drukuj    zapisz    Powrót do listy

6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, I SA/Gd 621/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-01-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Gd 621/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-01-09 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-06-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Sławomir Kozik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II FZ 211/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-26
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Sławomir Kozik po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych za 2006 r. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W dniu 11 maja 2007 r. skarżący złożył skargę na opisaną powyżej decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Zarządzeniem z dnia 13 listopada 2007 r. skarżący został wezwany do wykonania prawomocnego zarządzenia Sądu z dnia 15 czerwca 2007 r. zobowiązującego go do uiszczenia wpisu należnego od skargi w kwocie 100,- zł, z pouczeniem, że w wypadku, gdy strona nie wpłaci wpisu w zakreślonym terminie 7 dni od doręczenia zarządzenia z dnia 13 listopada 2007 r., nastąpi odrzucenie skargi.

Odpis zarządzenia został doręczony stronie skarżącej w dniu 20 listopada 2007 r. Tym samym termin do uiszczenia wpisu bezskutecznie upłynął w dniu 27 listopada 2007 r.

Stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.; w skrócie u.p.p.s.a.), skarga, od której, pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

Mając na uwadze ww. stan faktyczny i prawny, Sąd, na mocy art. 220 § 3 u.p.p.s.a., orzekł, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt