drukuj    zapisz    Powrót do listy

6550, Prawo pomocy, Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddalono wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, II SA/Ke 310/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-07-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ke 310/08 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2008-07-24  
Data wpływu
2008-06-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Małgorzata Długońska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6550
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Treść wyniku
Oddalono wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 258 § 2 pkt 7, art. 245 § 3 , art. 246 § 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach Dnia 24 lipca 2008 r. Referendarz sądowy Małgorzata Długońska po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. J. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. J. na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: oddalić wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

J.J. złożył urzędowy formularz PPF, w którym wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z jego skargi na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

Z uwagi na brak danych wystarczających do oceny rzeczywistego stanu majątkowego oraz możliwości płatniczych skarżącego wezwano w trybie art. 255 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270), wnioskodawcę do uzupełnienia w/w wniosku poprzez podanie kwoty miesięcznych wydatków z tytułu czynszu, opłat za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie, zakupu lekarstw oraz przedłożenie kopii posiadanych dokumentów potwierdzających te wydatki, a także przysłanie kopii umowy dzierżawy gospodarstwa rolnego. Żądane informacje i dokumenty zostały nadesłane w wyznaczonym terminie.

Ze złożonego formularza wynika, że wnioskodawca prowadzi gospodarstwo domowe razem z żoną i dorosłym synem. Skarżący pobiera rentę w wysokości [...] zł brutto ([...]zł netto), a jego żona wynagrodzenie za pracę w wysokości 2400 zł brutto ([...]zł netto), co daje łącznie miesięczny dochód brutto w wysokości [...]zł ([...]zł netto). Wnioskodawca posiada mieszkanie spółdzielcze wielkości 67,62 m kw. i jest współwłaścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 10,2345 ha, które w 2007 r. oddał w dzierżawę, w zamian za utrzymanie go w należytej kulturze i uiszczanie wszelkich opłat związanych z prowadzeniem gospodarstwa. Skarżący wskazał, że miesięcznie wydaje około 400 zł na zakup lekarstw, uiszcza czynsz w wysokości 495, 20 zł, opłatę za wodę ścieki – 50,93 zł, za energię elektryczną – 175,63 zł, za dwie butle gazowe płaci 90 zł, co daje razem kwotę 1211,76 zł.

Zgodnie z 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego przysługuje osobie, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Ubiegający się o taką pomoc winien w każdym wypadku poczynić oszczędności we własnych wydatkach do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania siebie i rodziny. Dopiero gdyby poczynione w ten sposób oszczędności okazały się niewystarczające - może zwrócić się o pomoc państwa.

W rozpatrywanej sprawie wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych jest bezzasadny i podlega oddaleniu. Z danych przedstawionych przez skarżącego wynika, że po odjęciu od dochodu miesięcznego netto wynoszącego [...]zł sumy wydatków na zakup lekarstw i kosztów utrzymania mieszkania (1211,76 zł) do dyspozycji jego, żony i syna pozostaje kwota około 2088 zł miesięcznie. Uznano, że przy racjonalnym gospodarowaniu stałym dochodem z renty i wynagrodzenia za pracę wnioskodawca będzie w stanie uiścić bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny kwotę wpisu sądowego wynoszącego 100 zł w każdej z trzech spraw, w których wniósł skargi (II SA/Ke 309/08, II SA/Ke 310/08, II SA/Ke 311/08) i zgromadzić środki finansowe na poniesienie innych ewentualnych kosztów sądowych, które mogą, ale nie muszą pojawić się na dalszym etapie postępowania i nie przekroczą jednorazowo kwoty 100 zł w każdej ze spraw.

Wobec powyższego na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w zw. z art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt