drukuj    zapisz    Powrót do listy

6190 Służba Cywilna, pracownicy mianowani, nauczyciele, , Rada Powiatu, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA, II SA/Go 201/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-06-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Go 201/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.

Data orzeczenia
2006-06-06 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2006-04-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Sędziowie
Michał Ruszyński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6190 Służba Cywilna, pracownicy mianowani, nauczyciele
Skarżony organ
Rada Powiatu
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA Michał Ruszyński (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 06 czerwca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody na uchwałę Rady Powiatu z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego p o s t a n a w i a Umorzyć postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA

Uzasadnienie

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 6 czerwca 2006r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w składzie następującym :

Przewodniczący : Asesor WSA Michał Ruszyński

po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2006r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody na uchwałę Rady Powiatu Nr [...] z dnia [...] grudnia 2005r. w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu obowiązującego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006r., wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy

p o s t a n a w i a

umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

U Z A S A D N I E N I E

W piśmie z dnia [...] maja 2006r. skierowanym do Sądu Wojewoda podał, że w związku z treścią uchwały z dnia [...] lutego 2006r. Nr [...] Rady Powiatu, cofa skargę. Treść pisma skarżącego wskazuje jednoznacznie, że skarżący rezygnuje z kontynuowania wszczętego przez niego postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

Sąd uznał cofnięcie skargi za skuteczne.

- 2 -

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270 ze zm. ).Powered by SoftProdukt