drukuj    zapisz    Powrót do listy

6141 Państwowe szkoły wyższe, Odrzucenie skargi, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Odrzucono skargę, I SA/Wa 1183/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 1183/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-28 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-08-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Agnieszka Miernik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6141 Państwowe szkoły wyższe
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 6
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA Agnieszka Miernik po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. S. na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia [...] czerwca 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W dniu 17 lipca 2008 r. Z. S. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...].

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd odrzuca skargę, jeżeli wniesienie skargi jest niedopuszczalne.

Przepis art. 15 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wskazuje, że postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne, co oznacza, że w przypadku złożenia odwołania od decyzji pierwszej instancji, organ odwoławczy rozpatruje sprawę ponownie. Przepis art. 127 § 3 k.p.a. wskazuje, iż od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednak strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, a do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

Postępowanie nieważnościowe jest odrębnym postępowaniem administracyjnym, jednakże obowiązują w nim ogólne zasady postępowania administracyjnego, a więc również zasada dwuinstancyjności postępowania.

W niniejszej sprawie decyzją z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego odmówił wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia [...] grudnia 1997 r. nr [...], którą zatwierdzono statut Politechniki [...] wraz ze zmianami uchwalonymi przez senat uczelni dnia 3 lipca 1997 r. i dnia 30 października 1997 r. W decyzji tej organ zawarł pouczenie, iż zgodnie z art. 127 § 3 k.p.a. strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Chcąc zaskarżyć ww. decyzję, zgodnie z dwuinstancyjnym trybem postępowania administracyjnego, skarżący winien był wystąpić do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją z dnia [...] czerwca 2008 r., a dopiero po wydaniu decyzji przez ten organ w drugiej instancji - przysługiwałaby skarżącemu skarga do sądu.

Zgodnie zaś z art. 52 § 1 p.p.s.a. skargę do Sądu można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie.

Wobec powyższego na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U z 2002r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt