drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Administracyjne postępowanie, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę kasacyjną, IV SA/Wa 2490/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 2490/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-10  
Data wpływu
2007-12-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Agnieszka Wójcik. /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 178
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor WSA Agnieszka Wójcik po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej R. Spółka komandytowa z siedzibą w B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 lutego 2008 r. Sygn. akt IV SA/Wa 2490/07 uchylającego decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] września 2007r. nr [...] oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Prezydenta W. z dnia [...] lutego 2007r. Nr [...], w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu postanawia: odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z dnia 11 lutego 2008 r. Sygn. akt IV SA/Wa 2490/07 orzekł o uchyleniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] września 2007 r. nr [...] oraz utrzymanej nią w mocy decyzji Prezydenta W. z dnia [...] lutego 2007 r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, wjazdem w miejscu przewidzianego do rozbiórki istniejącego budynku mieszkalno-usługowego na działce nr ew. [...] przy ul. [...] w W.

W ustawowym terminie pełnomocnik Spółki R. Spółka komandytowa z siedzibą w B. - następcy wnioskodawcy K. C., wniósł skargę kasacyjną na powyższy wyrok.

Mając na uwadze, iż skarga kasacyjną zgodnie z art. 176 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powinna czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym, którego zakres określony został w Dziale III, Rozdział I powyższej ustawy, zarządzeniem Sądu z dnia 16 kwietnia 2008r. pełnomocnik skarżącego został wezwany przez Sąd do usunięcia braków formalnych skargi kasacyjnej poprzez nadesłanie 6 brakujących egzemplarzy jej odpisów, poświadczonych za zgodność z oryginałem, oraz złożenia dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej (aktualnego KRS) w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania.

Jak wynika ze znajdującego się w aktach sprawy zwrotnego potwierdzenia odbioru, wezwanie Sądu zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej spółki w dniu 9 maja 2008r. W zakreślonym przez Sąd terminie, który upłynął w dniu 16 maja 2008r. braki formalne skargi kasacyjnej nie zostały uzupełnione.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając na podstawie art. 178 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt