drukuj    zapisz    Powrót do listy

6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty, Podatek rolny Podatek od nieruchomości, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono skargę, I SA/Po 488/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-07-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Po 488/08 - Wyrok WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-07-08 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Gabriela Gorzan /przewodniczący/
Katarzyna Nikodem. /sprawozdawca/
Małgorzata Bejgerowska.
Symbol z opisem
6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty
Hasła tematyczne
Podatek rolny
Podatek od nieruchomości
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1269 art. 1 par. 2
Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 1997 nr 137 poz 926 art. 76 par. 1
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Gabriela Gorzan Sędziowie as.sąd. WSA Katarzyna Nikodem (spr.) as.sąd. WSA Małgorzata Bejgerowska Protokolant: st. sekr. sąd. Ewa Szydłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08 lipca 2008 r. sprawy ze skargi M. i P. B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowej w podatku rolnym i podatku od nieruchomości oddala skargę /-/ M. Bejgerowska /-/ G. Gorzan /-/ K. Nikodem

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia [...] Burmistrz Ś. na podstawie art. 76 § 1 i art. 76a §1 i 2 Ordynacji podatkowej zaliczył z urzędu nadpłatę z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości za 2004 r. w kwocie 324,58 na zaległości podatkowe z tytułu III raty podatku rolnego i od nieruchomości za 2007 r. w kwocie 321,58 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w kwocie 3 zł.

W uzasadnieniu postanowienia organ stwierdził, że decyzją z dnia [...]Burmistrz Ś. określił wysokość nadpłaty w podatku rolnym i od nieruchomości za 2007 r. w wysokości 324,58 zł. Jednocześnie podatnik posiada zaległości podatkowe w podatku rolnym i od nieruchomości za 2007 r. w kwocie 8.476 zł, w związku z tym Burmistrz Ś. zgodnie z art. 76 Ordynacji podatkowej zaliczył z urzędu nadpłatę na poczet zaległości podatkowej.

Na powyższe postanowienie M. i P. B. złożyli zażalenie, w którym zakwestionowali prawo organu podatkowego do zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowej, domagając się zwrotu nadpłaty zgodnie z ich dyspozycją. Ponadto w zażaleniu domagali się zwrotu nadpłaty I raty za 2007 r. w podatku transportowym w kwocie 2.319,60 zł.

Postanowieniem nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. utrzymało zaskarżone postanowienie w mocy. Organ odwoławczy stwierdził, że przepis art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej nakłada na organ podatkowy obowiązek zaliczania z urzędu nadpłaty wraz z odsetkami na poczet zaległości podatkowych. Jedynie w razie braku zaległości podatkowych nadpłata podlega zwrotowi na rzecz podatnika, o ile podatnik nie złoży wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Zatem wobec istnienia zaległości podatkowej w podatku rolnym i od nieruchomości organ podatkowy pierwszej instancji zgodnie z obowiązującymi przepisami zaliczył nadpłatę na poczet istniejących zaległości podatkowych.

W skardze skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w P. skarżący M. i P. B. stwierdzają, że pisma organu podatkowego do nich kierowane są błędnie adresowane na adres [...], w sytuacji gdy działalność gospodarcza prowadzona jest pod adresem [...]. Ponadto skarżący podnoszą, że wielokrotnie zwracali się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o umożliwienie im spotkania z pracownikiem rozpatrującym zażalenie w celu wyjaśnienia sprawy, jednak organ odwoławczy wydał rozstrzygnięcie bez uprzedniego umożliwienia podatnikom wypowiedzenia się w sprawie. Zdaniem skarżących organ interpretuje przepisy w sposób dowolny. Nadto skarżący podnoszą, że nie została im doręczona jakakolwiek decyzja wymiarowa za 2007 r. z uwagi na błędne wskazanie adresu.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. wniosło o oddalenie skargi. Odnosząc się do zarzutów skargi organ stwierdza, że podatnicy prowadzą działalność gospodarczą w [...] Wyjaśnia, że uchwałą Rady Miejskiej Ś. nr [...] w sprawie nazw ulic, w [...]została wprowadzona ulica Z., czego skarżący nie przyjmują do wiadomości. Jednakże Samorządowe Kolegium Odwoławcze wskazuje, że wszystkie pisma związane z przedmiotową sprawą kieruje na adres zamieszkania podatnika, a nie na adres prowadzenia działalności gospodarczej. W ocenie organu zarzuty skargi nie odnoszą się w żaden sposób do treści zaskarżonego postanowienia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w P. zważył co następuje:

Na podstawie art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. nr 153, poz. 1269) kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej jest dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi oraz trafności ich wykładni.

Zaskarżony akt administracyjny może zostać wzruszony przez sąd tylko wówczas, gdy narusza prawo w sposób określony w powołanej ustawie, w przeciwnym razie skarga podlega oddaleniu. Sąd uchyla zaskarżoną decyzję, jeśli stwierdzi, że wydano ją z naruszeniem prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy lub z naruszeniem prawa procesowego, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy – art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c.

Niniejsza skarga nie zasługuje na uwzględnienie. Zaskarżone postanowienie jest bowiem zgodne z obowiązującym prawem. Należy zauważyć, że podatnik nie kwestionuje braku zaległości podatkowej w podatku rolnym i od nieruchomości, w zażaleniu kwestionuje co do zasady prawo organu do dysponowania nadpłatą podatku poprzez zaliczenie jej na poczet zaległości podatkowej. W skardze do Sądu natomiast podnosi zarzuty proceduralne: naruszenie zasady czynnego udziału w postępowaniu poprzez uniemożliwienie stronie wypowiedzenia się w sprawie przed organem drugiej instancji, błędne wskazanie adresu prowadzenia działalności gospodarczej.

W ocenie Sądu podniesione zarzuty nie zasługują na uwzględnienie.

Postanowieniem nr [...] Burmistrz Ś. zaliczył z urzędu nadpłatę podatku rolnego i od nieruchomości za 2004 r. w kwocie 324,58 zł na poczet zaległości podatkowych z tytułu III raty za 2007 r. Jak wynika z załączonej do akt decyzji z dnia [...] na dzień wydania postanowienia o zaliczeniu nadpłaty na poczet zaległości podatkowej, podatnik posiadał nadpłatę w podatku rolnym i od nieruchomości za 2004 r. w kwocie 324,58 zł oraz zaległości w tym podatku za 2007 r. w kwocie 16.952zł. Zgodnie z art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. W powołanym przepisie wyraźnie ustawodawca określił zasady postępowania z nadpłatą, jednolite, bez względu na rodzaj podatku i sposób powstania nadpłaty. W pierwszej kolejności nadpłata jest zaliczana z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami oraz bieżących zobowiązań. Zatem w przypadku istnienia zaległości podatkowej ( a takowe istniały po stronie skarżących w podatku rolnym i podatku od nieruchomości, czego skarżący nie kwestionują) organ nie mógł w inny sposób rozdysponować kwoty nadpłaty, jak tylko dokonać jej zaliczenia na poczet istniejącej zaległości podatkowej.

Nie można również za uzasadnione uznać zarzutów skargi co do błędnego określenia podmiotu w zaskarżonych postanowieniach poprzez wskazanie błędnego adresu prowadzonej działalności gospodarczej przyjąć zarzutów skargi co do błędnego określenia w wydawanych aktach administracyjnych adresu prowadzonej działalności gospodarczej. Zarówno zaskarżone postanowienie jak i poprzedzające je postanowienie Burmistrza Ś. w zakresie zaliczenia nadpłaty podatku rolnego i od nieruchomości na poczet zaległości podatkowych za 2007 r. jak również decyzja Burmistrza Ś. z dnia [...] określająca nadpłatę wskazują skarżących jako adresatów aktów administracyjnych, ze wskazaniem adresu zamieszkania, w [...] jako miejsca doręczenia postanowień i decyzji. W odpowiedzi na skargę organ podkreślił, że decyzje dotyczące podatku rolnego i podatku od nieruchomości były doręczane na adres zamieszkania podatników. W tych okolicznościach niezrozumiały jest zarzut skargi odnoszący się do błędnego wskazania adresu miejsca prowadzenia przez skarżących działalności gospodarczej. Nieuzasadniony jest również zarzut skarżących dotyczący ograniczenia podatnikowi prawa do czynnego udziału w postępowaniu poprzez uniemożliwienie wypowiedzenia się w toczącym się postępowaniu. Organ odwoławczy postanowieniem z dnia [...] poinformował stronę o możliwości zapoznania się z całym materiałem zebranym w sprawie oraz wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L Pismo to zostało doręczone skarżącym w dniu [...] w ich miejscu zamieszkania. Skarżący nie skorzystali z tego prawa.

W tych okolicznościach na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.nr 153, poz. 1270, ze zm.) należało orzec jak w sentencji wyroku.

/-/ M. Bejgerowska /-/ G. Gorzan /-/ K. NikodemPowered by SoftProdukt