drukuj    zapisz    Powrót do listy

6320 Zasiłki celowe i okresowe, Odrzucenie zażalenia, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono zażalenie, I SA/Wa 1303/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 1303/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-18  
Data wpływu
2007-08-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Emilia Lewandowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 178 w związku z art. 197 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Emilia Lewandowska po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia W.T. na zarządzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 maja 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1303/07 w sprawie ze skargi W.T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] czerwca 2007 r., nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zarządzeniem z dnia 8 maja 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1303/07 pozostawił bez rozpoznania pismo W.T. z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie ze skargi W.T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] czerwca 2007 r., nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego.

Z kolei w dniu 29 maja 2008 r. na Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie W.T. złożył zażalenie na powyższe zarządzenie z dnia 8 maja 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 194 § 2 w związku z art. 198 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od daty doręczenia zarządzenia. Z powołanego przepisu wynika zatem, że środek odwoławczy od orzeczenia sądu administracyjnego może być skutecznie wniesiony wyłącznie wówczas, gdy stronie prawidłowo doręczono orzeczenie, które następnie stało się przedmiotem zaskarżenia.

Jak wynika z adnotacji Urzędu Pocztowego W. [...], znajdującej się na zwrotnym potwierdzeniu odbioru, przesyłkę zawierającą odpis zarządzenia z dnia 8 maja 2008 r., skierowaną do W.T., ze względu na "zamknięte mieszkanie" pozostawiono w dniu 16 maja 2008 r. w placówce pocztowej, a zawiadomienie o korespondencji pozostawiono w skrzynce oddawczej. Przedmiotową przesyłkę awizowano ponownie w dniu 26 maja 2008 r., a następnie w dniu 3 czerwca 2008 r. nastąpił jej zwrot do nadawcy. Wymogi skutecznego doręczenia zostały więc zachowane. Doręczenie zarządzenia z dnia 8 maja 2008 r. nastąpiło zaś skutecznie w dniu 2 czerwca 2008 r. i - co wymaga podkreślenia – dopiero z tą datą rozpoczął bieg terminu do wniesienia zażalenia na powyższe zarządzenie z dnia 8 maja 2008 r.

Zażalenie wniesione w dniu 29 maja 2008 r. jest więc przedwczesne, wobec czego podlega ono odrzuceniu.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na mocy art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt