drukuj    zapisz    Powrót do listy

645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652, Prawo pomocy, Prezydent Miasta, ustanowiono adwokata, II SAB/Ke 34/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-07-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Ke 34/08 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2008-07-15  
Data wpływu
2008-06-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Małgorzata Długońska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Prezydent Miasta
Treść wyniku
ustanowiono adwokata
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 258 § 2 pkt ,7 art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach Dnia 15 lipca 2008 r. Referendarz sądowy Małgorzata Długońska po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. W. o ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi R. W. na bezczynność Prezydenta Miasta postanawia: ustanowić dla R.W. adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka.

Uzasadnienie

R. W. złożyła w dniu 14 lipca 2008 r. urzędowy formularz PPF, w którym wniosła o ustanowienie adwokata w sprawie z jej skargi na bezczynność Prezydenta Miasta.

Z formularza wynika, że wnioskodawczyni prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe, jest osobą niepełnosprawną i utrzymuje się z zasiłku stałego w wysokości [...]zł netto miesięcznie. Skarżąca nie wykazała innego majątku oprócz domu wielkości 185 m kw. Wnioskodawczyni jest przewlekle chora i wydaje 100 zł miesięcznie na zakup lekarstw.

Zgodnie z art. 245 § 3 i 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz.1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmujące ustanowienie adwokata lub radcy prawnego przysługuje osobie, która wykaże że nie jest w stanie pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Ubiegający się o taką pomoc winien w każdym wypadku poczynić oszczędności we własnych wydatkach do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania siebie i rodziny. Dopiero gdyby poczynione w ten sposób oszczędności okazały się niewystarczające - może zwrócić się o pomoc państwa.

Biorąc pod uwagę trudną sytuację majątkową i życiową wnioskodawczyni, w tym niepełnosprawność, niski dochód z pomocy społecznej, wydatki na zakup lekarstw i posiadanie jedynie nieruchomości uznano, że nie jest ona w stanie ponieść kosztów ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika prawnego z wyboru bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie, a jej wniosek o przyznanie adwokata z urzędu zasługuje na uwzględnienie.

Wobec powyższego na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w zw. z art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt