drukuj    zapisz    Powrót do listy

6293 Przejęcie gospodarstw rolnych, , Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Odrzucono wniosek o uzupełnienie wyroku, IV SA/Wa 630/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 630/06 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-10-04  
Data wpływu
2006-03-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Krystyna Napiórkowska /przewodniczący/
Łukasz Krzycki /sprawozdawca/
Wanda Zielińska-Baran
Symbol z opisem
6293 Przejęcie gospodarstw rolnych
Sygn. powiązane
I OZ 361/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-05
I OZ 736/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-04
I OZ 109/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-21
I OZ 634/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-31
I OZ 1502/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-30
Skarżony organ
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Treść wyniku
Odrzucono wniosek o uzupełnienie wyroku
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krystyna Napiórkowska, Sędziowie Sędzia WSA Wanda Zielińska-Baran, Sędzia WSA Łukasz Krzycki (spr.), Protokolant M. L., po rozpoznaniu w dniu 4 października 2007 r. na rozprawie wniosku H. Ś. o sprostowanie oraz uzupełnienie treści wyroku z dnia (...) września 2006 r. oddalającego skargę na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) lutego 2006 r. w przedmiocie przejęcia gospodarstwa rolnego p o s t a n a w i a 1. odrzucić wniosek o uzupełnienie treści wyroku; 2. oddalić wniosek o sprostowanie treści wyroku.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia (...) września

2006r. oddalił skargę S. i H. Ś. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) lutego 2006r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w przejęcia gospodarstwa rolnego na własność Państwa. Wydany w sprawie wyrok ogłoszono po zamknięciu rozprawy, na której sprawa była rozpoznawana. H. Ś. w ustawowym terminie wniósł o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wydanego wyroku. Uzasadnienie orzeczenia doręczono wnioskodawcy w dniu 13 listopada 2006r.

Pismem z dnia 18 listopada 2006r., nadanym w urzędzie pocztowym w dniu

20 listopada skarżący wniósł o uzupełnienie otrzymanego orzeczenia.

Wnioskodawca podniósł, że sąd nie wyjaśnił podstawy prawnej wyroku, nie

ustosunkował się do twierdzeń strony w przedmiocie legitymacji osób

rozstrzygających sprawę w postępowaniu administracyjnym. Dodał także, że

uzasadnienie wyroku wymaga sprostowania. Zarzucił Sądowi oparcie się na

nieistniejących przepisach prawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Z uzasadnienia wniosku H. Ś. wynika, że zarówno sentencja, jak i uzasadnienie wyroku z dnia (...) września 2006r. są dla wnioskodawcy zrozumiałe, ale wnioskodawca nie podziela wywodów Sądu. Nie mamy tu więc do czynienia z przypadkiem niekompletności orzeczenia, jego nieprecyzyjnym sformułowaniem, czy wadliwym rozumieniem przez stronę. Wniosek skarżącego o sprostowanie i uzupełnienie wyroku jest bowiem w istocie polemiką z poglądami Sądu i zmierza do zmiany tego orzeczenia poprzez jego rektyfikację (uzupełnienie, sprostowanie).

Żądanie skarżącego w przedmiocie sprostowania orzeczenia nie znajduje

uzasadnienia w przepisach prawa. Z przepisu art. 156 § 1 ustawy z dnia

30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wynika, że przedmiotem sprostowania mogą być wyłącznie ujawnione w orzeczeniu niedokładności, błędy pisarskie lub rachunkowe albo inne oczywiste omyłki.

W niniejszej sprawie Sąd nie stwierdził, aby w sentencji wyroku lub jego

uzasadnieniu niewłaściwie użyto jakikolwiek wyraz, błędnie określono stronę lub organ który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie, podano nieprawidłową datę, sygnaturę sprawy, zastosowano nieprawidłową pisownię, dopuszczono się błędu rachunkowego czy też innej oczywistej omyłki.

Z tych względów, wniosek o sprostowanie wyroku, Sąd oddalił.

Sąd nie był natomiast uprawniony do merytorycznego rozpoznania wniosku

w przedmiocie uzupełnienia wyroku. Zgodnie z przepisem art. 157 § 1 powołanej ustawy, strona może w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu - a gdy wyroku nie doręcza się stronie od dnia ogłoszenia - zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu.

Z powołanego przepisu wynika, że: po pierwsze - jeżeli wyrok nie podlega

doręczeniu z urzędu (np. wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego oddalający skargę), dwutygodniowy termin do złożenia wniosku o uzupełnienie wyroku biegnie zawsze od dnia ogłoszenia (wydania) wyroku, po drugie zaś - wniosek o uzupełnienie wyroku może on dotyczyć tylko sentencji orzeczenia.

Z okoliczności faktycznych sprawy wynika, że wyrokiem z dnia (...) września

2006r. Sąd oddalił skargę S. i H. Ś. na opisaną w sentencji decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyrok wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącemu na jego wniosek. Sąd nie był bowiem zobligowany do sporządzenia i doręczenia uzasadnienia wyroku z urzędu (por. art. 141 § 1 i 2 powołanej ustawy).

Skarżący z wnioskiem o uzupełnienie wyroku wystąpił w dniu 20 listopada

2006r. Uczynił to wiec z uchybieniem wskazanego w przepisie art. 157 §1 ustawy terminu. Z tych względów wniosek, jako spóźniony, Sąd odrzucił.Powered by SoftProdukt