drukuj    zapisz    Powrót do listy

6040 Wyrób, rozlew i obrót alkoholami, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, III SA/Po 313/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Po 313/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-08-20 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Maria Lorych-Olszanowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6040 Wyrób, rozlew i obrót alkoholami
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.220 § 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 20 sierpnia 2008 roku. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Maria Lorych – Olszanowska Sędziowie Protokolant po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2008 roku przy udziale na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych postanawia odrzucić skargę /-/ M. Lorych-Olszanowska

Uzasadnienie

Dnia 16 maja 2008 roku M. K. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...], Nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza R. .nr [...] z dnia [...] w sprawie wygaśnięcia z dniem [...] zezwolenia nr [...], wydanego w dniu [...] na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa powyżej 4,5% alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w barze gastronomicznym w T. nr [...], gm. R.

Zarządzeniem z dnia 13 czerwca 2008 roku skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200,00 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi. W dniu 20 czerwca 2008 roku M. K. osobiście odebrał pismo z zarządzeniem Sądu (k.9), ale wpis nie został uiszczony.

Zgodnie z 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlegają odrzuceniu przez sąd.

Ze względu na fakt, że skarżący w zakreślonym terminie nie uiścił wpisu od złożonej skargi, Sąd na podstawie wskazanego wyżej przepisu odrzucił skargę.

/-/ M. Lorych-Olszanowska

D.W.dPowered by SoftProdukt