drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, , Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Umorzono postępowanie sądowe, II SA/Op 180/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-12-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Op 180/05 - Postanowienie WSA w Opolu

Data orzeczenia
2005-12-20 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-05-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Sędziowie
Daria Sachanbińska /sprawozdawca/
Grażyna Jeżewska
Jerzy Krupiński /przewodniczący/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Umorzono postępowanie sądowe
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Krupiński Sędziowie: Sędzia WSA Daria Sachanbińska – spr. Asesor sądowy Grażyna Jeżewska Protokolant: sekretarz sądowy Dorota Rak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 grudnia 2005 r. sprawy ze skargi W. G. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie doprowadzenia wykonanych robót do stanu zgodnego z prawem postanawia: 1) umorzyć postępowanie w sprawie, 2) zasądzić od [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. na rzecz skarżącego W. G. kwotę 100 zł (sto złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowoadministracyjnego.

Uzasadnienie

Zaskarżonym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu postanowieniem z dnia [...] nr [...], [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w O. uchylił postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie [...] z dnia [...] o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie prowadzonych robót budowlanych, polegających na dobudowie ganku do budynku mieszkalnego stanowiącego własność W. G., oraz przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Opisując stan faktyczny sprawy organ odwoławczy przypomniał, iż w trakcie prowadzonego postępowania dotyczącego dobudowy ganku do budynku mieszkalnego, Starosta [...] uchylił własną decyzję w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia W. G. pozwolenia na budowę. Od tej decyzji odwołał się inwestor do Wojewody [...]. W tej sytuacji, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie [...] uznał, iż toczone przez niego postępowanie zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez Wojewodę [...] i wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania z urzędu. W zażaleniu na powyższe postanowienie W. G. zarzucił, iż brak jest podstaw prawnych i faktycznych do zawieszenia postępowania. W jego ocenie, postępowanie jakie toczy się przed Wojewodą [...] nie stanowi zagadnienia wstępnego, o jakim mowa w treści art. 97 § 1 pkt 4 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. Ponadto skarżący zakwestionował ustalenia faktyczne organu pierwszej instancji, bowiem – jego zdaniem – ganek został wybudowany zgodnie z udzielonym pozwoleniem budowlanym, zatem nie było żadnych podstaw do prowadzenia postępowania przez organ nadzoru budowlanego, oraz do uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę. W rozważaniach prawnych postanowienia organ odwoławczy stwierdził, iż zażalenie W.G. należało uwzględnić, bowiem nie wystąpiły przesłanki do zawieszenia postępowania. Uzasadniając swe stanowisko, [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w O. powołał się na wywody Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, zawarte w wyroku z dnia 20 stycznia 2005 r., sygn. akt II SA/Wr 1103/03, jaki zapadł w tej samej sprawie, a którym – w wyniku rozpatrzenia skargi W. G. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. z dnia 17 kwietnia 2003 r., utrzymujące w mocy postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie [...] o zawieszeniu postępowania – uchylono postanowienie organu odwoławczego. W omawianym wyroku Sąd wyraźnie wskazał na brak przesłanek do zawieszenia w sytuacji, gdy w trakcie trwającego postępowania zażaleniowego okazuje się, że zapadło już ostateczne rozstrzygnięcie mające stanowić zagadnienie wstępne dla prowadzonego postępowania. Sąd jednocześnie podkreślił, że wówczas należało postanowienie organu pierwszej instancji uchylić a nie utrzymywać je w mocy. Kierując się stanowiskiem Sądu, [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w O. uznał, że w trakcie postępowania prowadzonego wskutek złożenia przez stronę zażalenia ustąpiły przesłanki, o których mowa w art. 97 § 1 pkt 4 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, gdyż Wojewoda [...] wydał w dniu 4 marca 2003r. decyzję w przedmiocie uchylenia pozwolenia na budowę. W tej sytuacji należało – zdaniem organu odwoławczego – uchylić rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji a sprawę przekazać do ponownego rozpatrzenia.

Z powyższym postanowieniem nie zgodził się W. G., który w skardze skierowanej do tut. Sądu zarzucił, iż [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w O. błędnie oparł swe rozstrzygnięcie o art. 138 § 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, podczas gdy prawidłową podstawę powinien był stanowić art. 138 § 1 tejże ustawy. Jego zdaniem, nie było żadnych podstaw do dalszego prowadzenia postępowania w sprawie dobudowy ganku, zatem, uchylając postanowienie organu pierwszej instancji, należało umorzyć postępowanie. W ocenie skarżącego, stanowisko to potwierdzają trzy wyroki WSA w Opolu dotyczące sprawy dobudowy ganku, którymi wyeliminowano z obrotu prawnego niekorzystne dla niego orzeczenia organów administracji. Podkreślił, że całe postępowanie w tej sprawie prowadzono w wyniku interwencji sąsiadów, którzy w sposób nieuprawniony domagali się rozbiórki legalnie wybudowanego ganku. Długotrwały spór skarżącego z sąsiadami znalazł też swój finał w sądzie powszechnym, tj. w Sądzie Rejonowym w G., który nakazał D. i K. T., by nie naruszali R. i W. G. posiadania nieruchomości oraz, by przywrócili ostatni spokojny stan posiadania w określonym wyrokiem zakresie. Na koniec, skarżący jeszcze raz podkreślił, iż stan faktyczny sprawy nie usprawiedliwia przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia, bowiem nie ma już potrzeby prowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub w znacznej części. Dlatego też zażądał umorzenia postępowania.

Odpowiadając na skargę, [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w O. wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego z uwagi na uwzględnienie skargi w całości i wydanie w przedmiotowej sprawie decyzji opartej o art. 54 § 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Na dowód powyższego twierdzenia dołączono do akt decyzję z dnia 18 maja 2005 r., nr [...] którą uchylono zaskarżone do Sądu postanowienie i poprzedzające je postanowienie organu pierwszej instancji, oraz umorzono postępowanie.

Decyzja [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. z dnia 18 maja 2005 r. nie została zaskarżona do tut. Sądu.

Odpowiadając na wezwanie Sądu, W. G. - w piśmie procesowym z dnia 11 czerwca 2005 r. – stwierdził, że godzi się na umorzenie postępowania przed Sądem, z uwagi na jego bezprzedmiotowość, choć zauważył także, iż Wojewódzki Inspektor błędnie uchylił postanowienie organu pierwszej instancji o zawieszeniu postępowania, gdyż dokonał tego wcześniej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w sprawie o sygn. akt II SA/Wr 1103/03.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

postępowanie w niniejszej sprawie podlega umorzeniu.

Zgodnie z treścią art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm. ), zwanej dalej p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania gdy stało się ono bezprzedmiotowe.

W sprawie będącej przedmiotem kontroli sądowej doszło do podjęcia przed [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. decyzji z dnia 18 maja 2005 r., nr [...], którą uchylono zaskarżone do tut. Sądu postanowienie z dnia [...], a także postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie [...] z dnia [...], oraz umorzono postępowanie. Jak wyjaśnił organ odwoławczy, powodem uwzględnienia skargi w całości i umorzenia postępowania w sprawie zawieszenia postępowania jest fakt, iż przyczyny uzasadniające przedmiotowe zawieszenie ustąpiły, a ponadto i to, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie [...] umorzył postępowanie dotyczące prowadzonych przez W. G. robót budowlanych polegających na dobudowie ganku do budynku mieszkalnego.

Powyższą decyzję oparto na treści art. 54 § 3 p.p.s.a., który stanowi samoistną podstawę prawną do dokonania przez organ administracji – pod pewnymi warunkami – weryfikacji własnej decyzji ostatecznej. Decyzja ta nie została zaskarżona do Sądu, zatem zyskała przymiot prawomocności, a wchodząc do obrotu prawnego, wyeliminowała z niego zaskarżone do Sądu postanowienie z dnia [...], którym uchylono postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie [...] o zawieszeniu postępowania i przekazano temu organowi sprawę do ponownego rozpatrzenia.

W myśl powołanego powyżej art. 54 § 3 p.p.s.a., organ którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Z treści omawianej regulacji wynika, iż dla skutecznego skorzystania z możliwości autokontroli zaskarżonej decyzji koniecznym jest spełnienie wymogu uwzględnienia skargi w całości. W przedmiotowej sprawie W. G. zakwestionował rozstrzygnięcie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. w części, w której przekazano sprawę związaną z zawieszeniem postępowania do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. W ocenie skarżącego, z uwagi na treść trzech wyroków zapadłych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w O. w sprawie wykonanych przez niego robót budowlanych, nie było podstaw do nakazania prowadzenia dalszego postępowania, a więc prawidłowym rozstrzygnięciem winno być jego umorzenie. Organ odwoławczy przychylił się do stanowiska skarżącego i uchylając wcześniejsze postanowienia wydane w przedmiocie zawieszenia, umorzył postępowanie w tej sprawie, co – z uwagi na żądanie W. G. zawarte w skardze, jak i jego stanowisko wyrażone w piśmie procesowym z dnia 11 czerwca 2005r., w którym poparł wniosek organu o umorzenie postępowania sądowego – stanowiło uwzględnienie skargi w całości. Organ odwoławczy spełnił zatem wymóg wprowadzony cyt. wyżej art. 54 § 3 p.p.s.a. Mimo powyższego stwierdzenia, nie sposób w tym miejscu nie zauważyć, że decyzja autorewizyjna nie jest prawidłowa z innych względów (uwaga dotyczy formy aktu oraz możliwości rozstrzygnięcia o umorzeniu), co spowodowało, iż skład orzekający w niniejszej sprawie rozważał potrzebę objęcia swą kontrolą tej wadliwej decyzji. Przepis art. 135 p.p.s.a. pozwala bowiem na poddanie sądowej ocenie aktów podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach sprawy, której skarga dotyczy, jeżeli jest to niezbędne dla końcowego jej załatwienia. Za odstąpieniem od powyższego zamiaru przemawiał jednak fakt, iż zaskarżone do Sądu postanowienie z dnia [...], jak i kolejny akt organu odwoławczego, tj. decyzja wydana na podstawie art. 54 § 3 p.p.s.a., pozostają bez wpływu na załatwienie sprawy, są jedynie związane z tokiem prowadzonego postępowania zmierzającego do rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej, czyli – w niniejszym przypadku – oceny legalności wykonanych przez W. G. robót budowlanych. W aktach sprawy znajduje się ponadto decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie [...], mocą której umorzono postępowanie w sprawie. Ostatecznie Sąd więc uznał, iż objęcie kontrolą niezaskarżonej decyzji, nie jest niezbędne dla końcowego załatwienia sprawy.

Reasumując, skoro ostatnim zapadłym orzeczeniem organu administracji jest decyzja eliminująca z obrotu prawnego zakwestionowane w skardze postanowienie, zachodzi konieczność umorzenia niniejszego postępowania sądowego, po myśli art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., z uwagi na jego bezprzedmiotowość.

O zwrocie kosztów postępowania orzeczono na podstawie art. 201 § 1 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt