drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Interpretacje podatkowe Podatek dochodowy od osób prawnych, Minister Finansów, Uchylono zaskarżoną interpretację, III SA/Wa 782/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-31, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 782/08 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-31 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2008-04-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Barbara Kołodziejczak-Osetek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Interpretacje podatkowe
Podatek dochodowy od osób prawnych
Sygn. powiązane
II FSK 1990/08 - Wyrok NSA z 2010-04-14
Skarżony organ
Minister Finansów
Treść wyniku
Uchylono zaskarżoną interpretację
Powołane przepisy
Dz.U. 2000 nr 54 poz 654 art. 7 ust. 3 pkt 3, art. 12 ust. 4 pkt 4, art. 15
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Kołodziejczak-Osetek (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA Krystyna Kleiber, Sędzia WSA Ewa Radziszewska-Krupa, Protokolant Anna Kurdej, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lipca 2008 r. sprawy ze skargi O. S.A. z siedzibą w P. na interpretację Ministra Finansów z dnia [...] grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie pisemnej interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) stwierdza, że uchylona interpretacja nie może być wykonana w całości, 3) zasądza od Ministra Finansów na rzecz O. S.A. z siedzibą w P. kwotę 440 zł (słownie: czterysta czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Do orzeczenia złożono zdanie odrębne

Uzasadnienie

W dniu 21 września 2007 r. O. Spółka akcyjna złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zakwalifikowania wydatków związanych z wejściem na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie do kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawca przygotowuje się do wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych w W. i ponosi w związku z tym różne koszty, przede wszystkim koszty związane z przygotowaniem prospektu emisyjnego (koszty badania prawnego i finansowego), koszty doradztwa prawnego i finansowego, koszty usług świadczonych przez dom maklerski, koszty administracyjne (druk, publikacja i dystrybucja prospektu emisyjnego), koszty prawne (opłaty notarialne, sądowe, skarbowe) oraz koszty ogłoszeń wymaganych przepisami prawa. Spółka wnosi także opłaty na rzecz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w W.. Wejście na giełdę nastąpi poprzez podwyższenie kapitału zakładowego i emisję nowych akcji. Spółka wykonuje wyłącznie czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy ponoszone przez Spółkę wydatki związane z wejściem na Giełdę Papierów Wartościowych w W. (m.in. koszty związane z przygotowaniem prospektu emisyjnego, koszty doradztwa prawnego i finansowego, koszty usług świadczonych przez dom maklerski, koszty administracyjne, koszty prawne oraz koszty ogłoszeń wymaganych przepisami prawa) stanowią dla niej koszty uzyskania przychodów, na podstawie przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654)zwana dalej "u.p.d.p."

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 12 ust. 4 pkt 4 u.p.d.p., do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela. Konsekwentnie, jak wynika z przepisu art. 7 ust. 3 pkt 3 tej ustawy, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów, m.in. w przypadku, gdy przychody z danego źródła nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub są wolne od podatku. W przedmiotowej sprawie przepisy te nie mają jednak zastosowania. Celem ponoszonych przez Spółkę wydatków nie jest bowiem powiększenie kapitału zakładowego, lecz dopuszczenie jej akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w W.. Podwyższenie kapitału zakładowego jest jedynie środkiem do osiągnięcia zamierzonego efektu. Niniejszy wniosek nie dotyczy wydatków związanych wyłącznie z podwyższeniem kapitału, lecz wydatków niezbędnych do wejścia na giełdę. Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 u.p.d.p. kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w przepisie art. 16 ust. 1 tej u.p.d.p.

Na mocy przepisu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego, zatwierdzenia go przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w W. oraz udostępnienia go do publicznej wiadomości. Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 tej ustawy prospekt emisyjny powinien zawierać m.in. prawdziwe, rzetelne i kompletne informacje przy uwzględnieniu rodzaju emitenta i papierów wartościowych mających być przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, istotne dla oceny sytuacji gospodarczej, finansowej i majątkowej oraz perspektyw rozwoju emitenta oraz podmiotu udzielającego zabezpieczenia wierzytelności wynikających z papieru wartościowego (podmiot zabezpieczający) oraz dotyczące praw i obowiązków związanych z tymi papierami wartościowymi. W przedmiotowej sprawie Spółka ponosi wydatki związane z przygotowaniem prospektu emisyjnego (koszty badania prawnego i finansowego), koszty doradztwa prawnego i finansowego, koszty usług świadczonych przez dom maklerski, koszty administracyjne (druk, publikacja i dystrybucja prospektu emisyjnego), koszty prawne (opłaty notarialne, sądowe, skarbowe) oraz koszty ogłoszeń wymaganych przepisami prawa, a także opłaty wnoszone na rzecz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w W.. Jak wskazano powyżej dopuszczenie papierów wartościowych do publicznego obrotu wiąże się z koniecznością spełnienia dość rygorystycznych warunków oraz przedstawieniem sytuacji gospodarczej, finansowej i majątkowej Spółki. Spełnienie tych warunków i wejście na giełdę pozwoli zwiększyć wiarygodność Spółki jako partnera handlowego, co przekłada się w przyszłości na zwiększenie jej obrotów. Notowanie jej jako spółki giełdowej stanowić będzie dodatkową reklamę przyciągającą potencjalnych klientów. Wspomniane wyżej wydatki nie zostały wymienione w przepisie art. 16 ust. 1 u.p.d.p., zawierającym katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodu. Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, wspomniane wyżej wydatki stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodu.

Minister Finansów w interpretacji z dnia [...] grudnia 2007 r. [...] uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Zdaniem Ministra Finansów podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej stosownie do treści art. 431 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Zgodnie z art. 431 § 2 ww. ustawy objęcie nowych akcji może nastąpić w drodze:

złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata; przyjęcie oferty następuje na piśmie pod rygorem nieważności (subskrypcja prywatna),

zaoferowania akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta),

zaoferowania akcji w drodze ogłoszenia zgodnie z art. 440 § 1, skierowanego do osób, którym nie służy prawo poboru (subskrypcja otwarta).

O możliwości zaliczenia wydatków poniesionych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego do kosztów uzyskania przychodów decydują przepisy u.p.d.p. Nie każdy wydatek ponoszony w związku z prowadzoną działalnością stanowić może koszt uzyskania przychodu. W myśl powołanego przepisu koszt uzyskania przychodu związany jest z celem jego osiągnięcia. Cel ten powinien być zdefiniowany, a ponoszone koszty winny go bezpośrednio realizować lub co najmniej zakładać jako realny. Nie będą jednak kosztami uzyskania przychodów koszty związane z utworzeniem lub powiększeniem kapitału zakładowego. Stosownie bowiem do przepisu art. 12 ust. 4 pkt 4 u.p.d.p., do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela.

W tym przypadku bezpośredni związek poniesionych kosztów należy odnieść do przychodu z emisji akcji (co skutkować będzie podwyższeniem kapitału zakładowego), a nie jak wskazuje Wnioskodawca do planowanego wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych w W.. Ponadto, konsekwencją zwolnienia przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego z podatku jest brak możliwości uwzględnienia kosztów uzyskania tych przychodów przy ustalaniu dochodu do opodatkowania.

Z treści art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 u.p.d.p. wynika, że przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku. Związane z tymi przychodami koszty nie mogą, stosownie do pkt 3 tego przepisu, pomniejszać przychodów uzyskiwanych z innych źródeł.

W świetle powyższego, wydatki związane z powiększeniem kapitału zakładowego spółki akcyjnej, dotyczące przygotowania prospektu emisyjnego, doradztwa prawnego i finansowego, koszty usług świadczonych przez dom maklerski, koszty administracyjne (druk, publikacja i dystrybucja prospektu emisyjnego), opłaty notarialne, sądowe i skarbowe, koszty ogłoszeń wymaganych przepisami prawa oraz opłaty na rzecz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, nie stanowią w Spółce kosztów, o których mowa w art. 15 ust. 1 u.p.d.p. gdyż są one związane z przychodem niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W dniu 2 stycznia 2008 r. Skarżąca wezwała Ministra Finansów do usunięcia naruszenia prawa, uznając interpretację za niezgodna z prawem.

Minister Finansów w odpowiedzi na powyższe wezwanie podtrzymał stanowisko zawarte w interpretacji.

Na interpretację Ministra Finansów została wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu administracyjnego.

Zaskarżonej interpretacji Strona zarzuciła naruszenie przepisów prawa materialnego, z uwagi na ich błędną wykładnię tj.:

przepis art. 15 ust. 1 u.p.d.p.

2.przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 w związku z art. 12 ust. 4 pkt 4 u.p.d.p.

W ocenie Skarżącej Spółki, w interpretacji indywidualnej naruszona została podstawowa zasada rozpoznawania kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2002 r. wydanym w sprawie I SA/Po 2721/00 zwrot "w celu" oznacza, że między wydatkiem, a osiąganym przychodem musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy, mający wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu. Prowadząc działalność gospodarczą podatnik ponosi wydatki o charakterze bezpośrednim, które można powiązać z konkretnym przychodem oraz wydatki o charakterze pośrednim, tzn. takie których powiązanie z konkretnym przychodem nie jest możliwe, a jednak wpływają one na osiągany przez Spółkę przychód. Do takich pośrednich kosztów zalicza się koszty ogólnego zarządu, np.: koszty zarządzania, koszty ogólnoadminstracyjne. Do pośrednich kosztów zdaniem Skarżącej zaliczyć należy koszty związane z wejściem na Giełdę Papierów Wartościowych w W.. W omawianym stanie faktycznym związek przyczynowo - skutkowy wydaje się bezsporny, bowiem pozyskanie kapitału skutkować będzie środkami finansowymi przeznaczonymi na dalszy rozwój firmy. Notowanie Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w W, a co za tym idzie poddanie jej pod szereg rygorów ustawowych, pozwoli Skarżącej zwiększyć wiarygodność jako partnera handlowego, pozwali także na zwiększenie konkurencyjności na rynku, pozyskanie nowych inwestorów. Wydatki te zaliczyć można także do wydatków dotyczących zabezpieczenia funkcjonowania źródła przychodów, mają więc związek z prowadzoną działalnością gospodarczą Skarżącej Spółki, a w konsekwencji z uzyskaniem przychodu. Notowanie Skarżącej Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych będzie miało także ogromne znaczenia dla dalszego jej rozwoju, pozyskiwania inwestorów, a tym samym pozyskiwania kapitałów. W omawianym stanie faktycznym związek pomiędzy poniesionymi wydatkami i celem ich poniesienia, a przyszłymi przychodami wydaje się bezsporny, choć jest to związek pośredni. podniesienie kapitału zakładowego, jest tylko jednym z etapów procesu, który zakończy się debiutem Skarżącej Spółki na Giełdzie. Nie można zatem zaistniałego stanu faktycznego ograniczać i odnieść tylko do tego etapu, ale należy rozważać go w szerokim kontekście, jakim jest generalnie debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w W..

Minister Finansów zawęża rozumienie problemu. Organ podatkowy zdaje się tylko wiedzieć pierwszy etap procesu wejścia na Giełdę - podwyższenie kapitału zakładowego - całkowicie pomijając dalsze etapy związane z przygotowaniem prospektu emisyjnego, badaniami prawnymi i finansowymi oraz ostatecznie samym debiutem na Giełdy Papierów Wartościowych w W..W glosie do wyroku NSA z dnia 1 marca 2000 r., 1 Sa/Wr 2285/98 napisaną przez Katarzynę Kapnik, w której wskazano, że ,,przychodami, z którymi wiążą się poniesione wydatki nie są kwoty przekazane na kapitał, lecz przychody uzyskiwane z działalności gospodarcze finansowanej tym kapitałem. Będzie zatem możliwe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę w związku z podwyższeniem kapitału akcyjnego jeśli wykaże ona związek tych wydatków z jej przychodami uzyskiwanymi z działalności gospodarczej. Podkreślić przy tym należy, ze związek ten nie musi być bezpośredni".

Za możliwością zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poczynionych w związku z wejściem na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie przemawia m. in. orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 7 marca 2007 r. wydane w sprawie sygn. akt I SA/Lu 80/07, a także postanowienie Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego, z dnia [...]lipca 2007 r. sygn. akt [...] oraz z dnia [...]sierpnia 2007 r. sygn. akt [...]. Za stanowiskiem Skarżącej przemawia także postanowienie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego W. z dnia [...] maja 2007 r. sygn. [...]. W orzeczeniach tych organy podatkowe zauważają związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy wejściem spółki na Giełdę Papierów Wartościowych i dalsze jej notowanie na Giełdzie z przychodem, który można dzięki tej operacji osiągnąć.

Zdaniem Skarżącej w niniejszej sprawie nie mają zastosowania przepisy art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 w związku art. 12 ust. 4 pkt 4 u.p.d.p., na które powołuje się organ podatkowy, wywodząc, że w związku z tym, że do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela, do kosztów uzyskania przychodu nie można zaliczyć wydatków poniesionych w związku z tym przychodami. Wskazać w tym miejscu należy, że poniesione przez Skarżącą wydatki nie są związane, jak wskazuje organ podatkowy, z podwyższeniem kapitału zakładowego, a są związane z wejściem Skarżącej Spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Skarżąca już wielokrotnie wskazywała, że podwyższenie kapitału zakładowego jest tylko etapem, w dojściu do celu, jakim jest debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych. Minister Finansów zdaje się nie zauważać, że celem Skarżącej nie jest podwyższenie kapitału zakładowego. Jest ono tylko etapem, choć obligatoryjnym, w procedurze związanej z wejściem na GPW.

Ponadto wskazać należy, że do 31 grudnia 2002 r. koszty związane z podwyższeniem kapitału zakładowego co do zasady były traktowane jako jedna z wartości niematerialnych i prawnych. Możliwość amortyzacji tego rodzaju wartości niematerialnej i prawnej została od 1 stycznia 2000 r. uregulowana bezpośrednio w 16 b ust. 2 pkt 1 lit b) u.p.d.p. Zgodnie z tym przepisem amortyzacji podatkowej podlegało wyposażenie spółki w kapitał akcyjny lub późniejsze jego podwyższenie, w szczególności do kosztów tych zaliczano opłaty notarialne, skarbowe, sadowe, giełdowe, opłaty ponoszone w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym papierami wartościowymi, koszty druku dokumentów akcyjnych, koszty sporządzania, drukowania oraz dystrybucji prospektu emisyjnego lub jego skróconej wersji, koszty oferowania papierów wartościowych. Od 1 stycznia 2003 r. koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej nie są już zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych dla celów podatkowych. Zmiana ta wynika z dostosowania przepisów u.p.d.p. do obowiązujących znowelizowanych wcześniej przepisów ustawy o rachunkowości, które nie przewidywały możliwość amortyzacji tego rodzaju wartości niematerialnych i prawnych. Wydatki poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej od 1 stycznia 2003 r. zaliczane są bezpośrednio również do kosztów podatkowych. Co więcej, spółki, które poniosły takie wydatki przed 1 stycznia 2003 r. i jeszcze ich nie zamortyzowały, miały do wyboru - albo nadal je amortyzować na dotychczasowych zasadach, albo niezamortyzowaną ich część zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w 2003 r. Także ta argumentacja przemawia-zdaniem Skarżącej iż organ podatkowy dokonał wadliwej interpretacji. Skreślenie powyższego przepisu oznacza, że od dnia 1 stycznia 2003r. koszty o jakich była w nim mowa podlegają bezpośredniemu zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów podatnika (Podatek dochodowy od osób prawnych - Komentarz 2006 Wyd. UNIMEX praca zbiorowa).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Skarga jest zasadna.

Zaskarżona interpretacja została wydana z naruszeniem prawa materialnego poprzez błędną wykładnię art. 7 ust. 3 pkt 3, 12 ust. 4 pkt 4 i art. 15 ust. 1 u.p.d.p.

Spór między organami skarbowymi a podatnikiem dotyczy kwestii zasadności zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z emisją akcji celem ich wprowadzenia na giełdę. Zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.d.p. "kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, za wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 u.p.d.p. Dla zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów konieczne jest więc spełnienie następujących warunków:

1. poniesienie (ewentualnie zarachowanie) wydatku

2. poniesienie go w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów

3. brak danego wydatku w katalogu negatywnym zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy.

W orzecznictwie i doktrynie wskazuje się, iż do kosztów uzyskania przychodów należy zaliczyć wydatki, które mają związek z prowadzoną przez podatnika działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu". W szczególności w wyroku z dnia 13 marca 1998 roku Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż "kosztami uzyskania przychodu są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów".

Z kolei w wyroku z dnia 24 kwietnia 1998 roku NSA uznał, iż skoro działalność gospodarcza ze swej istoty zmierza do osiągnięcia przychodów, to koszt związany z tą działalnością powinien być zaliczany do kosztów uzyskania przychodów .

Wykładnia językowa zwrotu "koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów" prowadzi do wniosku, iż istotne jest w tym wypadku ukierunkowanie przez podatnika działania polegającego na poniesieniu wydatku na osiągnięcie celu w postaci przychodu. W myśl słownikowej definicji słowo "cel" oznacza "to, do czego się dąży, co się chce osiągnąć . Zwrot użyty przez ustawodawcę zakłada zatem potencjalny charakter przychodu, kładąc wyraźnie nacisk na zamiar podatnika i celowość jego postępowania. Działanie, z którym wiąże się poniesienie wydatku nie musi przy tym, jak wskazuje się w literaturze i orzecznictwie wpływać zawsze w sposób bezpośredni na fakt uzyskania przychodu. Może być tylko jednym z ogniw pośrednich prowadzących jako całość w efekcie do uzyskania przysporzenia (przychodu).

O kosztowym charakterze danego wydatku decydować może ponadto także fakt ukierunkowania przez podatnika wydatku na "zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów". Użyty przez ustawodawcę zwrot jeszcze wyraźniej wskazuje na możliwość zaliczania do kosztów także wydatków wiążących się z przychodami w sposób tylko pośredni, w tym wydatków o charakterze ogólnym. Wydatki te, choć nie da się z reguły wykazać ich wymiernego wpływu na konkretne przychody, jako związane z utrzymywaniem lub rozszerzaniem funkcjonowania i działalności podatnika (spółki), powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Podkreślić należy, iż ustawodawca w żaden sposób nie dał podstaw do zawężania pojęcia kosztów uzyskania przychodów i zaliczania do nich jedynie wydatków bezpośrednio związanych z konkretnymi przychodami. Dopuszczalność zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków wiążących się z tymi przychodami (źródłem przychodów) jedynie w sposób pośredni jest natomiast powszechnie akceptowana w doktrynie i orzecznictwie sądów oraz organów podatkowych.

W doktrynie podkreśla się, iż w przypadku, gdy "podatnik w momencie podejmowania decyzji o poniesieniu konkretnego wydatku oceni, że obiektywnie przyczyni się on do osiągnięcia przychodów z działalności gospodarczej tego podatnika [...], organ podatkowy nie może kwestionować zasadności poniesienia tego wydatku" i zaliczenia go do kosztów.Jak wynika ze stanowiska organów skarbowych zaliczeniu przez podatnika wydatków związanych z przygotowaniem wprowadzenia akcji na giełdę sprzeciwiają się przepisy zawarte w art. 12 ust. 4 pkt 4 i art. 7 ust. 3 pkt 1 i pkt 3 u.p.d.p.

Z treści art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy wynika, że do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych m.in. na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego.

Odpowiedzi wymaga pytanie, czy w związku z takim uregulowaniem, prawidłowy jest pogląd organów skarbowych, że nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszystkich wydatków związanych z powiększeniem kapitału zakładowego.

Nie powinno budzić wątpliwości to, że podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi dla podatnika ( Spółki) przychodu.

Z literalnego brzmienia art. 12 ust. 21 pkt 4 u.p.d.p. wynika, że tylko wydatki poniesione bezpośrednio na przychód otrzymany na powiększenie lub utworzenie kapitału zakładowego nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Z treści art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 u.p.d.p. wynika, że przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł przychodów poniesionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku. Do kosztów uzyskania przychodu nie zalicza się wydatków poniesionych na uzyskanie przychodów wymienionych w art. 7 ust. 3 pkt 1.W tym zakresie Sąd nie kwestionuje stanowiska Ministra Finansów, ponieważ jest ono prawidłowe. Jednakże Minister Finansów, nie dokonał rozróżnienia wydatków na koszty związane bezpośrednio z otrzymanym przychodem na powiększenie kapitału akcyjnego oraz wydatków związanych z przychodami osiąganymi z prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Zakwalifikował wszystkie wydatki poniesione przez Spółkę związane z wejściem na giełdę jako poniesione w celu powiększenia kapitału zakładowego.

Zdaniem Sądu uprawnione, w świetle wyżej przedstawionych przepisów jest stwierdzenie, że jeżeli do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego ( art. 12 ust. 4 pkt 4), to do kosztów uzyskania takich przychodów nie zalicza się jedynie wydatków związanych bezpośrednio z otrzymaniem takich przychodów.

Poprzez emisję nowych akcji Spółka otrzymuje przychody na podwyższenie kapitału zakładowego. Otrzymuje z tej czynności przychód do swojego majątku na podwyższenie kapitału.

Kosztem uzyskania takiego przychodu będą wyłącznie koszty związane ze zbyciem wyemitowanych akcji. Inne wydatki wynikające z czynności związanych z emisją nowych akcji lub organizacją wprowadzania ich na giełdę nie są związane z przychodami otrzymanymi na podwyższenie lub utworzenie kapitału zakładowego.

Wydatki opisane we wniosku skarżącej Spółki są wydatkami zmierzającymi do powiększenia kapitału. Nie były one natomiast wydatkami związanymi z przychodem otrzymanym na powiększenie kapitału ( art. 12 ust. 4 pkt 4 ).

Przychodem otrzymanym na powiększeniu kapitału, którego nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów są kwoty uiszczone Spółce przez nabywcę akcji.

Wydatki związane z przygotowaniem wprowadzenia akcji na giełdę są wydatkami, których celem jest powiększenie przychodu Spółki.

Czynności opisane we wniosku , mające przygotować emisję nowych akcji nie tworzą przychodu przed dniem zbycia akcji. Nie przynoszą też przychodu w momencie ich dokonywania i ponoszenia w związku z nimi wydatków.

Z powyższych względów należało uznać, że opisane we wniosku wydatki spełniają ustawowe wymogi kosztu uzyskania przychodu zawarte w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Artykuł 16 ust. 1 ustawy nie wymienia ich jako wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Z tych wszystkich względów Sąd na podstawie art.145§1 pkt 1 lit.a) ustawy z dnia30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi(Dz.U.Nr153, poz.1270)Powered by SoftProdukt