drukuj    zapisz    Powrót do listy

6313 Cofnięcie zezwolenia na broń, Prawo pomocy, Komendant Policji,  , VI SA/Wa 823/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 823/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-11  
Data wpływu
2007-05-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Joanna Kruszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6313 Cofnięcie zezwolenia na broń
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Komendant Policji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 250 w zw. z art. 258 par. 2 pkt 8
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Joanna Kruszewska po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata J. W. o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi K. C. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania p o s t a n a w i a: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata J. W. wykonującego zawód w Kancelarii Adwokackiej w W. [...] koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 240 złotych (dwieście czterdzieści złotych) powiększone o kwotę 52,80 złotych (pięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt groszy) stanowiącą 22% podatku VAT tytułem opłaty za czynności wykonane w ramach zastępstwa prawnego.

Uzasadnienie

Wyrokiem wydanym w dniu 18 września 2007 r. (sygn. akt VI SA/Wa 823/07) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę K. C. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania. W tym samym dniu, tj. 18 września 2007 r. (data stempla pocztowego) skarżący złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia w/w orzeczenia, a w dniu 27 września 2007 r. nadał wniosek o przyznanie prawa pomocy, w którym wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych. Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 19 listopada 2007 r. zwolniono skarżącego od kosztów sądowych.

Natomiast 8 listopada 2007 r. skarżącemu został doręczony odpis wyroku z uzasadnieniem i pouczeniem o środku odwoławczym od wyroku. Zachowując termin 30-dniowy od doręczenia odpisu wyroku z uzasadnieniem, skarżący złożył sporządzoną przez siebie skargę kasacyjną, którą Sąd odrzucił postanowieniem z dnia 30 listopada 2007 r.

Następnie w dniu 3 grudnia 2007 r. (data stempla pocztowego) skarżący złożył kolejny wniosek o przyznanie prawa pomocy, w którym zażądał zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata. Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 21 stycznia 2008 r. ustanowiono dla skarżącego adwokata. W uzasadnieniu w/w orzeczenia podniesiono, iż z uwagi na fakt zwolnienia skarżącego od kosztów sądowych (vide postanowienie referendarza sądowego z dnia 19 listopada 2007 r.), wniosek o przyznanie pomocy w tym zakresie nie będzie podlegał rozpoznaniu jako bezprzedmiotowy.

Z przesłanego do wiadomości Sądu pisma z dnia [...] lutego 2008 r. wynika, że Okręgowa Rada Adwokacka w W. wyznaczyła adwokata J. W. do udzielenia z urzędu pomocy prawnej skarżącemu.

W dniu [...] czerwca 2008 r. (data stempla pocztowego) pełnomocnik z urzędu skierował do Sądu pismo, w którym wniósł o zasądzenie na jego rzecz nieopłaconych przez skarżącego kosztów zastępstwa procesowego. Jednocześnie wskazał, iż po zbadaniu sprawy nie stwierdził przesłanek uzasadniających sporządzenie skargi kasacyjnej w przedmiotowej sprawie. Ponadto oświadczył, że o odmowie sporządzenia

skargi kasacyjnej poinformował mocodawcę w formie pisemnej opinii, przesłanej drogą pocztową.

Stosownie do treści art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. (dalej p.p.s.a.), wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków. Zasady przyznawania wynagrodzenia adwokatowi reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu - Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm. (dalej rozporządzenie). Zgodnie z przepisem § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, stawka minimalna w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w drugiej instancji za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, w sytuacji, gdy w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat, wynosi 75% stawki minimalnej określonej w pkt 1 niniejszego przepisu, nie mniej niż 120 zł. Według pkt 1 § 18 ust. 1 omawianego przepisu, stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji:

a) w sprawie, której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna - stawkę obliczoną na podstawie § 6,

b) za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego - 600 zł,

c) w innej sprawie - 240 zł.

Przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie jest decyzja Komendanta Głównego Policji z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] o odmowie wznowienia postępowania. Zatem podstawę prawną do obliczenia wynagrodzenia dla adwokata (za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej), który tylko w drugiej instancji reprezentował z urzędu skarżącego stanowi przepis § 18 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia.

Mając na uwadze, iż jedyną czynnością, podjętą w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 823/07 przez ustanowionego z urzędu adwokata J. W., występującego w postępowaniu sądowoadministracyjnym w drugiej instancji, było sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, kwota należnego adwokatowi wynagrodzenia za czynności wykonane w ramach zastępstwa prawnego wynosi 240 zł, przy czym w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia kwotę tę należy podwyższyć o stawkę 22 % podatku od towarów i usług, tj. o kwotę 52,80 zł.

Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 250 w zw. z art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt