stan finansowy skarżącego pozwolił mu na dokonanie w kwietniu 2008 r. zapłaty kwoty ponad (...) zł do PGNiG. Skarżący przekazuje informacje o swoim stanie majątkowy i rodzinnym oraz dotyczące tych kwestii dokumenty w sposób selektywny, co nie pozwala na uzyskanie pełnego i wiarygodnego obrazu jego stanu majątku, uzyskiwanych dochodów oraz ponoszonych faktycznie kosztów utrzymania i realnie spłacanego zadłużenia.

Powyższe okoliczności podważają wiarygodność twierdzenia skarżącego o niemożliwości uiszczenia wpisu od skargi - który jak wskazano wyżej wynosi w niniejszej sprawie 500 zł - a także pokrycia innych kosztów sądowych bez spowodowania uszczerbku utrzymania koniecznego jego i rodziny. Podkreślić należy, iż to na wnoszącym o przyznanie prawa pomocy spoczywa ciężar wykazania, że znajduje się w sytuacji uprawniającej go do skorzystania z prawa pomocy.

W tym stanie rzeczy wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy nie zasługuje na uwzględnienie. Stąd też Sąd na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji postanowienia.

/-/ E.Podrazik



Powered by SoftProdukt