drukuj    zapisz    Powrót do listy

6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty, Inne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono sprzeciw, I SA/Gd 621/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-10-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Gd 621/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2007-10-19  
Data wpływu
2007-06-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Sławomir Kozik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II FZ 211/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-26
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono sprzeciw
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 259 par 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Sławomir Kozik po rozpoznaniu w dniu 19 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych za 2006 r. postanawia odrzucić sprzeciw

Uzasadnienie

W rozpoznawanej sprawie M. K. wniósł o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych, w tym kosztów wpisu sądowego oraz ustanowienie radcy prawnego.

Postanowieniem z dnia 24 września 2007 r. odmówiono skarżącemu przyznania prawa pomocy.

Odpis postanowienia doręczono skarżącemu w dniu 28 września 2007 r. wraz z pouczeniem o prawie wniesienia sprzeciwu na powyższe postanowienie w terminie 7 dni liczonym od dnia doręczenia odpisu postanowienia pod rygorem jego odrzucenia w przypadku uchybienia terminowi.

Termin do wniesienia sprzeciwu upływał 5 października 2007 r.

Skarżący wniósł sprzeciw w dniu 9 października 2007 r., a więc po upływie ustawowego terminu.

W myśl art. 259 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.; w skrócie u.p.p.s.a.) sprzeciw wniesiony po terminie oraz sprzeciw, którego braki formalne nie zostały uzupełnione, a także sprzeciw wniesiony przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub rzecznika podatkowego niezawierający uzasadnienia, sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

Mając na uwadze ww. stan faktyczny i prawny, Sąd na mocy art. 259 § 2 u.p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt