drukuj    zapisz    Powrót do listy

6042 Gry losowe i zakłady wzajemne, Inne, Minister Finansów, Uchylono postanowienie Sądu, VI SA/Wa 1050/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 1050/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-22  
Data wpływu
2008-05-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Małgorzata Grzelak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II GSK 90/09 - Wyrok NSA z 2009-10-06
Skarżony organ
Minister Finansów
Treść wyniku
Uchylono postanowienie Sądu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 165
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Grzelak po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. Sp. z o.o. w W. na decyzję Ministra Finansów z dnia [...] października 2007 r., Nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na prowadzenie salonu gier na automatach postanawia uchylić postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2008 r. sygn. akt VI SA/Wa 2184/07 w punkcie drugim

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 30 stycznia 2008 r. sygn. akt VI SA/Wa 2184/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. Sp. z o.o. w W. na decyzję Ministra Finansów z dnia [...] października 2007 r., Nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na prowadzenie salonu gier na automatach w punkcie pierwszym postanowienia orzekł o odrzuceniu skargi; w punkcie drugim orzekł o zwrocie skarżącej kwoty 8 000 złotych uiszczonej tytułem wpisu sądowego.

W związku z zaskarżeniem, w drodze kasacji ww. postanowienia w części dotyczącej odrzucenia skargi, postanowieniem z dnia 7 maja 2008 r. sygn. akt II GSK 520/08 Naczelny Sąd Administracyjny orzekł o uchyleniu zaskarżonego postanowienia w punkcie pierwszym. W świetle powyższego postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2008 r. sygn. akt VI SA/Wa 2184/07 w punkcie 2 stało się prawomocne z dniem 16 lutego 2008 r.

Zgodnie z przepisem art. 165 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) postanowienia niekończące postępowania w sprawie mogą być uchylane lub zmieniane wskutek zmiany okoliczności sprawy, chociażby były zaskarżone a nawet prawomocne.

W sprawie należy zaznaczyć, iż na skutek orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 maja 2008 r. sygn. akt II GSK 520/08, zarządzeniem z dnia 26 maja 2008 r. sprawa ze skargi C. Sp. z o.o. w W. na decyzję Ministra Finansów z dnia [...] października 2007 r., Nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na prowadzenie salonu gier na automatach została wpisana do repertorium pod nową sygn. akt VI SA/Wa 1050/08. Przywołane powyżej rozstrzygnięcie Sądu wyższej instancji spowodowało zmianę okoliczności sprawy uzasadniającą zastosowanie art. 165 p.p.s.a. a co za tym idzie uchylenie rozstrzygnięcia Sądu co do zwrotu skarżącej kwoty 8 000 złotych. Kierując się względami szeroko rozumianej ekonomiki procesowej Sąd uznał, iż uiszczony przez skarżącą w dniu 14 listopada 2007 r. wpis sądowy w wysokości 8 000 złotych (poz. 17616 z dnia 16 listopada 2007 r.) umożliwi nadanie sprawie dalszego biegu.

Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt