drukuj    zapisz    Powrót do listy

6550, Administracyjne postępowanie, Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Uchylono zaskarżoną decyzję, V SA/Wa 94/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 94/08 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-05-05 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-01-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Dorota Mydłowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6550
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Skarżony organ
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Treść wyniku
Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art.35
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.145 §1 pkt 1 lit.c, art.200
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Mirosława Pindelska, Sędzia NSA - Piotr Piszczek, Sędzia WSA - Dorota Mydłowska (spr.), Protokolant - Mariusz Dzierzęcki, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2008 r. sprawy ze skargi L.O. na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego ARIMR w W. z dnia [...] września 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych; 1. uchyla zaskarżoną decyzję 2. zasądza od Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego - na rzecz L. O.

Uzasadnienie

W dniu [...] lipca 2006r L. O. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w przypadku przeniesienia posiadania gospodarstwa rolnego na rzecz innego producenta rolnego.

Decyzją Nr [...] z dnia [...] stycznia 2007r Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. odmówił przyznania wnioskowanych płatności gdyż stwierdził, że wnioskodawca nie przejął w posiadanie całego gospodarstwa rolnego, którego dotyczył wniosek złożony przez jego poprzednika J.K.

Dyrektor [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W., rozpoznając sprawę w wyniku wniesienia przez L. O. odwołania, utrzymał w mocy decyzję Organu I instancji. W uzasadnieniu powyższej decyzji Organ wskazał, że zgodnie z art.4 § 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003r o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru (Dz. U. z 2004r nr 6 poz. 42) ,,w przypadku gdy w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności do dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 3 ust.1, nastąpi przeniesienie posiadania gospodarstwa rolnego na rzecz innego producenta rolnego w wyniku umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy, płatność przysługuje temu producentowi, jeżeli spełnia on warunki do jej przyznania i w terminie 14 dni od dnia przeniesienia posiadania gospodarstwa rolnego złoży wniosek do kierownika biura powiatowego Agencji o przyznanie płatności, której dotyczył pierwszy wniosek". Dyrektor podkreślił, że warunkiem przejęcia praw do płatności bezpośrednich do gruntów rolnych przez nabywcę jest przejęcie przez

niego całego gospodarstwa rolnego. Pojecie ,, gospodarstwa rolnego" określone jest w ustawie z dnia 18 grudnia 2003r o krajowym systemie ewidencji producentów ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. Nr 10 poz.76 z 2004r). Art. 3 ust 1 tej ustawy określa, że gospodarstwo rolne to wszystkie nieruchomości rolne będące w posiadaniu tego samego podmiotu lub gospodarstwo w rozumieniu art.2 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003r ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (WEG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003r str. 1 z póżn. zm.), które definiuje iż "gospodarstwo" oznacza wszystkie jednostki produkcyjne zarządzane przez rolnika, które znajdują się na terytorium tego samego Państwa Członkowskiego.

Z powyższego Organ wyciągnął wniosek, że gospodarstwem rolnym są wszystkie nieruchomości będące w posiadaniu tego samego podmiotu a przeniesienie gospodarstwa rolnego w trybie art.4 ust 1 ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych dotyczy gospodarstwa rolnego rozumianego jako wszystkie działki rolne. Prawidłowe jest więc takie przeniesienie posiadania gospodarstwa rolnego , gdy producent rolny (przekazujący) przenosi na rzecz innego producenta rolnego (przejmującego) wszystkie działki wchodzące w skład jego gospodarstwa. W niniejszej sprawie tak się nie stało, a przeniesienie posiadania części działek nie jest .zdaniem Organu, wypełnieniem przesłanek ustawowych pozwalających na uzyskanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, których dotyczy pierwszy wniosek w którym J. K. (przekazujący) zadeklarował działkę ewidencyjną nr 35, zaś L. O. wykazał prawo posiadania do działki ewidencyjnej nr 35/4. Od powyższej decyzji skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniósł L. O. Zaskarżonej decyzji zarzucił:

zastosowanie §7 ust.1 Rozporz. Rady Ministrów z dnia 14.04.2004r w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. z 2004r nr 73 poz.657 ),

wskazanie w uzasadnieniu decyzji wzoru wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w przypadku przeniesienia gospodarstwa stanowiącego załącznik do Rozporządzenia MriRW z dnia 7.02.2005r zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o przyznanie płatności oraz szczegółowych warunków przyznania płatności jako aktu prawnego,

błędne wskazanie w uzasadnieniu decyzji art.4 § 1 ustawy z dnia 18.12.2003r o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru (Dz.U.Nr6poz.40z2004r),

- naruszenie art. 35 §3 Kodeksu postępowania administracyjnego poprzez

nieuzasadnioną przewlekłość postępowania administracyjnego,

- niewyjaśnianie stanu faktycznego sprawy.

Skarżący wnosił o uchylenie decyzji i poprzedzającej ją decyzji I instancji.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor [...] Oddziału Regionalnego

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. wniósł o jej

oddalenie, podtrzymując argumenty zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Skarga jest zasadna.

Sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, a kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej (art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych; Dz. U. Nr 153, poz. 1269).

W związku z tym, aby wyeliminować z obrotu prawnego akt wydany przez organ administracyjny (w tym przypadku - decyzję) konieczne jest stwierdzenie, że doszło w nim do naruszenia bądź przepisu prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, bądź przepisu postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie, albo też przepisu prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a-c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm./; powoływanej dalej jako "p.p.s.a."), lub stwierdzenia nieważności (art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

Przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie był wniosek L. O. o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w przypadku przeniesienia posiadania gospodarstwa rolnego na rzecz innego producenta rolnego, złożony w dniu [...] lipca 2006r.

Poprzedni wniosek o powyższe płatności złożył J. K. w dniu [...] maja 2006r .Wskazał w nim, że jest posiadaczem gospodarstwa rolnego o powierzchni 8,3407 ha, działka ewidencyjna nr 35.

Decyzją Wójta Gminy w O. z dnia [...] czerwca 2006r Nr [...], podjętą na podstawie art.93 ust,1,2a, art.94 ust.1 art.96 ust.1, 4, art.97 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004r z póżn. zm.), został zatwierdzony podział nieruchomości położonej we wsi Ł., gminie O., oznaczonej jako działka nr 35, (przedmiotowej) wykorzystywanej na cele rolne (stanowiącej użytki rolne o pow. 8,3407ha) w ten sposób, że w wyniku podziału powstaną następujące nowo utworzone, działki gruntu : działka nr 35/2 o powierzchni 0,0402 ha - na powiększenie nieruchomości sąsiedniej, działka nr 35/3 o powierzchni 0,4597ha-stanowiaca użytek rolny, działka nr 35/4 o powierzchni 7,8408ha- stanowiąca użytek rolny. W decyzji zaznaczono, że podział może być dokonany pod warunkiem, że wydzielona w wyniku podziału działka nr 35/2 zostanie przeznaczona na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej.

Decyzja o podziale nieruchomości stała się ostateczna kilka miesięcy przed wydaniem decyzji o odmowie przyznania płatności.

W powyższym stanie faktycznym i prawnym, zdaniem Sądu, niezasadne jest twierdzenie iż Skarżący nie nabył uprawnień na uzyskanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, gdyż nastąpiło tylko przeniesienie części działek wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. W wyniku wymienionej wyżej decyzji Wójta Gminy niemożliwe było przeniesienie własności i posiadania całego gospodarstwa rolnego o powierzchni 8,3407ha, gdyż działka nr 35/2 o powierzchni 0,0402 ha została zajęta pod drogę gminną i nie jest użytkowana rolniczo, co wynika z pisma Urzędu Gminy -k 40 akt sądowych. Jest to ta sama działka, która decyzją nr [...] została przeznaczona na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej - k 41 akt sądowych- a więc poszerzenie drogi gminnej już istniejącej- vide mapa sytuacyjna znajdująca się w aktach administracyjnych. Na tej mapie równolegle do zaznaczonej drogi przebiega działka ewidencyjna nr 35/2, przeznaczona na poszerzenie tejże drogi. Tak więc rozpoznając ponownie sprawę, Organ powinien rozważyć powyższe okoliczności, które wystąpiły niezależnie od woli i działań Skarżącego i ocenić - na podstawie całego zebranego w sprawie materiału dowodowego- czy zostały spełnione przesłanki z art.4 ust.1 wspomnianej wyżej ustawy z dnia 18 grudnia 2003r o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru, która, zdaniem Sądu, ma tu zastosowanie. WSA nia podzielił w tym zakresie zarzutu skargi, iż powyższy art. został błędnie wskazany w uzasadnieniu decyzji. Tak samo ,w kontekście materiału dowodowego zebranego w sprawie, należy ocenić, czy w tym wypadku nastąpiło przeniesienie posiadania wszystkich działek rolnych na obszarach ONW ( § 7 Rozp. Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004r w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich- Dz. U. Nr 73 poz.657 z 2004r) i czy możliwe było- w realiach niniejszego stanu faktycznego - przeniesienie posiadania w innym zakresie, niż nastąpiło.

Sąd uznał za zasadny zarzut przewlekłości postępowania administracyjnego, gdyż od daty wpłynięcia wniosku do wydania decyzji w sprawie upłynął ponad rok, czym naruszony został art.35 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960r( Dz. U. Nr 98 poz.1071 z 2000rz piżm. zm.).

Z tych wszystkich względów na zasadzie art. 145 § 1 pkt.1 lit c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz.1270 z 2002r) orzeczono jak w sentencji wyroku.

O kosztach orzeczono na podstawie art.200 cytowanej wyżej ustawy.Powered by SoftProdukt